Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2008, 556Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 december 2008, houdende inwerkingtreding van de Wet van 7 juni 2007 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie) (Stb. 237) en van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2008, kenmerk DWJZ/SWW-2897758;

Gelet op artikel II van de Wet van 7 juni 2007 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie) (Stb. 237);

Gelet op artikel 147 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Enig artikel

  • 1. De Wet van 7 juni 2007 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie) (Stb. 237) en artikel 8, eerste tot en met vijfde lid, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 2. Artikel 8, zesde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de tweeëntwingste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit treden de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg (periodieke registratie) en artikel 8, met uitzondering van het zesde lid, van de Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg in werking met ingang van 1 januari 2009. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat artikel 8 in de loop der tijd al diverse malen is gewijzigd bij de wetten van 23 december 1993, Stb. 690, 29 juni 1994, Stb. 640, 6 december 2007, Stb. 530. Voor de duidelijkheid zij voorts opgemerkt dat bij Wet van 7 juni 2007, Stb. 2007, 237 het oorspronkelijke vijfde lid is vernummerd tot zesde lid. Het zesde lid van artikel 8 treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Hierdoor hebben personen die opnieuw in het register opgenomen wensen te worden voldoende tijd om op de nieuwe regels te anticiperen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink