Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2008, 324Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 5 augustus 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tuchtrechtspraak accountants

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 juli 2008, directie Wetgeving, nr. 5555503/08/6;

Gelet op artikel 53 van de Wet tuchtrechtspraak accountants;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tuchtrechtspraak accountants treedt met ingang van 25 augustus 2008 in werking, met uitzondering van:

  • de artikelen 2 tot en met 48,

  • artikel 49, onderdeel Aa, artikel 3c,

  • artikel 49, onderdeel C tot en met G,

  • artikel 50, onderdeel Bb, artikel 22c,

  • artikel 50, onderdelen Ca, D, E, F en J,

  • artikel 50a, onderdelen D, K, Ka en Kb,

  • de artikelen 51 en 52.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 augustus 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de veertiende augustus 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet tuchtrechtspraak accountants treedt gefaseerd in werking. De eerste fase treedt in werking per 25 augustus 2008. Het betreft aanpassingen in de Wet op de Registeraccountants, de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet toezicht accountantsorganisaties. De aanpassing van de voornoemde wetten hoeft niet te wachten tot het moment waarop de tweede fase in werking treedt. De wet bevat een aantal grondslagen voor verordeningen van de NOvAA en het NIVRA. Deze beroepsorganisaties hebben verzocht deze aanpassingen zo snel als mogelijk in werking te laten treden. Met de inwerkingtreding per 25 augustus aanstaande wordt aan dit verzoek gevolg gegeven.

De tweede fase heeft betrekking op de nieuw in te stellen accountantskamer en het nieuwe tuchtprocesrecht voor accountants. Op dit moment zijn de organisatorische voorbereidingen voor de oprichting van de accountantskamer in volle gang. Alle artikelen en onderdelen van artikelen die verband houden met de accountantskamer en het nieuwe tuchtprocesrecht zullen tegelijk in werking treden op het moment waarop alle betrokken partijen hiervoor gereed zijn. Zodra dat het geval is, zal daartoe een separaat inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd worden.

De onderdelen I, Ij en J van artikel 50a treden niet in werking aangezien deze bepalingen zijn vervallen op grond van artikel V van de Wet van 12 juni 2008, houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157) (Stb. 2008, 243).

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin