Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2008
Nr. 475

Gepubliceerd op 20 november 2008Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het kiesrecht voor het Europees Parlement te verlenen aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

0A

Artikel N 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde tot vierde lid wordt na het tweede lid een derde lid ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:

  • 3. De burgemeester van ’s-Gravenhage maakt bij de vaststelling, bedoeld in het tweede lid, apart melding van het aantal stemmen dat ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst in de briefstembureaus op die kandidaat, onderscheidenlijk die lijst, is uitgebracht.

2. In het vierde lid wordt na «tweede» ingevoegd: en derde.

A

Artikel Y 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De leden van het Europees Parlement worden gekozen door:

2. Onderdeel a komt te luiden:

  • a. degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;

B

Na artikel Y 5 wordt een artikel ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:

Artikel Y 5a

De Nederlander die op de dag van de kandidaatstelling zijn werkelijke woonplaats heeft in de Nederlandse Antillen of Aruba dient het verzoek tot registratie, bedoeld in artikel D 3, eerste lid, in bij de vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba of bij burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 30 oktober 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twintigste november 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 392


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl