Wet van 4 april 2008 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2008 en wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren, dat het BTW-compensatiefonds volgens artikel 2 van de Wet op het BTW-compensatiefonds een begrotingsfonds is, alsmede dat de noodzaak is gebleken de Wet op het BTW-compensatiefonds te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2008 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

De Wet op het BTW-compensatiefonds wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel 1, onderdeel g, wordt «kalenderkwartaal» vervangen door: kalenderjaar.

b. In artikel 2, tweede lid wordt «artikel 2 van de Comptabiliteitswet» vervangen door: artikel 9 van de Comptabiliteitswet 2001.

c.Artikel 2, achtste lid, komt te luiden:

  • 8. In afwijking van artikel 2, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bevat de begroting van het fonds geen ramingen van de verplichtingen. Artikel 53, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing.

d. In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, wordt de puntkomma vervangen door: , of.

e. In artikel 4, eerste lid, vervalt onderdeel b en wordt onderdeel c verletterd tot b.

Artikel 4

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

  • 2. In afwijking van het eerste lid werkt artikel 3 terug tot en met 1 januari 2007.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 4 april 2008

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de tiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2008 en wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 4 april 2008, Stb. 258

Begroting 2008

BTW-compensatiefonds

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Uitgaven

Ontvangsten

1

BTW-compensatiefonds

2 236 810

2 236 810

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Naar boven