Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2008, 551Wet

Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, langs elektronische weg kan geschieden en dat in verband daarmee onder andere moet worden voorzien in de elektronische uitgifte van het Staatsblad, de Staatscourant en andere van overheidswege uitgegeven publicatiebladen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Bekendmakingswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

 • 1. De regering geeft het Staatsblad en de Staatscourant uit.

 • 2. De uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze.

 • 3. Na de uitgifte blijven het Staatsblad en de Staatscourant elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.

 • 4. Voor het inzien van het Staatsblad en de Staatscourant worden geen kosten in rekening gebracht.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en het beschikbaar blijven van het Staatsblad en de Staatscourant.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt «Onze Minister van Binnenlandse Zaken» vervangen door: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

C

Het tweede lid van artikel 4 alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

D

Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. In afwijking van artikel 3 of 4 kan een wet, algemene maatregel van bestuur of vanwege het Rijk anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgesteld algemeen verbindend voorschrift bepalen dat een bij het voorschrift behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

E

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Indien elektronische uitgifte van het Staatsblad onderscheidenlijk van de Staatscourant op de in artikel 1 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet Onze Minister van Justitie onderscheidenlijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een vervangende uitgave volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.

F

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

 • 1. Aan een ieder wordt op verzoek een papieren afschrift van het Staatsblad onderscheidenlijk de Staatscourant verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift.

 • 2. Onze Minister van Justitie onderscheidenlijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst een uitgiftepunt aan waar het in het eerste lid bedoelde afschrift van het Staatsblad onderscheidenlijk de Staatscourant verkregen kan worden.

G

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

 • 1. De teksten van wetten, algemene maatregelen van bestuur en vanwege het Rijk anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van algemeen verbindende voorschriften worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

 • 3. Een geconsolideerde tekst van een regeling die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien de regeling na de beschikbaarstelling is gewijzigd of ingetrokken.

ARTIKEL II

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 139 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De bekendmaking geschiedt:

  • a. door plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven gemeenteblad;

  • b. bij gebreke van een gemeenteblad, door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken op de gemeentesecretarie of op een andere door het college te bepalen plaats en door het doen van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Het gemeenteblad kan elektronisch worden uitgegeven. Na de uitgifte blijft het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het gemeentebestuur in een vervangende uitgave. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de eerste en tweede volzin nadere regels gesteld.

 • 4. Voor het inzien van een overeenkomstig het tweede lid bekendgemaakt besluit worden geen kosten in rekening gebracht.

B

Artikel 140 komt te luiden:

Artikel 140

 • 1. De teksten van besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

 • 2. Een geconsolideerde tekst van een besluit die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien het besluit na de beschikbaarstelling is gewijzigd of ingetrokken.

 • 3. Onze Minister kan regels stellen over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde teksten beschikbaar worden gesteld.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van besluiten worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

C

Artikel 141 komt te luiden:

Artikel 141

Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Het afschrift wordt verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van het afschrift.

ARTIKEL III

De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 136 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven provinciaal blad.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Het provinciaal blad kan elektronisch worden uitgegeven. Na de uitgifte blijft het provinciaal blad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte van het provinciaal blad geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het provinciebestuur in een vervangende uitgave. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de eerste en tweede volzin nadere regels gesteld.

 • 4. Voor het inzien van een overeenkomstig het tweede lid bekendgemaakt besluit worden geen kosten in rekening gebracht.

B

Artikel 137 komt te luiden:

Artikel 137

 • 1. De teksten van besluiten van het provinciebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

 • 2. Een geconsolideerde tekst van een besluit die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien het besluit na de beschikbaarstelling is gewijzigd of ingetrokken.

 • 3. Onze Minister kan regels stellen over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde teksten beschikbaar worden gesteld.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van besluiten worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

C

Artikel 138 komt te luiden:

Artikel 138

Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van de besluiten van het provinciebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Het afschrift wordt verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van het afschrift.

ARTIKEL IV

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De bekendmaking geschiedt:

  • a. door plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven waterschapsblad;

  • b. bij gebreke van een waterschapsblad, door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken op de secretarie van het waterschap of op een andere door het waterschapsbestuur te bepalen plaats en door het doen van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Het waterschapsblad kan elektronisch worden uitgegeven. Na de uitgifte blijft het waterschapsblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het waterschapsbestuur in een vervangende uitgave. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de eerste en tweede volzin nadere regels gesteld.

