Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2008, 311Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 juli 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 27 juni 2008, Stb. 267, tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, van 10 juli 2008, nr. 28537 (6239), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de wet van 27 juni 2008, Stb. 267, tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De wet van 27 juni 2008, Stb. 267, tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) treedt met uitzondering van artikel I, onderdelen NN en AAA, en artikel IV in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

Artikel IV van de wet van 27 juni 2008, Stb. 267, tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 15 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de eenendertigste juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De meeste bepalingen van de wet van 27 juni 2008, Stb. 267, tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Artikel IV treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Daarbij is rekening gehouden met een termijn voor de benodigde systeemaanpassingen door de IB-Groep.

Voor de uitvoering van artikel I, onderdeel AAA, zijn systeemaanpassingen nodig bij Cfi en de IB-Groep. Zodra duidelijk is wanneer deze aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, zal de inwerkingtredingsdatum van dit onderdeel worden vastgesteld.

De datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel NN (vervallen van de handtekening van de kenniscentra op praktijkovereenkomsten), wordt vastgesteld nadat is gebleken dat de gegevensverstrekking door de IB-Groep aan de kenniscentra op grond van artikel IV bevredigend verloopt.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart