Besluit van 29 december 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. UB/S/2008/34887;

Gelet op artikel XXXVII van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (Stb. 600);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (Stb. 600) treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 met uitzondering van artikel XXV, onderdeel C.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 december 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Als gevolg van het voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (Kamerstukken II 2007/2008, 31 124) komt onbedoeld artikel 65, onderdeel b, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) te vervallen. Dit wordt gerepareerd in artikel XXV, onderdeel C. Het voornemen bestaat echter om artikel 65 van de WAZ ook op een ander punt aan te passen. Wanneer de Aanpassingswet vierde tranche Awb echter later in werking treedt dan het wetsvoorstel waarin deze aanpassing wordt opgenomen, dan heeft de reparatie van artikel 65 van de WAZ tot gevolg dat de wijziging op grond van dat wetsvoorstel ongedaan gemaakt wordt. Om dit te voorkomen wordt in het wetsvoorstel waarin artikel 65 van de WAZ wordt aangepast, nogmaals de omissie uit de Aanpassingswet vierde tranche Awb gerepareerd, waarbij rekening gehouden is met de wijziging van artikel 65 van de WAZ op grond van dat wetsvoorstel. Afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarin artikel 65 van de WAZ wordt gewijzigd en de Aanpassingswet vierde tranche Awb zal uiteindelijk één van de beide artikelen waarin de omissie wordt gerepareerd in werking treden. Om deze reden treedt artikel XXV, onderdeel C, vooralsnog niet in werking.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven