Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2008, 608Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 29 december 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2008, DWJZ-2903243, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en artikel 10 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;

Enig artikel

  • 1. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 2. Indien de Staatsbladen waarin de wet en het besluit worden geplaatst worden uitgegeven na 30 december 2008, treden de wet en het besluit in afwijking van het eerste lid in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatsbladen waarin zij zijn geplaatst.

  • 3. In het geval, bedoeld in het tweede lid:

    • a. werken de artikelen 12, 15, 17, 21, 22 en 26 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten terug tot en met 1 januari 2009;

    • b. werken de artikelen 6 tot en met 9 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten terug tot en met 1 januari 2009.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Uitgegeven de dertigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin