Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2008, 295AMvB

Besluit van 5 juli 2008, houdende wijziging van enkele bijlagen bij het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren in verband met verordening (EG) nr. 213/2008 alsmede de inwerkingtreding van artikel 6 van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 2 juni 2008, nr. WJZ / 8063033;

Gelet op verordening (EG) nr. 213/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 november 2007 (PbEU L74) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, in verband met de herziening van de CPV, en artikel 2 van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen;

Gelet op artikel 71, eerste lid, tweede alinea, van Richtlijn nr. 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsten van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEU L 134), en artikel 76 van het Besluitaanbestedingen speciale sectoren;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2008 nr. W10.08.0208/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 3 juli 2008, nr. WJZ / 8075323;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit aanbestedingen speciale sectoren wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

B

Bijlage 3 wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

ARTIKEL II

Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

B

Bijlage 2 wordt vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

ARTIKEL III

Artikel 6 van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 september 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 5 juli 2008

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de Uitgegeven de vierentwintigste juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

1.

Inleiding

Dit besluit dient in hoofdzaak ter implementatie van verordening (EG) nr. 213/2008 van de Commissie van 28 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, in verband met de herziening van de CPV (PbEU L74) (hierna: verordening (EG) nr. 213/2008) waarin een nieuwe CPV wordt vastgesteld (zie nader onder punt 2.1). Daarnaast wordt in dit besluit de implementatie van richtlijn 2004/17 op het punt van postdiensten afgerond door artikel 6 van het Besluit aanbestedingen speciale sectorenin werking te laten treden met ingang van 1 januari a.s. (zie nader onder punt 2.2).

2.1.

Nieuwe CPV – Artikelen I en II

Bij verordening EG nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (PbEU L 340) (hierna: verordening (EG) nr. 2195/2002) is de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (hierna: CPV) vastgesteld. Dit is een classificatiesysteem voor overheidsopdrachten waarmee de referenties worden gestandaardiseerd waarmee aanbestedende diensten het voorwerp van hun opdrachten omschrijven. De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst. De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers, die overeenkomen met een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerp van de opdracht zijn. De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt ter aanvulling van de beschrijving van het voorwerp van de opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven.

Met verordening (EG) nr. 213/2008 wordt een nieuwe CPV vastgesteld. Redenen voor herziening van de structuur, de codes en de omschrijvingen van de CPV zijn marktontwikkelingen en gewijzigde behoeften van de gebruikers. Daarnaast is met de herziening beoogd om de CPV gebruikersvriendelijker te maken door bij het opstellen van de CPV minder van het materiaal en meer van het product uit te gaan.

Richtlijn nr. 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsten van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEU L 134) (hierna: richtlijn nr. 2004/17/EG), en richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEU L 134) (hierna: aanbestedingsrichtlijnen) zijn geïmplementeerd in het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (hierna: Bass) en het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao).In twee bijlagen bij de aanbestedingsrichtlijnen wordt in tabellen verwezen naar codes van de CPV zoals die in verordening (EG) nr. 2195/2002 zijn vastgesteld. Deze tabellen zijn integraal opgenomen in bijlagen 1 en 3 van Bass en in bijlagen 1 en 2 van Bao. Vanwegede herziening van de CPV moeten deze tabellen aldus worden aangepast aan de nieuwe codes van de CPV. Onderhavig besluit vervangt daartoe de tabellen in de betrokken bijlagen bij Bao en Bass door nieuwe tabellen waarin naar de codes van de CPV wordt verwezen zoals die zijn vastgesteld in verordening (EG) nr. 213/2008.

De regeling bevat geen informatieverplichtingen voor bedrijven en veroorzaakt daarmee geen administratieve lasten voor bedrijven. De regeling is daarom niet voor advies aan Actal voorgelegd.

Transponeringstabel

In onderstaande transponeringstabel wordt aangegeven hoe de bepalingen uit verordening (EG) nr. 213/2008 met onderhavig besluit zijn geïmplementeerd.

Verordening

Besluit

Artikel 1

Implementatie vereist geen wijziging van Bao of Bass doordat in artikel 1, onder dd van Bao en artikel 1, onder ff van Bass dynamisch wordt verwezen naar Verordening (EG) nr. 2195/2002

Artikel 2, eerste lid

Artikel I, onderdeel A

Artikel 2, tweede lid

Artikel I, onderdeel B

Artikel 2, derde lid

Artikel I, onderdeel B

Artikel 3, eerste lid

Artikel II, onderdeel A

Artikel 3, tweede lid

Artikel II, onderdeel B

Artikel 3, derde lid

Artikel II, onderdeel B

Artikel 4

Artikel IV

2.2.

Inwerkingtreding artikel 6 van Bass – Artikel III

Op grond van artikel 71, eerste lid, tweede alinea, van richtlijn nr. 2004/17/EG mochten de lidstaten de implementatie van de bepalingen voor postdiensten in het Bass uitstellen tot en met 31 december 2008. Nederland had van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door in artikel 76 Bass de inwerkingtreding van artikel 6 Bass uit te stellen tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Deze overgangsregeling vervalt met ingang van 31 december 2008. Met ingang van 1 januari a.s. moet artikel 6 Bass derhalve alsnog in werking treden. Dit wordt geregeld in artikel III van dit besluit.

Voor zover in Nederland aanbestedende diensten of zogenoemde overheidsbedrijven (zie artikel 1, onderdeel s, Bass) de postdiensten verrichten die zijn genoemd in artikel 6 Bass (alsook artikel 6 van richtlijn nr. 2004/17/EG) dienen zij met ingang van 1 januari a.s. aldus Bass in plaats van Bao toe te passen.

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

BIJLAGE 1 WERKEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDERDEEL H

stb-2008-295-001.gifstb-2008-295-002.gifstb-2008-295-003.gifstb-2008-295-004.gifstb-2008-295-005.gifstb-2008-295-006.gif

BIJLAGE 2 DIENSTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDERDEEL J

Onderdeel A

stb-2008-295-007.gifstb-2008-295-008.gif

Onderdeel B

stb-2008-295-009.gifstb-2008-295-010.gif

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

XNoot
1

De implementatietermijn van deze verordening eindigt op 14 september 2008.