Rijkswet van 27 november 2008 tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties langs elektronische weg kan geschieden, dat in verband daarmee moet worden voorzien in de elektronische uitgifte van het Tractatenblad, en dat verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties eveneens in geconsolideerde vorm langs elektronische weg beschikbaar worden gesteld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 16 komt te luiden:

Artikel 16

 • 1. De bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties geschiedt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2. Onze minister van Buitenlandse Zaken geeft het Tractatenblad uit.

 • 3. De uitgifte van het Tractatenblad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze.

 • 4. Na de uitgifte blijft het Tractatenblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.

 • 5. Voor het inzien van het Tractatenblad worden geen kosten in rekening gebracht.

 • 6. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en het beschikbaar blijven van het Tractatenblad.

B

Na artikel 16 worden de artikelen 16a tot en met 16c ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

Indien elektronische uitgifte van het Tractatenblad op de in artikel 16 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet Onze minister van Buitenlandse Zaken in een vervangende uitgave volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.

Artikel 16b

 • 1. Aan een ieder wordt op verzoek een papieren afschrift van het Tractatenblad verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift.

 • 2. Onze minister van Buitenlandse Zaken wijst een uitgiftepunt aan waar het afschrift verkregen kan worden.

Artikel 16c

 • 1. De teksten en eventuele vertalingen in het Nederlands van de op grond van deze wet bekendgemaakte verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij ministeriële regeling aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen categorieën van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

 • 3. Een geconsolideerde tekst van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien het verdrag of besluit na de beschikbaarstelling is gewijzigd, buiten werking getreden of ingetrokken.

ARTIKEL II

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 27 november 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

F. C. G. M. Timmermans

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 343 (R 1846)

Naar boven