 • 4. Voor het inzien van een overeenkomstig het tweede lid bekendgemaakt besluit worden geen kosten in rekening gebracht.

3. Het vierde lid (oud) vervalt.

B

Na artikel 73 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 73a

 • 1. De teksten van besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

 • 2. Een geconsolideerde tekst van een besluit die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien het besluit na de beschikbaarstelling is gewijzigd of ingetrokken.

 • 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan regels stellen over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde teksten beschikbaar worden gesteld.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van besluiten worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

Artikel 73b

Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van de besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Het afschrift wordt verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van het afschrift.

C

In artikel 76 wordt «algemeen verbindende regels» vervangen door «algemeen verbindende voorschriften» en wordt na «artikel 73, tweede lid,» ingevoegd: onderdeel b,.

ARTIKEL V

De Wet op de bedrijfsorganisatie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Verordeningen van de Raad als bedoeld in het eerste lid en in artikel 47, worden bekendgemaakt in het vanwege de Raad op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Het Verordeningenblad kan elektronisch worden uitgegeven. Na de elektronische uitgifte blijft het Verordeningenblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de tweede en derde volzin nadere regels gesteld. Indien de verordeningen goedkeuring behoeven, geschiedt de bekendmaking niet dan nadat deze is verleend. Het besluit waarbij de goedkeuring is verleend wordt bij de bekendmaking vermeld. De verordeningen treden, indien zij niet anders bepalen, in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2. Na het vierde lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 5. Indien elektronische uitgifte van het Verordeningenblad op de in het derde lid voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet de Raad in een vervangende uitgave.

 • 6. Voor het inzien van een overeenkomstig het derde of vijfde lid bekendgemaakte verordening worden geen kosten in rekening gebracht.

B

Na artikel 38 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 38a

 • 1. De teksten van verordeningen als bedoeld in artikel 38, eerste lid, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

 • 2. Een geconsolideerde tekst van een verordening die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien de verordening na de beschikbaarstelling is gewijzigd of ingetrokken.

 • 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan regels stellen over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde teksten beschikbaar worden gesteld.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van verordeningen worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

C

Artikel 106 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Verordeningen van het bestuur van een bedrijfslichaam die voor personen als bedoeld in artikel 102 bindende regelen inhouden, besluiten als bedoeld in artikel 104, derde lid, en een verordening als bedoeld in artikel 119 worden bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, bedoeld in artikel 38, derde lid. Indien de verordeningen de goedkeuring van Onze betrokken Ministers, de Raad of het bestuur van een hoofdproductschap, een productschap of een hoofdbedrijfschap behoeven, geschiedt de bekendmaking niet dan nadat deze is verleend. Het besluit waarbij de goedkeuring is verleend wordt bij de bekendmaking vermeld. De verordeningen treden, indien zij niet anders bepalen, in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Voor het inzien van een overeenkomstig het eerste lid bekendgemaakte verordening worden geen kosten in rekening gebracht.

D

Na artikel 106 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 106a

 • 1. De teksten van verordeningen als bedoeld in artikel 106, eerste lid, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

 • 2. Een geconsolideerde tekst van een verordening die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien de verordening na de beschikbaarstelling is gewijzigd of ingetrokken.

 • 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan regels stellen over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde teksten beschikbaar worden gesteld.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van verordeningen worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

ARTIKEL VI

Het eerste en tweede lid van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht komen te luiden:

 • 1. De bekendmaking van besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de Staatscourant, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2. De bekendmaking van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

ARTIKEL VII

Artikel 25a van de Wet op de Raad van State wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt na «openbaar maken» ingevoegd: in de Staatscourant.

2. In het tweede lid, eerste volzin, vervalt: , voor zover daarin wijzigingen zijn aangebracht nadat het advies is gevraagd,.

3. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «afkondiging» telkens vervangen door: bekendmaking.

ARTIKEL VIII

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 31 wordt «in afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de Bekendmakingswet (Stb. 1988, 18)» vervangen door: in afwijking van artikel 4 van de Bekendmakingswet.

