Besluit van 29 december 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. SV/WV/08/36044;

Gelet op artikel VII van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (Stb. 598);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (Stb. 598) treedt in werking met ingang van 1 januari 2009, met uitzondering van artikel 47, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen zoals opgenomen in artikel I, onderdeel C.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 december 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 47, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, dat de mogelijkheid biedt bij algemene maatregel van bestuur te regelen, dat de premiekorting ook kan worden toegepast voor personen, die voorafgaande aan de in dienst treding een nabestaandenuitkering ontvangen, treedt niet op 1-1-2009 in werking. Dit artikel treedt pas in werking op het moment, dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald voor in dienstneming van welke werknemers, die een nabestaandenuitkering ontvingen, de premiekorting van toepassing zou kunnen zijn.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven