Wet van 12 juni 2008 tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en op het terrein van Jeugd en Gezin wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 54, eerste lid, wordt «het gemeentebestuur» vervangen door: het college van burgemeester en wethouders.

B

Artikel 57, eerste lid, komt te luiden:

1. Het College zorgverzekeringen en de zorgautoriteit verstrekken desgevraagd aan Onze Minister of aan het College bouw of het College sanering, genoemd in artikel 19 respectievelijk 32 van de Wet toelating zorginstellingen, de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen en gegevens.

C

Artikel 63, tweede lid, komt te luiden:

2. Het eerste lid geldt niet voor een beschikking genomen jegens een persoon die behoort tot het personeel van het College zorgverzekeringen of een beschikking als bedoeld in artikel 5, derde lid.

ARTIKEL II

In artikel 20, eerste lid, van de Warenwet wordt na «krachtens artikel 8,» ingevoegd: eerste lid,.

ARTIKEL III

Artikel LXIII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden vervalt.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 november 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) (Kamerstukken II, 2005/06, 30 380, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven of is verheven en artikel 21, onderdeel C, van die wet in werking treedt of is getreden, wordt de Zorgverzekeringswet als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid, dat is toegevoegd bij Wet van 22 november 2006 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie (Stb. 2006, 629), wordt vernummerd tot het zesde lid.

2. In het vijfde lid wordt «de stichting, bedoeld in het derde lid,» vervangen door: een stichting als bedoeld in het derde lid.

B

Aan het slot van artikel 86, derde lid, wordt een punt toegevoegd.

ARTIKEL V

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 46 vervalt.

B

In artikel 66 wordt na «verplicht» ingevoegd: op verzoek.

ARTIKEL VI

In artikel 1, onderdeel j, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt «genoemd in artikel 29, eerste lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening» vervangen door: genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet.

ARTIKEL VII

De Wet op de jeugdzorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onder aa, 12 en 71, eerste lid, onder d, wordt «landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen» vervangen door: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

B

In artikel 12 wordt «de aanvang en beëindiging van jeugdzorg» vervangen door: de aanvang, de wijziging en de beëindiging van jeugdzorg.

C

In artikel 16, vijfde lid, tweede volzin, wordt «kunnen» vervangen door: kan.

D

In artikel 55, eerste lid, wordt «gedurende tien jaren» vervangen door: gedurende vijftien jaren.

E

In artikel 74, eerste lid, wordt «de betrokken stichting» vervangen door: het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

ARTIKEL VIII

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, derde lid, wordt «krachtens de artikelen 11 tot en met 14 gestelde regels» vervangen door: krachtens de artikelen 11 tot en met 14a gestelde regels.

B

In artikel 75, derde lid, onderdeel d, wordt na «73, vierde lid» een komma geplaatst.

C

In artikel 88, eerste lid, wordt «het gemeentebestuur» vervangen door: het college van burgemeester en wethouders.

ARTIKEL IX

Artikel III, onderdeel F, punt 2, van de Reparatiewet VWS 2006 komt te vervallen.

ARTIKEL X

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKEL XI

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet VWS 2008.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 12 juni 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De Minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Uitgegeven de vijftiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 31 405

Naar boven