Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 17 april 2008, Stb. 319;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 25 september 2008

Beatrix

De Minister van Defensie,

E. van Middelkoop

Uitgegeven de tiende maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Departementale suppletore begrotingsstaat behorende bij de Wet van 25 september 2008, Stb. 2009, 102

Begroting 2008

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1000

 

 

(1)

(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

 

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8 144 743

626 877

 

392 461

19 746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsartikelen

 

6 419 269

174 209

 

196 528

– 2 254

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

220 500

220 500

1 407

114 900

114 900

0

21

Commando zeestrijdkrachten

548 768

579 778

22 309

23 596

23 596

0

22

Commando landstrijdkrachten

1 314 031

1 361 173

18 215

– 29 199

– 29 199

0

23

Commando luchtstrijdkrachten

662 221

698 795

8 671

13 441

13 441

0

24

Commando Koninklijke marechaussee

393 960

365 645

7 254

13 452

13 452

– 2 254

25

Defensie Materieelorganisatie

2 316 320

2 231 488

73 698

53 018

53 018

0

26

Commando Dienstencentra

969 202

961 890

42 655

7 320

7 320

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-beleidsartikelen

 

1 725 474

452 668

 

195 933

22 000

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Geheime uitgaven

1 778

1 778

 

300

300

0

80

Nominaal en onvoorzien

31 862

31 862

 

248 437

248 437

0

90

Algemeen

1 718 434

1 691 834

452 668

– 52 804

– 52 804

22 000

Mij bekend,

De Minister van Defensie,

E. van Middelkoop


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 474 X

Naar boven