Besluit van 9 januari 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 juni 2007 tot wijziging van de Ontgrondingenwet (Stb. 256) en het Besluit ontgrondingen in rijkswateren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2007, nr. HDJZ/I&O/2007-1708, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de wet van 21 juni 2007 tot wijziging van de Ontgrondingenwet (Stb. 256) en artikel 9 van het Besluit ontgrondingen in rijkswateren;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. De wet van 21 juni 2007 tot wijziging van de Ontgrondingenwet (Stb. 256), met uitzondering van artikel I, onderdelen F en H, onder 4, Q, S en U, treedt in werking met ingang van 1 februari 2008.

  • 2. Het Besluit ontgrondingen in rijkswateren treedt in werking met ingang van 1 februari 2008.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 januari 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de vierentwintigste januari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven