Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2008, 29AMvB

Besluit van 18 januari 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 januari 2008, nr. DJZ2008003741, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel V van de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol treedt in werking met ingang van 15 maart 2008.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 januari 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vijfde februari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin