Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2008, 386Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 24 september 2008, tot inwerkingtreding van artikel XIII van de Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (Stb. 563)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 september 2008, nr. DV/2008/709 U, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Douane en Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel XXVI van de Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (Stb. 563);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel XIII van de Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (Stb. 563) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 september 2008

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de dertigste september 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXVI van de Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (Stb. 563) voorziet in een inwerkingtreding van artikel XIII van die wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 55) is dit toegelicht.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager