Besluit van 29 april 2008 tot wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en ten gevolge van de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer (aanpassing amvb’s ter uitvoering van REACH)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 december 2007, nr. DJZ2007128600, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers en de staatssecretarissen wie het mede aangaat;

Gelet op verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU 2007, L 136), alsmede Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PbEU 2007, L 136), artikel 44 van de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH), de Warenwet, de Wet bescherming Antarctica, de Wet bodembescherming, de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, de Wet op de economische delicten, de Wet op de medische hulpmiddelen, de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 7 februari 2008, nr. W08.08.0005/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 april 2008, nr. DJZ200804246, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers en de staatssecretarissen wie het mede aangaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2.2, onderdeel e, 4.2a, 4.5, vierde lid, onder c, 4.8, eerste lid, 4.105, eerste lid, 4.106, onder a, aanhef en onder 2, 4.110, onder a en b, 4.111 en 4.112, eerste en tweede lid, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: Wet milieubeheer.

B

In de artikelen 2.2, onderdeel e, 4.2a, , 4.5, vierde lid, onder c, en 4.8, eerste lid, wordt «34» vervangen door: 9.2.3.1.

C

In artikel 4.54b, onderdeel i, wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

D

In de artikelen 4.105, eerste lid, 4.106, onder a, aanhef, 4.110, onder a en b, en 4.111 wordt «krachtens de artikelen 34, derde lid, en 39» vervangen door: krachtens artikel 9.2.3.1.

E

In artikel 4.112, eerste lid, wordt «35» vervangen door: 9.2.3.3.

ARTIKEL II

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, onderdeel c, wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

B

Na artikel 14 wordt in paragraaf 8 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14a

Voor zover dit besluit berust op de Wet milieubeheer, berust dit op de artikelen 9.2.2.1, 9.2.3.2 en 9.2.3.3, vierde lid, van die wet.

ARTIKEL III

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 4.24, vierde lid, 4.30, vierde lid, en 4.55, vierde lid, wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

B

In categorie i van bijlage 1 wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet.

ARTIKEL IV

Het Besluit asbestwegen Wms wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 5 wordt in paragraaf 3 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Dit besluit berust op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 7 wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL V

Na artikel 17 van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17a

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL VI

Artikel 1 van het Besluit bescherming Antarctica wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen c, d, en e wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: Wet milieubeheer.

2. In onderdeel e wordt «34» vervangen door: 9.2.3.1.

3. In onderdeel f wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL VII

Na artikel 5 van het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL VIII

Na artikel 82 van het Besluit bodemkwaliteit wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 82a

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL IX

Het Besluit broeikasgassen in apparatuur op schepen Wms 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 2 wordt: «Wms 2003» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL X

In artikel 1, onderdeel g, van het Besluit centralebeoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XI

Het Besluit detergentia Wms wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Dit besluit berust mede op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 6 wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XII

In artikel 1, eerste lid, onderdeel h, onder a, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XIII

In Bijlage 2, categorie 5, van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer wordt «milieugevaarlijke stoffen in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: stoffen die bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet.

ARTIKEL XIV

Het Besluit gechloreerde paraffines WMS wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. Onderdeel c wordt geletterd b.

B

Artikel 2a, onder b, komt te luiden:

b. worden toegepast als stof of als bestanddeel van andere stoffen of preparaten.

C

Na artikel 2a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2b

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

D

In artikel 3 wordt «WMS» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XV

Het Besluit gefluoreerde broeikasgassen Wms 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

Dit besluit berust mede op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 10 wordt: «Wms 2007» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XVI

Het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 23, tweede lid, onderdeel e, onder 3°, wordt «artikel 40 van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 17.6 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 24b, zevende lid, wordt «artikel 56 van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 19.3 van de Wet milieubeheer.

C

In artikel 27, onderdeel 2, wordt «artikel 26, zesde lid, onderdeel b, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.2.3, vijfde lid, van de Wet milieubeheer.

D

Na artikel 44 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

Indien en met ingang van het tijdstip dat artikel III van het bij koninklijke boodschap van 28 december 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)(30 920), na tot wet te zijn verheven, in werking treedt, wordt in artikel 23, tweede lid, onderdeel e, onder 3°, «artikel 17.6» vervangen door: artikel 17.19.

Artikel 44b

Dit besluit berust op de artikelen 1.1, derde lid, 9.2.2.1, 9.2.2.3 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

E

In artikel 45 wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

F

In het opschrift van bijlage 1 en van bijlage 4 wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XVII

Na artikel 1 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt in hoofdstuk 1 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1, eerste en tweede lid, onder b, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XVIII

In artikel 1, eerste lid, onder q, van het Besluit glastuinbouw wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XIX

Het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 16 wordt in paragraaf 8 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

Dit besluit berust op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

B

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn milieubeheer.

ARTIKEL XX

In onderdeel 1, onder B, onderdeel 8.3, van de bijlage bij het Besluit in-vitro diagnostica vervalt: , Wet milieugevaarlijke stoffen.

ARTIKEL XXI

Het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel d, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

B

In artikel 6, onderdeel f, wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XXII

Het Besluit kleiduivenschieten Wms wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Dit besluit berust op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 5 wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXIII

Artikel 2, vijfde lid, onderdeel a, van het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer komt te luiden:

a. de uitvoering van artikel 18.2a en 18.2b van de wet en artikel 95, derde lid, van de Wet bodembescherming.

ARTIKEL XXIV

Het Besluit kwikhoudende producten Wms 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, tweede lid, wordt «artikel 1 van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

B

Artikel 3.1 komt te luiden:

Artikel 3.1

Dit besluit berust op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

C

In artikel 3.3 wordt «Wms 1998» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXV

Aan artikel 7 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Dit artikel berust op artikel 9.2.2.1 van de wet.

ARTIKEL XXVI

Het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout Wms wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Dit besluit berust mede op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 8 wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXVII

In onderdeel A van de bijlage van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XXVIII

Het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Dit besluit berust mede op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 8 wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXIX

Na artikel 4 van het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Dit besluit berust op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XXX

Het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 14 wordt «Wms 2003» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXXI

Het Besluit PAK-houdende coatings en producten Wms 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel a, wordt «Wms 1998» vervangen door: milieubeheer.

B

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

Dit besluit berust op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

C

In artikel 14 wordt «Wms 2003» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXXII

Het Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen WMS wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 6 wordt «WMS» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXXIII

Het besluit van 14 december 2005, houdende tijdelijke herindeling van ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Indien en met ingang van het tijdstip dat artikel III van het bij koninklijke boodschap van 28 december 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)(30 920), na tot wet te zijn verheven, in werking treedt, wordt in onderdeel 14 van de bijlage «artikel 17.6» vervangen door: artikel 17.19.

B

In onderdeel 14 van de bijlage wordt «artikel 40 van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 17.6 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XXXIV

Het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: Wet milieubeheer.

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

 • 1. Op een verpakking als bedoeld in artikel 9.2.3.3, eerste lid, van de wet moeten duidelijk en onuitwisbaar vermeld zijn:

  a. de chemische naam van de stof;

  b. de naam en het adres van de in de Europese Economische Ruimte gevestigde persoon die de stof vervaardigt, in de Europese Economische Ruimte aan een ander ter beschikking stelt of invoert;

  c. de benaming van het gevaar of de gevaren van de stof, als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet, met het bijbehorende symbool, onderscheidenlijk de bijbehorende symbolen, voor zover daarin krachtens het derde lid is voorzien;

  d. een verwijzing naar de bijzondere, aan het gebruik van de stof verbonden gevaren, voor zover daarin krachtens het derde lid is voorzien;

  e. veiligheidsaanbevelingen ter vermijding van de belangrijkste, aan het gebruik van de stof verbonden gevaren, voor zover daarin krachtens het derde lid is voorzien.

 • 2. Onze Ministers stellen tezamen nadere regels met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde aanduidingen. Zij kunnen daarbij tevens bepalen dat door hen aan te geven verdere aanduidingen op een verpakking moeten zijn vermeld, of dat door hen aan te geven aanduidingen slechts in door hen aan te geven gevallen behoeven te zijn vermeld.

 • 3. Aan het bepaalde bij of krachtens het eerste lid, onder a, c, d en e, en het tweede lid wordt geacht te zijn voldaan, indien een stof, opgenomen op een door Onze Ministers tezamen vastgestelde lijst van stoffen als bedoeld in artikel 9.2.3.1, is aangeduid op de wijze die in die lijst met betrekking tot die stof is aangegeven.

C

In artikel 2, eerste lid, aanhef, en tweede lid, wordt «34» vervangen door: 9.2.3.1.

D

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Ter bepaling of een stof behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet, wordt gebruik gemaakt van de bestaande relevante en toegankelijke gegevens over de eigenschappen van de stof.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Onderzoek dat wordt uitgevoerd teneinde vast te stellen of een stof behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet, dient te worden uitgevoerd met toepassing van methoden, vastgelegd in bijlage X bij de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

3. In het derde lid wordt «artikel 36, vierde lid, van de wet» vervangen door: artikel 1a, derde lid.

E

Artikel 4 vervalt.

F

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

 • 1. De in artikel 1a, eerste lid, voorgeschreven aanduidingen moeten gesteld zijn in de Nederlandse taal.

 • 2. Onze Ministers kunnen bepalen dat in door hen aan te geven gevallen, waarin naar hun oordeel in het verband met de bestemming van de stoffen het in het eerste lid voorgeschreven gebruik van de Nederlandse taal voor de in artikel 1a, eerste lid, voorgeschreven aanduidingen niet zinvol is, deze aanduidingen in een andere taal dan de Nederlandse mogen worden gesteld.

