Besluit van 10 maart 2009, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Aanpassingswet burgerservicenummer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 maart 2009, 2009-0000087156, DCB/CZW/WVOB;

Gelet op artikel 10.5 van de Aanpassingswet burgerservicenummer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Aanpassingswet burgerservicenummer treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven