Wet van 9 oktober 2008 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële sector

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Wet op het financieel toezicht te wijzigen opdat in geval van bijzondere omstandigheden tijdelijke voorschriften kunnen worden vastgesteld ter bevordering van ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële sector;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:28 worden onder vernummering van het tweede tot vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2. In geval van bijzondere omstandigheden is de Nederlandsche Bank bevoegd tijdelijke algemeen verbindende voorschriften vast te stellen teneinde bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector, bedoeld in artikel 1:24. Het eerste lid is niet van toepassing.

  • 3. In geval van bijzondere omstandigheden is de Autoriteit Financiële Markten bevoegd tijdelijke algemeen verbindende voorschriften vast te stellen ter bevordering van de ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, bedoeld in artikel 1:25. Het eerste lid is niet van toepassing.

B

Aan artikel 1:29 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Indien de door de toezichthouder ingevolge artikel 1:28, tweede of derde lid, vastgestelde algemeen verbindende voorschriften naar het oordeel van Onze Minister in strijd zijn met de wet, een verdrag, een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie of een onredelijke belasting voor de financiële markten tot gevolg hebben, en de toezichthouder de geconstateerde onvolkomenheid na overleg niet onverwijld heeft weggenomen, kan Onze Minister die algemeen verbindende voorschriften intrekken.

C

In artikel 5:56, eerste lid, onderdeel b, wordt «gereglementeerde markt in een andere lidstaat» vervangen door: gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit in een andere lidstaat.

D

Artikel 5:58, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën transacties of handelsorders worden aangewezen waarop de in het eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, bedoelde verboden niet van toepassing zijn en kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop tot deze aanwijzing wordt gekomen. De Autoriteit Financiële Markten kan categorieën transacties of handelsorders aanmerken als transacties of handelsorders die onder de in het eerste lid bedoelde verboden geacht worden te vallen.

E

In de bijlage bij artikel 1:79 wordt na de zinsnede «1:12, derde en vierde lid» toegevoegd: artikel 1:28, tweede en derde lid.

F

In de bijlage bij artikel 1:80 wordt na de zinsnede «1:12, derde en vierde lid» toegevoegd: artikel 1:28, tweede en derde lid.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2007 en artikel I, onderdelen A, B, C, E en F, terugwerkt tot en met 1 oktober 2008.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 9 oktober 2008

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de tiende oktober 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 724

Naar boven