B

In artikel 99a wordt «in afwijking van artikel 4, eerste lid, van de Bekendmakingswet» vervangen door: in afwijking van artikel 4 van de Bekendmakingswet.

ARTIKEL IX

In artikel 37, derde lid, van de Kaderwet diervoeders wordt «in afwijking van artikel 4, eerste lid, van de Bekendmakingswet» vervangen door: in afwijking van artikel 4 van de Bekendmakingswet.

ARTIKEL X

 • 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 6 juni 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (30 585) tot wet is verheven en in werking is getreden vóór of op het tijdstip waarop artikel VII van deze wet in werking treedt, wordt in artikel VII «Artikel 25a» vervangen door: Artikel 26.

 • 2. Indien artikel VII in werking treedt voordat het bij koninklijke boodschap van 6 juni 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (30 585) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt het in die wet opgenomen artikel 26 van de Wet op de Raad van State als volgt gewijzigd:

  • a. in de aanhef van het eerste lid wordt na «openbaar maken» ingevoegd: in de Staatscourant;

  • b. in het tweede lid, eerste volzin, vervalt: , voor zover daarin wijzigingen zijn aangebracht nadat het advies is gevraagd,;

  • c. in het tweede lid, tweede volzin, wordt «afkondiging» telkens vervangen door: bekendmaking.

ARTIKEL XI

 • 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 14 mei 2007 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie met betrekking tot de ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen (31 039) tot wet is verheven en in werking is getreden vóór of op het tijdstip waarop artikel V, onderdeel C, van deze wet in werking treedt, wordt artikel V, onderdeel C, als volgt gewijzigd:

  • a. in onderdeel 1 wordt «Onze betrokken Ministers» vervangen door: een of meer van Onze Ministers.

  • b. na onderdeel 2 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

   • 3. In het derde lid (nieuw) wordt «Onze betrokken Ministers» vervangen door: Onze Minister wie het aangaat.

 • 2. Indien artikel V, onderdeel C, in werking treedt voordat het bij koninklijke boodschap van 14 mei 2007 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie met betrekking tot de ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen (31 039) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt in artikel I, onderdeel C, onder 2, van die wet «In het tweede lid» vervangen door: In het derde lid.

ARTIKEL XII

Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip komt artikel 139, eerste tot en met vierde lid, van de Gemeentewet te luiden:

 • 1. Besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, verbinden niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in het gemeenteblad.

 • 2. De uitgifte van het gemeenteblad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze. Na de uitgifte blijft het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het gemeentebestuur in een vervangende uitgave. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de eerste en tweede volzin nadere regels gesteld.

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan een besluit als bedoeld in dat lid bepalen dat een bij het besluit behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

 • 4. Voor het inzien van een overeenkomstig het eerste lid bekendgemaakt besluit worden geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL XIII

Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip komt artikel 136, eerste tot en met vierde lid, van de Provinciewet te luiden:

 • 1. Besluiten van het provinciebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, verbinden niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in het provinciaal blad.

 • 2. De uitgifte van het provinciaal blad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze. Na de uitgifte blijft het provinciaal blad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het provinciebestuur in een vervangende uitgave. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de eerste en tweede volzin nadere regels gesteld.

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan een besluit als bedoeld in dat lid bepalen dat een bij het besluit behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

 • 4. Voor het inzien van een overeenkomstig het eerste lid bekendgemaakt besluit worden geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL XIV

Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip komt artikel 73, eerste tot en met vierde lid, van de Waterschapswet te luiden:

 • 1. Besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, verbinden niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in het waterschapsblad.

 • 2. De uitgifte van het waterschapsblad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze. Na de uitgifte blijft het waterschapsblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het waterschapsbestuur in een vervangende uitgave. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de eerste en tweede volzin nadere regels gesteld.

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan een besluit als bedoeld in dat lid bepalen dat een bij het besluit behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

 • 4. Voor het inzien van een overeenkomstig het eerste lid bekendgemaakt besluit worden geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL XV

Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip komt artikel 38, derde lid, tweede en derde volzin, van de Wet op de bedrijfsorganisatie te luiden: Het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie wordt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze uitgegeven. Na de uitgifte blijft het Verordeningenblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.

ARTIKEL XVI

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XVII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet elektronische bekendmaking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 27 november 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 084