Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2008, 79AMvB

Besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van een bepaling uit de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 februari 2008, nr. SV/R&S/08/1578;

Gelet op het artikel dat met de Verzamelwet SZW-wetgeving 2008 is toegevoegd aan hoofdstuk XB van de Werkloosheidswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het in het artikel, dat met de Verzamelwet SZW-wetgeving 2008 is toegevoegd aan hoofdstuk XB van de Werkloosheidswet, bedoelde tijdstip, betreffende de vervanging van artikel 27, tiende lid, van de Werkloosheidswet, wordt vastgesteld op 1 mei 2008.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 maart 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Uitgegeven de twintigste maart 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel XIX, onderdeel C, van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2008 is een artikel toegevoegd aan hoofdstuk XB van de Werkloosheidswet, dat abusievelijk geen nummer heeft gekregen. In dit artikel van de Werkloosheidswet is een delegatiebepaling opgenomen die erin voorziet dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte en duur van de in het kader van de Werkloosheidswet op te leggen maatregelen. In deze delegatiebepaling is bepaald dat deze pas zal gelden vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Tot dit tijdstip is aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de verplichting gegeven om nadere regels te stellen met betrekking tot de hoogte en duur van de op te leggen maatregelen. In het onderhavige besluit wordt het hiervoor bedoelde tijdstip vastgesteld op 1 mei 2008. Met ingang van deze datum dienen derhalve bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld te worden met betrekking tot de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op te leggen maatregelen. Deze regels worden opgenomen in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten, dat in werking treedt op 1 mei 2008.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb