Besluit van 3 juli 2008 tot aanpassing van enige besluiten aan de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 oktober 2007, Directie Wetgeving nr. 5507535/07/6;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 62, eerste lid, van de Advocatenwet, de artikelen 19j, tweede lid, en artikel 116 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4, eerste lid, onderdeel e, derde, vierde, zesde en zevende lid, van de Scheepvaartverkeerswet, de artikelen 817, 818, eerste lid, en 820, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 11 en 19 van de Wet op de rechterlijke organisatie, de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand, artikel 52, tweede lid, van de Visserijwet 1963 en de artikelen 52, 53, eerste lid, 54, tweede lid, 65, tweede lid, 70, vierde lid, 73, tweede lid, 79, derde lid, 83, dertiende lid, 84, derde en zesde lid, en 94 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2007, nr. W03.0362/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 27 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5551225/08/6;

Hebben goed gevonden en verstaan;

ARTIKEL I

In artikel 1 van het Besluit beroepsvereisten advocatuur wordt de zinsnede «de artikelen 2 en 62, telkens eerste lid, onder a en b, van de Advocatenwet» vervangen door: artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Advocatenwet.

ARTIKEL II

In artikel 1, eerste lid, van het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand vervalt «een procureur,».

ARTIKEL III

In artikel 12 van het Besluit gegevens scheepvaart 2007, eerste lid, onder e vervalt «of procureur».

ARTIKEL IV

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit van 29 juni 1971, houdende regelen betreffende de wijze van kennisgeving en oproeping in zaken van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt «procureurs» vervangen door: advocaten.

ARTIKEL V

In artikel 1, vierde lid, van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 vervalt «, procureur».

ARTIKEL VI

Het Besluit orde van dienst gerechten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 vervalt «, procureurs».

B

In artikel 13, eerste lid, onder d, vervalt «, procureurs».

C

In artikel 15 wordt, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Het in het eerste lid bedoelde overzicht kan ook elektronisch beschikbaar worden gesteld.

ARTIKEL VII

In artikel 1 van het Besluit van 16 december 1992, houdende regels voor de vergoeding die een advocaat ontvangt voor rechtsbijstand ingevolge artikel 817 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vervalt telkens «en procureurs».

ARTIKEL VIII

Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, vervalt onderdeel e onder verlettering van onderdeel f tot e.

B

Artikel 10 vervalt.

ARTIKEL IX

Het Kostuum- en Titulatuurbesluit rechterlijke organisatie wordt als volgt gewijzigd:

A

In de titel van het vierde hoofdstuk vervalt «en de procureurs».

B

In artikel 27, eerste lid, vervalt «en de procureurs».

C

In artikel 28 vervalt «en de procureurs».

D

In artikel 29, eerste en tweede lid, vervalt «en de procureurs».

E

In artikel 30, eerste en tweede lid, vervalt «en de procureurs».

ARTIKEL X

In artikel 2 van het Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964 vervalt «, procureurs».

ARTIKEL XI

Het Tuchtrechtbesluit BIG wordt als volgt gewijzgid:

A

In artikel 4, tweede lid, vervalt «of procureur».

B

In artikel 19, tweede lid, vervalt «of procureur».

C

In artikel 23, derde lid, vervalt «of procureur».

ARTIKEL XII

Ten aanzien van de vergoedingen voor handelingen verricht door procureurs voor inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals dit gold voor inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

ARTIKEL XIII

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 3 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de vijftiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer schaft in civiele zaken de bestaande verplichte procesvertegenwoordiging door een procureur af (30 815). Dit betekent dat de regel is komen te vervallen dat een advocaat in een ander arrondissement dan waarin hij is gevestigd bij een rechtbank, voorzover het niet kantonzaken betreft, of een gerechtshof alleen kan procederen door gebruik te maken van de diensten van een in dat andere arrondissement ingeschreven procureur.

De afschaffing van het instituut procureur heeft in een groot aantal wetten geleid tot schrapping van het begrip procureur of vervanging van het begrip procureur door het begrip advocaat. Ook in een aantal besluiten dient het begrip procuraat te vervallen of te worden vervangen. Daartoe strekt dit besluit.

In het kader van de ontwikkeling van het elektronisch berichtenverkeer is in de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer in artikel 33 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een bepaling opgenomen met betrekking tot het elektronisch verzenden van verzoeken, mededelingen en processtukken. In aansluiting op deze elektronische ontwikkelingen is in het Besluit orde van dienst gerechten opgenomen dat het voor elke openbare zitting beschikbaar te stellen overzicht van de te behandelen zaken ook elektronisch kan worden verstrekt.

Over het ontwerp-besluit is advies gevraagd aan de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raden voor rechtbijstand. Deze instanties hebben aangegeven in te stemmen met dit besluit.

Artikelsgewijs

Artikel I

In artikel 1 van het Besluit beroepsvereisten advocatuur wordt de verwijzing naar artikel 62 van de Advocatenwet geschrapt. Artikel 62 komt, samen met de overige artikelen van paragraaf 5 van de Advocatenwet over de procureurs, bij de inwerkingtreding van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer te vervallen.

Artikelen II tot en met V, VI, onder A en B, VII, IX tot en met XI

Deze bepalingen bevatten een technische aanpassing aan het vervallen van het instituut procureur welke geen afzonderlijke nadere toelichting behoeven.

Artikel VI (Besluit Orde van dienst gerechten)

Onder C

Aan artikel 15 van het Besluit orde van dienst gerechten wordt een lid toegevoegd waaruit blijkt dat het door het bestuur van een gerecht beschikbaar te stellen overzicht van de te behandelen zaken ook elektronisch kan plaatsvinden. Dit zal, in aansluiting op het in de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronich berichtenverkeer gewijzigde artikel 33 Rv, naar verwachting het geval zijn indien van de mogelijkheid om verzoeken en mededelingen ter rolle elektronisch te verzenden blijkt uit een voor een gerecht vastgesteld procesreglement.

Artikel VIII (Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000)

Artikel 10 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand kan vervallen. Dit artikel ziet op het het voeren van een procedure door een rechtsbijstandverlener in een ander arrondissement dan het arrondissement van de rechtbank bij welke deze is ingeschreven met bijstand van een wettelijk verplichte procureur. Het aantal aan een procedure toe te kennen punten wordt in dit geval met twee verhoogd. Door het vervallen van het instituut procureur en de landelijke inschrijving van advocaten is een verhoging niet langer aan de orde. In artikel 4, eerste lid, onderdeel e, wordt naar dit artikel verwezen. Dit onderdeel kan eveneens vervallen.

Artikel XII

Door het van rechtswege vervallen van het instituut procureur worden de procureursverrichtingen voortaan verricht door een advocaat. Wanneer na de inwerkingtreding van dit besluit en na de beëindiging van de rechtsbijstand door de rechtsbijstandverlener een aanvraag wordt ingediend bij de Raad voor rechtsbijstand tot vaststelling van een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, dient de vergoeding voor de door de procureur voor de inwerkingtreding van dit besluit verrichte handelingen plaats te vinden volgens de hiervoor voor de inwerkingtreding geldende bepalingen.

Artikel XIII

In dit artikel is aangegeven dat het besluit gelijktijdig in werking treedt met de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer. De inwerkingtreding is voorzien op 1 september 2008.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Justitie.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154.

Naar boven