Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2008, 548AMvB

Besluit van 8 december 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 november 2008, tot wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 december 2008, nr. WJZ 8182138;

Gelet op artikel III van de wet van 13 november 2008, tot wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 13 november tot wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen C, E, F, G, H en Ha, in werking met ingang van 1 januari 2009.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Inwerkingtreding van de wet van 13 november 2008, tot wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen vindt plaats op 1 januari 2009. Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer is door de Staatssecretaris van Economische Zaken echter toegezegd dat hij voor de onderdelen van deze wet die direct ingrijpen op de bedrijfsvoering gebruik zal maken van de mogelijkheid die artikel III van deze wet biedt. Artikel III bepaalt dat de verschillende onderdelen van de wet op verschillende momenten in werking kunnen treden. De bepalingen van de wet die betrekking hebben op de contractduur en de opzegtermijn, het bel-me-niet-register en de uitbreiding van het verbod op ongevraagde elektronische communicatie grijpen direct in op de bedrijfsvoering. Deze bepalingen zullen later, te weten op 1 juli 2009 in werking treden. De uitgestelde inwerkingtreding geldt ook voor de bepalingen over het antenneregister, maar dan om redenen van technische haalbaarheid. Dit zal in een apart inwerkingtredingsbesluit worden geregeld.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk