Besluit van 22 augustus 2008, houdende wijziging van het Besluit WWB 2007 en het Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ in verband met de berekening van de uitkeringen voor het jaar 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2008, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/SFI/08/18619;

Gelet op de artikelen 40, eerste lid, 69, tweede en derde lid, 70, tweede en derde lid, 73, derde lid, en 74, derde lid, van de Wet werk en bijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 2008, nr. W12.08.0282/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2008, nr. W&B/SFI/08/22194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit WWB 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «2005» telkens vervangen door «2007» en wordt «2007» vervangen door: 2008.

2. In onderdeel e wordt «2005» telkens vervangen door: 2007.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel e, wordt «2005» vervangen door: 2007.

2. In het eerste lid, onderdeel f, wordt «de gemeentelijke bijstandsuitgaven 2005» vervangen door: de gemeentelijke bijstandslasten 2007.

3. In het derde lid wordt «2007» vervangen door: 2008.

4. In het vijfde lid wordt «2004» vervangen door: 2007.

C

In artikel 5 wordt «2005» vervangen door: 2007.

D

In artikel 6 onderdeel c wordt «2005» vervangen door: 2007.

E

Artikel 8a komt te luiden:

Artikel 8a Te late indiening verantwoordingsinformatie 2007

 • 1. Indien niet van alle gemeenten de bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a, eerste lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de wet over 2007, en de daarbij behorende goedkeurende verklaring van de accountant door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ontvangen uiterlijk op 15 augustus 2008 wordt voor de toepassing van de artikelen 4, eerste lid, onderdelen e en f, en vijfde lid, 5, en 6, onderdeel c, voor «de gemeentelijke bijstandslasten 2007» gelezen: de gemeentelijke bijstandslasten 2006.

 • 2. Indien het eerste lid van toepassing is en het college de uitvoering van de wet in 2006 had overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeentelijke bijstandslasten 2006 voor personen jonger dan 65 jaar als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de desbetreffende gemeente niet beschikbaar zijn, worden deze benaderd aan de hand van de volgende formule:

  GB (G) = V(G) / V(S) x TU(S)

  waarbij:

  • a. GB(G) staat voor de gemeentelijke bijstandslasten 2006 voor personen jonger dan 65 jaar van gemeente G;

  • b. V(G) staat voor het gemiddelde jaarvolume aan WWB-uitkeringen in gemeente G in 2006;

  • c. V(S) staat voor het gemiddelde jaarvolume aan WWB-uitkeringen in 2006 in het samenwerkingsverband waar gemeente G in 2006 toe behoorde;

  • d. TU(S) het totaal is van de historische uitgaven (of budgetten) in 2006 voor het openbaar lichaam.

 • 3. Bij het bepalen van het werkdeel 2003, bedoeld in artikel 2, en de gemeentelijke bijstandslasten 2006 voor personen van 65 jaar of ouder is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

F

In bijlage 1, paragraaf A «Verdeelmaatstaven» wordt «2005» telkens vervangen door: 2006 en «2003» telkens vervangen door: 2004.

G

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In tabel 1 wordt «2002» telkens vervangen door: «2003», wordt «2003» vervangen door «2004» en wordt «2007» telkens vervangen door: 2008.

2. In tabel 1 wordt «2004» telkens vervangen door: 2005, met dien verstande dat in onderdeel 2 «2004» wordt vervangen door: 2006.

3. In tabel 1 wordt «2006» telkens vervangen door: 2007, met dien verstande dat in onderdeel 2 «2006» wordt vervangen door: 2008.

4. In tabel 1 wordt «2005» telkens vervangen door: 2006, met dien verstande dat in onderdeel 6 «2005» wordt vervangen door: 2007.

5. In paragraaf A «Verdeelmaatstaven» wordt in onderdeel 1 «Vaststelling aantal eenheden per verdeelmaatstaf» de term «wijzigingen» vervangen door: wijzigen.

6. In paragraaf A «Verdeelmaatstaven» wordt in onderdeel 3 «2007» vervangen door: «2008» en wordt in de onderdelen 4 en 5 «2008» vervangen door: 2009.

7. In paragraaf «B. Beleidsmatig indammen herverdeeleffecten» wordt «2007» vervangen door: 2008.

8. In tabel 2 wordt «2008» vervangen door: 2009.

ARTIKEL II

Het Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt «2005» telkens vervangen door: 2007.

B

In artikel 3 wordt «2005» telkens vervangen door: 2007.

C

Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3a Te late indiening verantwoordingsinformatie 2007

Indien de bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a, eerste lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen over 2007, en de daarbij behorende goedkeurende verklaring van de accountant niet door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ontvangen uiterlijk op 15 augustus 2008 wordt voor de toepassing van artikel 2, onderdelen b en c, voor «de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2007» gelezen: «de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW in het uitvoeringsjaar 2006» en wordt voor de toepassing van artikel 3, onderdelen b en c, voor «de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2007» gelezen: de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAZ in het uitvoeringsjaar 2006.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 22 augustus 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Uitgegeven de vierde september 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Aanleiding

In het Besluit WWB 2007 en het Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ is vastgelegd op welke wijze de budgetten (inkomens- en werkdeel) voor de Wet werk en bijstand (WWB) en de budgetten voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) in 2008 over de gemeenten worden verdeeld. Met dit besluit worden genoemde besluiten gewijzigd met het oog op de verdeling van de budgetten in 2009. Dit betreft de volgende aanpassingen:

 • 1. de ingroei in het verdeelmodel voor het werkdeel van de WWB;

 • 2. actualisatie van de peildata.

Ad 1: ingroei in het verdeelmodel voor het werkdeel van de WWB

Er geldt een overgangsregime voor ingroei in het verdeelmodel voor het werkdeel. In 6 jaarlijkse stappen wordt het nieuwe verdeelmodel ingevoerd. In 2008 wordt het budget voor 3/6e deel verdeeld volgens het nieuwe verdeelmodel en voor 3/6e deel op basis van historische aandelen. In 2009 zal het budget voor 4/6e deel volgens het nieuwe verdeelmodel worden verdeeld en in 2010 voor 5/6e deel (in de tabel in bijlage 1 zijn deze breuken uitgedrukt in hele procenten). Vanaf 2011 zal het budget volledig via het nieuwe verdeelmodel verdeeld gaan worden. Dit tijdpad was al eerder in het Besluit WWB 2007 vastgelegd.

Ad 2: actualisatie van de peildata

De peildata van de verdeelkenmerken worden jaarlijks geactualiseerd, zodat de verdeling kan geschieden aan de hand van de meest actuele gegevens. Net als in voorgaande jaren, worden de peildata van de verdeelkenmerken gewijzigd naar de meest actuele peildata die beschikbaar zijn. In de meeste gevallen betekent dit dat het peiljaar één jaar opschuift.

Voor het gebruik van uitgavencijfers wordt de peildatum met twee jaren opgeschoven, indien de jaarrekeningen van alle gemeenten uiterlijk 15 augustus 2008 bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn aangeleverd. Bij de uitwerking van de afspraken rond meerjarige budgetten (Kamerstukken II 2007/08, 30 545, nr. 36) is vastgelegd dat de verdeling van de WWB-budgetten voor de jaren 2008 tot en met 2011 al in september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het budget betrekking heeft definitief wordt vastgelegd. Dit leidt in beginsel tot het gebruik van minder actuele gegevens. Wat de historische uitgaven betreft is aan de Tweede Kamer toegezegd om met gemeenten te bezien of het mogelijk is om voor de verdeling van budgetten voor 2009 uitgavencijfers 2007 (in plaats van 2006) te gebruiken (Kamerstukken II 2007/08, 30 545, nr. 36). Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is vastgesteld dat dat alleen kan, indien de jaarrekeningen van alle gemeenten uiterlijk 15 augustus 2008 bij de Minister van BZK zijn aangeleverd. Indien er gemeenten zijn die op 15 augustus 2008 geen uitgavencijfers 2007 voorzien van een accountantsverklaring hebben ingediend, zal bij de budgetverdeling worden uitgegaan van de uitgaven van 2006.

Het streven blijft om bij de budgetverdeling uit te gaan van zo actueel mogelijke gegevens. In overleg met gemeenten zal worden bezien of er voor navolgende jaren mogelijkheden zijn om tijdige indiening van de jaarrekening verder te stimuleren ten behoeve van gebruik van zo actueel mogelijke uitgavencijfers voor de budgetverdeling.

Artikelsgewijs

Artikel I. Wijziging van het Besluit WWB 2007

Onderdelen A, B, C en D

Voor de berekening van het inkomensdeel voor het uitvoeringsjaar 2009 wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke bijstandslasten 2007 en het inwonertal op 1 januari 2008. Ook voor het berekenen van de budgetgrondslag van kleine en middelgrote gemeenten wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke bijstandslasten 2007. In dit verband worden de jaartallen 2004 en 2005 telkens vervangen door 2007 en 2007 wordt vervangen door 2008.

Onderdeel E

In onderdeel E wordt artikel 8a van het Besluit WWB 2007 zodanig aangepast dat het bewerkstelligt dat, indien niet alle gemeenten de uitgavencijfers tijdig aanleveren, bij de berekening van het inkomensdeel voor de desbetreffende gemeente als gemeentelijke bijstandslasten in aanmerking worden genomen de gemeentelijke bijstandslasten 2006 voor personen jonger dan 65 jaar respectievelijk van 65 jaar en ouder. Een gemeente heeft zijn cijfers tijdig aangeleverd, indien de cijfers voorzien van een accountantsverklaring uiterlijk op 15 augustus 2008 door de Minister van BZK zijn ontvangen.

Onderdelen F en G

In de bijlagen worden de peildata voor de verdeelmaatstaven geactualiseerd (zie ook het algemeen deel van de toelichting).

Artikel II. Wijziging van het Besluit uitkering gemeenten IOAW en IOAZ

Onderdelen A en B

Voor de berekening van de uitkeringen voor het uitvoeringsjaar 2009 IOAW en IOAZ wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven IOAW respectievelijk IOAZ 2007.

Onderdeel C

Onderdeel C voorziet in een toevoeging van een artikel naar analogie van de wijziging van artikel 8a van het Besluit WWB 2007.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven