Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2008, 428Wet

Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard te wijzigen alsmede de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt «en fietsen» vervangen door: , fietsen en de mobiele objecten, bedoeld in artikel 70l, eerste lid.

2. In onderdeel n wordt na «70k, vierde en vijfde lid,» ingevoegd: 70l, vierde lid,.

B

Het tweede lid van artikel 4q wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het einde van onderdeel f vervalt «en».

2. Aan het einde van onderdeel g wordt het leesteken punt vervangen door:, en.

3. Na onderdeel g wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

 • h. het toezicht op het terugroepen door de fabrikant van reeds in de handel gebrachte voertuigen.

C

Artikel 12, derde lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. de aanstelling van verkeersregelaars, de verlenging en intrekking van die aanstelling, de afgifte van het bevoegdheidsbewijs aan verkeersregelaars, de schorsing van de aanstelling van verkeersregelaars in gevallen waarin het verkeer in gevaar is of kan worden gebracht, alsmede de aanstelling van verkeersbrigadiers;

D

Het opschrift van hoofdstuk IVa komt te luiden:

REGISTRATIE VAN FIETSEN EN ANDERE MOBIELE OBJECTEN

E

Na artikel 70k wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 70l

 • 1. De Dienst Wegverkeer houdt een register van bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën van mobiele objecten anders dan fietsen waarvoor op grond van deze wet geen kenteken is opgegeven.

 • 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de inhoud van het register alsmede de verwerking, het gebruik en de verstrekking van de gegevens daaruit.

 • 3. Het verzamelen van gegevens ten behoeve van het in het eerste lid bedoelde register geschiedt ter voorkoming van diefstal en heling van mobiele objecten, ten behoeve van de opsporing van gestolen mobiele objecten, alsmede ten behoeve van andere, bij ministeriële regeling te bepalen doeleinden, met inachtneming van artikel 2.

 • 4. Het vierde en vijfde lid van artikel 70k zijn van toepassing.

F

Aan artikel 71 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. de eisen waaraan ter uitvoering van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, moet worden voldaan met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud aan voertuigen.

G

In artikel 81, eerste lid, wordt «verschillen» vervangen door: verschillend.

H

In artikel 124a, vijfde lid, wordt «Bij ministeriële regeling» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

I

Artikel 126, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. In het kader van het register verwerkt de Dienst Wegverkeer gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van deze wet en voor de handhaving van de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften, omtrent:

  • a. de rijvaardigheid en geschiktheid van de aanvrager;

  • b. de aanvraag van rijbewijzen;

  • c. afgegeven rijbewijzen;

  • d. de op het rijbewijs te vermelden getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing;

  • e. afgegeven certificaten als bedoeld in artikel 151g, vierde lid;

  • f. rechterlijke uitspraken houdende ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;

  • g. de gezondheid van de aanvrager.

J

Aan artikel 131, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: De kosten verbonden aan het onderzoek, waarvan de hoogte bij ministeriële regeling wordt vastgesteld, komen in de bij ministeriële regeling genoemde gevallen voor rekening van de betrokkene.

K

Aan het slot van artikel 132, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Hetzelfde geldt voor het niet-betalen van kosten verbonden aan het op grond van artikel 131, eerste lid, opgelegde onderzoek, die op grond van artikel 131, eerste lid, voor rekening komen van de betrokkene.

L

Artikel 145a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Een wijziging van de richtlijn, bedoeld in het eerste lid, gaat voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

M

Artikel 147 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Onze Minister kan van het bepaalde krachtens deze wet vrijstelling verlenen voor het gebruik van de weg ten behoeve van particuliere geld- en waardetransportbedrijven waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3, aanhef en onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

N

In artikel 151b, onderdeel f, wordt «een document» vervangen door: document.

O

In artikel 151g, vierde lid, wordt «de in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde de communautaire code» vervangen door: de in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde communautaire code.

Oa

Artikel 160, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • c. het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, bedoeld in artikel 151b, onderdeel a, vereiste getuigschrift;.

P

In artikel 176, derde lid, wordt na «114,» ingevoegd: 151j,.

ARTIKEL II

Artikel I, onderdeel E, van de wet van 10 april 2007, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders) (Stb. 166), vervalt.

ARTIKEL III

Artikel 2 van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 2. Bij de toepassing van deze wet wordt de bij regeling van Onze Minister aangewezen EG-richtlijn in acht genomen.

 • 3. Een wijziging van de richtlijn, bedoeld in het tweede lid, gaat voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

ARTIKEL IIIA

Indien artikel I, onderdeel C, van het bij koninklijke boodschap van 22 november 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel) (30 324) tot wet wordt verheven en die wet in werking treedt op of na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. In het tweede lid wordt na «aanhef en onderdeel d,» ingevoegd «of artikel 123b» en wordt «naar de instantie die het heeft afgegeven» vervangen door: naar degene bij wie de houder dat rijbewijs had dienen in te leveren.

B

Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 123b, derde lid, vervalt «door het CBR».

2. In het vierde lid wordt «bij degene die belast is met de afgifte van rijbewijzen» vervangen door: bij de Dienst Wegverkeer.

C

Na onderdeel Ga wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • Gb In artikel 177, eerste lid, onderdeel a, wordt na «110b,» ingevoegd: 123b, vierde lid,.

D

Onderdeel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bij degene die dat bewijs of die bewijzen heeft afgegeven» vervangen door: bij de Dienst Wegverkeer.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het achtste lid komt te luiden:

 • 8. Voor de toepassing van het derde, vierde, vijfde en zesde lid wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland, waarvan de houder in Nederland woonachtig is.

ARTIKEL IIIB

Artikel 17, eerste lid, onderdeel f, van de Binnenschepenwet komt te luiden:

 • f. indien de schipper is voorzien van een groot patent als bedoeld in artikel 1.05 van het Patentreglement Rijn, dan wel van een krachtens artikel 4.01 van dat reglement geldig Rijnschipperspatent of groot patent;

ARTIKEL IV

Indien het bij het bij koninklijke boodschap van 30 november 2006 ingediende voorstel van wet tot regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen) (30896) tot wet wordt verheven wordt die wet, of indien deze wet tot wet is verheven de Wet wegvervoer goederen, als volgt gewijzigd:

a. In artikel 1.1 wordt «cabotageverordening voor het wegvervoer: de bij regeling van Onze Minister aangewezen cabotagevordening voor het wegvervoer» vervangen door: cabotageverordening voor het wegvervoer: de bij regeling van Onze Minister aangewezen cabotageverordening voor het wegvervoer.

b. In artikel 2.11, vierde lid, wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij regeling van Onze Minister.

c. In artikel 2.11, zesde lid, wordt «aan de eis betrouwbaarheid» vervangen door: aan de eis van betrouwbaarheid.

d. In artikel 6.2, tweede lid, wordt «de Wet wegvervoer goederen, de artikelen 2.3, eerste en derde lid, 2.5, 2,6, 2,7 en 2.12» vervangen door: de artikelen 2.3, eerste en derde lid, 2.5, 2.6, 2,7 en 2.13.

e. In artikel 8.3 wordt «nadat het tot wet is verheven, in werking treedt,» vervangen door: nadat het tot wet is verheven, in werking treedt dan wel in werking is getreden,.

ARTIKEL V

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van:

  • a. artikel IIIB dat in werking treedt met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en dat terug werkt tot en met 1 april 2008,

  • b. artikel I, onderdelen H, I, J, K, O, Oa en P, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 oktober 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zesde november 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 340