Besluit van 10 november 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2008, kenmerk DWJZ/SWW-2890486;

Gelet op artikel 75 van de Wet publieke gezondheid en artikel 22 van het Besluit publieke gezondheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet publieke gezondheid, behoudens artikel 5, derde lid, en artikel 5a, alsmede het Besluit publieke gezondheid treden in werking met ingang van 1 december 2008.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst

’s-Gravenhage, 10 november 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven