Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2008, 579Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 december 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (Stb. 476), alsmede houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 december 2008, FM/2008/3173 M;

Gelet op artikel VII van de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) en artikel 18, eerste lid, van het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (Stb. 476) , alsmede het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel II van de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (Stb. 476) in werking op 1 januari 2010.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2008

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de vierentwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De wet ter implementatie van de zogeheten richtlijn transparantie en het besluit ter implementatie van de uitvoeringsrichtlijn transparantie treden in werking op 1 januari 2009. Eén onderdeel treedt pas een jaar later in werking. Dit betreft artikel II van de wet waarin is bepaald dat artikel 5a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt ingetrokken. In dat artikel is, kort gezegd, geregeld dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving bij de AFM dienen te deponeren, voor zover dit niet reeds uit andere hoofde wordt gedaan. Het is wenselijk deze verplichting in stand te houden voor de jaarlijkse financiële verslaggeving over boekjaren die vóór 1 januari 2008 zijn aangevangen en die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet nog niet is gedeponeerd. Die jaarlijkse financiële verslaggeving valt namelijk niet onder de onderhavige wet ter implementatie van de richtlijn transparantie en de daarin opgenomen verplichting tot deponering bij de AFM. De jaarlijkse financiële verslaggeving over boekjaren die op of na 1 januari 2008 zijn aangeven vallen wel binnen de werkingsfeer van de wet. Voor halfjaarlijkse financiële verslaggeving en tussentijdse berichten zal de wet materieel pas van toepassing zijn vanaf het eerste in 2009 gelegen tijdstip waarop een verplichting tot algemeenverkrijgbaarstelling van halfjaarlijkse financiële verslaggeving of tussentijdse berichten aan de orde is.

De Minister van Financiën,

W. J. Bos