Wet van 5 februari 2009 tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen in verband met de invoering van het burgerservicenummer;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 1.1

De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de zinsnede «sociaal-fiscaal nummer: het nummer waaronder een natuurlijke persoon is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst, welk nummer tevens dient als registratienummer voor de verzekerde en de uitkeringsgerechtigde bij de uitvoering van wettelijke voorschriften over de sociale zekerheid» vervangen door: burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B

Artikel 34, eerste lid, onder a, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 8° komt te luiden:

 • 8°. gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene;

2. In onderdeel 9° wordt «gegevens over de sociaal-fiscale nummers» vervangen door: gegevens over de burgerservicenummers.

C

Artikel 35, eerste lid, onder a, onderdeel 3°, komt te luiden:

 • 3°. gegevens over het burgerservicenummer.

D

Artikel 114, eerste lid, onder a, onderdeel 3°, komt te luiden:

 • 3°. gegevens over het burgerservicenummer.

E

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van onderdeel 8 komt te luiden: Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene.

2. In onderdeel 8 wordt «sociaal-fiscaal nummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

3. Het opschrift van onderdeel 9 komt te luiden: Gegevens over de burgerservicenummers van de ouders, de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of geregistreerde partners en de kinderen.

4. In onderdeel 9 wordt «sociaal-fiscaal nummer» telkens vervangen door burgerservicenummer en wordt «sociaal-fiscale nummers» vervangen door: burgerservicenummers.

F

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van onderdeel A, onder 3, komt te luiden: Gegevens over het burgerservicenummer.

2. In onderdeel A, onder 3, wordt «sociaal-fiscaal nummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

3. Het opschrift van onderdeel B, onder 3, komt te luiden: Gegevens over het burgerservicenummer.

4. In onderdeel B, onder 3, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 1.2

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel m komt te luiden:

 • m. sociaal-fiscaalnummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • n. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B

In de artikelen 12, derde lid, en 30, tweede lid, onderdeel c, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 1.3

Artikel 80 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer kan in een persoonsregistratie worden opgenomen en bij het verstrekken van gegevens daaruit worden gebruikt door een organisatie die een of meer uitkeringsregelingen ter zake van ziekte, ontslag of werkloosheid van overheidswerknemers of gewezen overheidswerknemers uitvoert.

2. In het tweede lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. In het derde lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer, of, bij het ontbreken daarvan, een sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 1.4

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

2. Onderdeel h komt te luiden:

 • h. sociaal-fiscaalnummer: het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

B

In artikel 17, derde lid, wordt «sectorale beheervoorziening» vervangen door: sectorale berichtenvoorziening.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Artikel 2.1

Artikel 34 van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt de zinsnede «het sociaal-fiscaal nummer, bedoeld in artikel 47b, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,» vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

2. In de tweede volzin wordt de aanduiding «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door burgerservicenummer, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer,.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 3.1

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van onderdeel j tot onderdeel k wordt na onderdeel i een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

 • j. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;.

2. Het tot onderdeel k verletterde onderdeel j komt te luiden:

 • k. sociaal-fiscaalnummer: het nummer dat door de rijksbelastingdienst is toegekend aan de natuurlijke persoon aan wie geen burgerservicenummer is toegekend.

B

In artikel 47b, tweede lid, wordt «zijn sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

C

Na artikel 49 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 49a
 • 1. Bij ministeriële regeling wordt aangewezen degene die is gehouden bij het verrichten van de in die ministeriële regeling aan te wijzen werkzaamheden het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer te gebruiken ten behoeve van de rijksbelastingdienst. Voor aanwijzing komt niet in aanmerking een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of degene aan wie het burgerservicenummer is toegekend.

 • 2. Op het ontwerp van een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid, is artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens van overeenkomstige toepassing.

D

In artikel 52a, onderdelen a en c, wordt «diens sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: diens burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, diens sociaal-fiscaalnummer.

E

In artikel 53, derde lid, wordt «het sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 3.2

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 26b, onderdeel a, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

B

In artikel 29, derde lid, wordt «het sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

C

In artikel 35d, eerste lid, onderdeel c, wordt «zijn sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

D

In artikel 35e, eerste lid, onderdeel b, wordt «zijn sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 3.3

In de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen wordt in artikel 4l, onderdeel a, «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 3.4

In de Invorderingswet 1990 wordt aan artikel 62 een lid toegevoegd, luidende:

4. Artikel 49a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van toepassing.

Artikel 3.5

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt «onderdeel j» vervangen door: onderdeel k.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • q. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13. Gebruik burgerservicenummer of sociaal-fiscaalnummer

De Belastingdienst/Toeslagen maakt voor de uitvoering van deze wet gebruik van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

C

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door «burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

2. In het vijfde lid wordt «het sociaal-fiscaalnummer» vervangen door «het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer». Voorts wordt «zijn sociaal-fiscaalnummer» vervangen door «zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer».

D

In artikel 39, eerste lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 4.1

De Vreemdelingenwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 107, tweede lid, wordt de tweede volzin vervangen door de volgende volzin: Deze bestuursorganen kunnen daarbij gebruik maken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Artikel 4.2

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 475g wordt in het vierde en het vijfde lid «sociaal-fiscaal nummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 4.3

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 55b wordt in het eerste en het vijfde lid «sociaal-fiscaal nummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 4.4 [vervallen]

Artikel 4.5

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4, vierde lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 4.6

De Wet op de rechtsbijstand wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «sociaal-fiscaalnummer bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

2. In het tweede lid wordt «geen sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: geen burgerservicenummer noch een sociaal-fiscaalnummer.

3. In het zesde lid wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Artikel 5.1

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de omschrijving van persoonsgebonden nummer wordt «het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

2. Na de begripsomschrijving van persoonsgebonden nummer wordt een begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

sociaal-fiscaalnummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

B

In artikel 42a, vierde en zesde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

C

In artikel 164e, aanhef, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door:

burgerservicenummer.

D

Artikel 169a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid, aanhef, en tweede lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. De laatste volzin van het derde lid komt te luiden: Daarbij kunnen de burgerservicenummers of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers worden vergeleken met de burgerservicenummers of sociaal-fiscale nummers die door andere daartoe bij of krachtens de wet bevoegde instanties zijn verstrekt.

E

Artikel 170a, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid, aanhef, en tweede lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. De laatste volzin van het derde lid komt te luiden: Daarbij kunnen de burgerservicenummers of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers worden vergeleken met de burgerservicenummers of sociaal-fiscale nummers die door andere daartoe bij of krachtens de wet bevoegde instanties zijn verstrekt.

Artikel 5.2

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 7.52, vierde lid, wordt «sociaal fiscaal nummer, bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Artikel 5.3

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de omschrijving van persoonsgebonden nummer wordt «het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

2. Na de begripsomschrijving van persoonsgebonden nummer, wordt een begripsomschrijving ingevoegd, luidende: sociaal-fiscaalnummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;.

B

In artikel 40b, vierde en zesde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

C

In artikel 178e wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

D

Artikel 183a, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door:

burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid, aanhef, en tweede lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. De laatste volzin van het derde lid komt te luiden: Daarbij kunnen de burgerservicenummers of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers worden vergeleken met de burgerservicenummers of sociaal-fiscale nummers die door andere daartoe bij of krachtens de wet bevoegde instanties zijn verstrekt.

E

Artikel 184a, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid, aanhef, en tweede lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. De laatste volzin van het derde lid komt te luiden: Daarbij kunnen de burgerservicenummers of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers worden vergeleken met de burgerservicenummers of sociaal-fiscale nummers die door andere daartoe bij of krachtens de wet bevoegde instanties zijn verstrekt.

Artikel 5.4

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de omschrijving van persoonsgebonden nummer wordt «het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

2. Na de begripsomschrijving van persoonsgebonden nummer, wordt een begripsomschrijving ingevoegd, luidende: sociaal-fiscaalnummer: het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

B

In artikel 27b, vierde lid, eerste volzin, en zesde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

C

Artikel 96n wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer, of bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het tweede lid, aanhef, en derde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

D

In artikel 103f, aanhef, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.5

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel z wordt «het sociaal-fiscaal nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • bb. sociaal-fiscaalnummer: het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

B

Artikel 2.2.4a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid, aanhef, en tweede lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

C

In artikel 2.3.6d, aanhef, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer.

D

In artikel 2.5.5e, aanhef, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer.

E

In artikel 8.1.1a, vierde en zesde lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.6

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

In de artikelen 1.1, 1.3 en 1.7, opschrift, en eerste en tweede lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.7

De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, de begripsomschrijving van onderwijsnummer, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

B

In artikel 1.3, derde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

C

In artikel 1.7, opschrift, en eerste en tweede lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.8

De Les- en cursusgeldwet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onder g, artikel 5, vierde lid, artikel 5a, opschrift, aanhef en onder b, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.9

De Leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1c vervalt.

B

In artikel 2, eerste en vierde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

C

In artikel 4a, vierde en vijfde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

D

In artikel 18, vierde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

E

In artikel 21, derde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.10

De Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. persoonsgebonden nummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het door de Informatie Beheer Groep uitgegeven onderwijsnummer;

B

In artikel 9e, derde lid, aanhef en onderdeel c, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.11

De Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) wordt als volgt gewijzigd:

In XIa, zevende lid, XII, eerste en derde lid, XIII, XIV, eerste, tweede, derde en vierde lid, XV, eerste, tweede, derde en vierde lid, en XXVIII, onderdeel B, artikel 164e, aanhef, wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.12 [vervallen]

Artikel 5.13 [vervallen]

Artikel 5.14

Indien artikel V, onderdeel C, van de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) in werking is getreden, wordt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt «artikel 7.38, vierde lid» vervangen door: artikel 7.38, derde lid.

B

Artikel 7.39 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «derde lid» vervangen door: tweede lid.

2. In het derde en vijfde lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 5.15 [vervallen]

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 6.1

De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5. Bij de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan gebruik worden gemaakt van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

B

In artikel 24, zesde lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer, bedoeld in artikel 47b, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 6.2

Artikel 16 van de Wet arbeid vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De door Onze Minister aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 14, zijn bevoegd bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik te maken van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

2. In het tweede lid wordt de zin: «Bestuursorganen kunnen daarbij gebruik maken van het sociaal-fiscaal nummer voor zover zij daartoe gerechtigd zijn.» vervangen door: Bestuursorganen kunnen daarbij gebruik maken van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer, voor zover zij daartoe gerechtigd zijn.

Artikel 6.3

Artikel 658a, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek komt te luiden:

 • 5. De werkgever en degene door wie de werkgever zich op grond van de artikelen 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet laat bijstaan, verstrekken een re-integratiebedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de werkgever aan dit bedrijf opgedragen werkzaamheden, alsmede het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door dat re-integratiebedrijf wordt bevorderd. Het re-integratiebedrijf verwerkt deze gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en gebruikt slechts met dat doel het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer bij die verwerking.

Artikel 6.4

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel s komt te luiden:

 • s. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;.

2. Onderdeel sa komt te luiden:

 • sa. sociaal-fiscaalnummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;.

B

In artikel 19, onderdeel a, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

C

In artikel 52, tweede lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 6.5

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 45, elfde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. In de administratie van de gemeente en van het Inlichtingenbureau terzake van de uitvoering van deze wet wordt het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer opgenomen.

2. In het tweede lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

C

Artikel 50 vervalt.

Artikel 6.6

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 45, elfde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. In de administratie van de gemeente en van het Inlichtingenbureau terzake van de uitvoering van deze wet wordt het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer opgenomen.

2. In het tweede lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer.

C

Artikel 50 vervalt.

Artikel 6.7

De Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. artikel 2, eerste lid, onderdelen b, h en q,.

B

In artikel 26, tweede lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer, of bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

C

Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27

Het college van burgemeester en wethouders maakt bij de uitvoering van deze wet gebruik van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

D

In artikel 31, tweede lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

E

Artikel 32 komt te luiden:

Artikel 32

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen maakt bij de uitvoering van deze wet gebruik van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 6.8

Artikel 15, vijfde lid, van de Wet sociale werkvoorziening komt te luiden:

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders, de Centrale organisatie werk en inkomen en de krachtens artikel 2, derde lid, aangewezen rechtspersoon gebruiken het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, bij de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van deze wet, indien dat nodig is voor de uitvoering van deze wet of voor de uitvoering van andere wetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van dat burgerservicenummer.

Artikel 6.9

Indien op het moment van inwerkingtreding van de Aanpassingswet burgerservicenummer het bij koninklijke boodschap van 24 juni 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31 514) niet tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel k komt te luiden:

 • k. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;.

2. Na onderdeel k wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • ka. sociaal-fiscaalnummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;.

B

Artikel 21b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 21b Gebruik burgerservicenummer, of bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door:

burgerservicenummer, of bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De Centrale organisatie werk en inkomen verifieert het burgerservicenummer, of bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer in relatie tot de bijbehorende persoonsidentificerende gegevens van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt bij het bestuursorgaan dat belast is met het toekennen van het nummer, tenzij die gegevens afkomstig zijn van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank.

C

In artikel 25, zevende lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

D

In artikel 28, vierde lid, wordt «burgerservicenummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

E

Artikel 33b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 33b. Burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verifieert het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer in relatie tot de bijbehorende persoonsidentificerende gegevens, van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel a, bij de eerste opname in de polisadministratie en vervolgens indien daartoe aanleiding is, bij het bestuursorgaan dat belast is met het toekennen van het nummer.

F

In artikel 35, zesde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

G

In de artikelen 54, achtste lid, 62, eerste lid, en 73, eerste, tweede, achtste en elfde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 6.10

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde en zesde lid wordt «derde lid» vervangen door: vierde lid.

2. In het achtste lid wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid» en wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid.

3. In het negende lid wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid.

4. In het tiende lid wordt «derde lid» vervangen door «vierde lid» en wordt «zevende lid» vervangen door: achtste lid.

5. In het elfde lid wordt «negende lid» vervangen door: tiende lid.

6. In het twaalfde lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

B

Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 68 Burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. In het tweede lid wordt in de eerste volzin «dit sociaal-fiscaalnummer» vervangen door:

«dit burgerservicenummer, onderscheidenlijk dit sociaal-fiscaalnummer» en wordt in de tweede volzin «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer,.

4. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Ten behoeve van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer bij het ontbreken van het burgerservicenummer kan Onze Minister van Financiën aan personen die algemene bijstand ontvangen, een sociaal-fiscaalnummer toekennen, indien aan die personen nog geen sociaal-fiscaalnummer is toegekend.

Artikel 6.11

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de begripsbepaling «arbodienst» wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende: - burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

2. In de begripsbepaling «sociaal-fiscaalnummer» wordt «onderdeel j» vervangen door: onderdeel k.

B

Artikel 42, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De eigenrisicodrager verstrekt aan een re-integratiebedrijf gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden, die de eigenrisicodrager in verband met de taak, bedoeld in het eerste lid, aan dat re-integratiebedrijf heeft opgedragen, alsmede het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door dat re-integratiebedrijf wordt bevorderd. Het re-integratiebedrijf verwerkt deze gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en gebruikt slechts met dat doel het burgerservicenummer, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer, bij die verwerking.

Artikel 6.12

De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 40, elfde lid, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

B

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Artikel 44 Burgerservicenummer.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. In de administratie van de gemeente, de adviserende instelling en het Inlichtingenbureau wordt met het oog op de uitvoering van deze wet het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, opgenomen van een natuurlijke persoon.

3. In het tweede lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» telkens vervangen door: burgerservicenummer.

4. Het derde lid vervalt.

Artikel 6.13

Artikel 72, vierde lid, van de Werkloosheidswet komt te luiden:

 • 4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt aan de in het derde lid bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in het derde lid bedoelde werkzaamheden, alsmede het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door die natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt bevorderd. Deze natuurlijke persoon of rechtspersoon verwerkt de in dit lid bedoelde gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, en gebruikt slechts met dat doel het burgerservicenummer, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer, bij die verwerking.

Artikel 6.14

Artikel 76e, vijfde lid, van de Ziektewet komt te luiden:

 • 5. De werkgever, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, en degene, door wie de werkgever zich op grond van artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet laat bijstaan, verstrekken een re-integratiebedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de werkgever, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, aan dit bedrijf opgedragen werkzaamheden, alsmede het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door dat re-integratiebedrijf wordt bevorderd. Het re-integratiebedrijf verwerkt deze gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en gebruikt slechts met dat doel dat burgerservicenummer, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer, bij die verwerking.

Artikel 6.15

Artikel 10 van de Wet privatisering FVP wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Artikel 10. Burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer kan door de stichting in een door haar beheerde persoonsregistratie worden opgenomen en bij het verstrekken van gegevens daaruit worden gebruikt.

3. In het tweede lid, aanhef, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, dit sociaal-fiscaalnummer.

4. In het tweede lid, onder b, wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 6.16

In artikel XVI, onderdeel f, van de Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer.

Artikel 6.17

Artikel 2.7a van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «zijn sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

2. In het vijfde lid wordt «sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. In het zevende lid wordt «vierde lid» vervangen door: zesde lid.

Artikel 6.18

Artikel 94 van de Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Burgerservicenummer» vervangen door: Burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer kan door de pensioenuitvoerder in een door hem beheerde persoonsregistratie worden opgenomen en bij het verstrekken van gegevens daaruit worden gebruikt.

3. In het tweede lid, aanhef, wordt «burgerservicenummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, dit sociaal-fiscaalnummer.

4. In het tweede lid, onder b, wordt «burgerservicenummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel 6.19

Artikel 102 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Burgerservicenummer» vervangen door: Burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer.

2. In het eerste lid wordt de zinsnede «Het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer» vervangen door: Het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

3. In het tweede lid, aanhef, wordt «burgerservicenummer» vervangen door: dit burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, dit sociaal-fiscaalnummer.

4. In het tweede lid, onder b, wordt «burgerservicenummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

HOOFDSTUK 7. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 7.1

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 107, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Indien de aanvrager als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente, wordt het in de basisadministratie opgenomen burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, op de bij ministeriële regeling vastgestelde wijze op het rijbewijs vermeld. Indien de aanvrager niet als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente, wordt op het rijbewijs een bij ministeriële regeling vastgestelde aanduiding vermeld.

HOOFDSTUK 8. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel 8.1

In artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt «onderdeel j» vervangen door: onderdeel k.

Artikel 8.2

In artikel 1, onderdeel j, van de Zorgverzekeringswet wordt «onderdeel j» vervangen door: onderdeel k.

HOOFDSTUK 9. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 9.1

De Wet bevordering eigenwoningbezit wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 54 komt te luiden:

Artikel 54 Burgerservicenummer

In de administratie over de uitvoering van deze wet wordt het burgerservicenummer opgenomen van degenen die tot het huishouden van de eigenaar-bewoner behoren. Bij de verstrekking van gegevens over de uitvoering van deze wet wordt gebruik gemaakt van dit burgerservicenummer. Onder burgerservicenummer wordt verstaan: het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Artikel 9.2

De Remigratiewet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 8f, tweede lid, wordt «sociaal-fiscaal nummer» vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

HOOFDSTUK 10. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10.1

Indien hoofdstuk 6, artikel 1, onderdeel A, van het bij koninklijke boodschap van 24 augustus 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31 124), eerder in werking treedt of is getreden dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

a. Artikel 3.5, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel g wordt «onderdeel j» vervangen door: onderdeel k.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • p. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

b. In artikel 6.7, onderdeel A, wordt «onderdelen b, h en q,» vervangen door: onderdelen b, g en p,.

Artikel 10.2

Artikel 49a, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen blijft buiten toepassing ingeval het betreft het wijzigen van een in een ministeriële regeling opgenomen verplichting die reeds bestond vóór het tijdstip van inwerkingtreding van genoemd artikel 49a en welke soortgelijk is aan een verplichting als omschreven in genoemd artikel 49a, eerste lid, in een verplichting als bedoeld in genoemd artikel 49a, eerste lid.

Artikel 10.3

Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip kan de Informatie Beheer Groep, bedoeld in artikel 2 van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3 van die wet, in afwijking van artikel 11, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer behalve van het burgerservicenummer en het onderwijsnummer tevens gebruik maken van andere persoonsgebonden nummers.

Artikel 10.4

Artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 76, eerste en tweede lid, van de Kernenergiewet en artikel 2.7a, zevende lid, van de Wet invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen zijn niet van toepassing op het Aanpassingsbesluit burgerservicenummer.

Artikel 10.5

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 10.6

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet burgerservicenummer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 5 februari 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 30 907

Naar boven