Besluit van 19 juni 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2008 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen (Stb. 99) en van het besluit van 28 mei 2008 houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister (Stb. 196)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juni 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/698 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de wet van 13 maart 2008 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen (Stb. 99) en op artikel III van het besluit van 28 mei 2008 houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister (Stb. 196);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De wet van 13 maart 2008 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen (Stb. 99) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel D, ten aanzien van artikel 43b, in werking met ingang van 1 juli 2008.

ARTIKEL II

Het besluit van 28 mei 2008 houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister (Stb. 196) treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 juni 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit regelt de inwerkingtreding van het overgrote deel van de wet houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen (Stb. 99) met ingang van 1 juli 2008 (artikel I). Besloten is evenwel om artikel 43b, zoals opgenomen in artikel I, onderdeel D, van de wet, thans niet in werking te laten treden. Hiertoe is besloten omdat niet alle afnemers van gegevens uit het kentekenregister hun processen op tijd kunnen aanpassen aan het in artikel 43b opgenomen verplichte gebruik en de plicht tot het slechts eenmalig uitvragen van authentieke gegevens. Om te voorkomen dat de situatie zich voordoet dat hierdoor in strijd met een wettelijk voorschrift gehandeld zou worden, is besloten dit onderdeel van de wet vooralsnog niet in werking te laten treden. Dit artikel zal op een later bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Tegelijk met de bovengenoemde wet treedt ook het daarmee verband houdende besluit tot wijziging van het Kentekenreglement in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister (Stb. 196) in werking (artikel II).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Naar boven