G

In artikel 6, eerste lid, wordt «34 tot en met 38» vervangen door «9.2.3.1 tot en met 9.2.3.4» en wordt na «de artikelen» ingevoegd: 1a,.

H

In de artikelen 6a, 6b, 6c en 6e wordt «34» telkens vervangen door: 9.2.3.1.

I

In artikel 6f wordt «de artikelen 34 tot en met 38» vervangen door: de artikelen 1a en 9.2.3.1 tot en met 9.2.3.4.

J

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 7, eerste lid, wordt «34 tot en met 37 en 38, eerste lid» vervangen door: 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3 en 9.2.3.4, eerste lid.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

K

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Dit besluit berust op de artikelen 9.2.3.1, derde en vierde lid, 9.2.3.2, 9.2.3.3 en 9.2.3.5 van de wet.

L

In artikel 9, tweede lid, wordt «bijlage I, V of VI» vervangen door: bijlage I of VI.

ARTIKEL XXXV

Het Cadmiumbesluit Wms 1999 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, onderdeel a, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: Wet milieubeheer.

B

Artikel 5.1 komt te luiden:

Artikel 5.1

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

C

In artikel 5.5, tweede lid, wordt «Wms 1999» vervangen door: milieubeheer.

D

In de bijlage wordt in het opschrift en in de eerste volzin «Wms 1999» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXXVI

Het DBB-besluit Wet milieugevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Dit besluit berust op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 3, tweede lid, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXXVII

Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel e, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

B

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. In Categorie 4, onderdeel 4.1, onder a, wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet.

2. In Categorie 21, onderdeel 21.2, onder a, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

C

In bijlage II , categorie 9, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XXXVIII

In artikel 1, eerste lid, onderdeel ag, van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XXXIX

Het P.C.B.-, P.C.T.- en chlooretheen-besluit Wet milieugevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Dit besluit berust op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 7 wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XL

Het POP-besluit Wms wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Dit besluit berust mede op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 7 wordt «Wms» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XLI

Artikel 15 van het Productenbesluit asbest komt te luiden:

Artikel 15

Voor zover dit besluit berust op de Wet milieubeheer, berust dit besluit op de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van die wet.

ARTIKEL XLII

Het Registratiebesluit Wet milieugevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639)» vervangen door: Wet milieubeheer.

B

In de artikelen 1, onderdeel c, 2 en 3 wordt «registratieplichtige» telkens vervangen door «administratieplichtige» en «registreren» door: administreren.

C

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

De administratieplichtige houdt een administratie bij van de hoeveelheden van de stoffen of preparaten die hij heeft vervaardigd, in Nederland ingevoerd of aan een ander ter beschikking gesteld.

D

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De administratieplichtige administreert met betrekking tot stoffen en preparaten die hij heeft vervaardigd, in Nederland ingevoerd of aan een ander ter beschikking gesteld de chemische namen en de gewichtspercentages van de belangrijkste daarin aanwezige stoffen tot in totaal 95 gewichtsprocenten van het preparaat, alsmede, voor zover hij daarover beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, de chemische namen van de stoffen die de resterende 5 gewichtsprocenten van een preparaat vormen.

2. In het tweede lid wordt «geregistreerd» vervangen door: geadministreerd.

2. In het derde lid wordt «34» vervangen door «9.2.3.1» en «36» vervangen door: 9.2.3.2.

3. Het vierde lid vervalt.

E

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 32, eerste lid, van de wet, onderscheidenlijk in artikel 2» vervangen door: de artikelen 1a en 2.

2. In het eerste en vijfde lid vervalt «dan wel ingevolge artikel 17 van de wet».

3. In het derde lid vervalt «gedurende ten minste 10 jaren vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, voor zover hij deze op dat tijdstip reeds in zijn bezit heeft, dan wel».

F

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «registratieplicht» vervangen door: administratieplicht.

2. Onder vervanging van de puntkomma door een punt aan het slot van onderdeel c, vervalt onderdeel d.

G

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Dit besluit berust op artikel 9.2.1.4 van de wet.

H

In artikel 5, tweede lid, wordt «Registratiebesluit Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

ARTIKEL XLIII

Artikel 17a van het Textielartikelenbesluit vervalt.

ARTIKEL XLIV

De bijlage bij het Transactiebesluit milieudelicten wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van de nummers M 410-M 414 wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS)» vervangen door: Milieugevaarlijke stoffen.

2. Nummer M 410 vervalt.

3. In nummer M 411 wordt «8, eerste lid, onder a, WMS» vervangen door: 6, eerste lid, REACH.

4. In nummer M 412 wordt «8, eerste lid, onder a, WMS» vervangen door: 5 REACH.

5. In de nummers M 411 en M 412 wordt «kennisgeving» vervangen door: registratie.

6. De omschrijving bij nummer M 413 komt te luiden: niet voldoen aan verzoek van ECA om aanvullende informatie.

7. In nummer M 413 wordt «16, eerste lid, WMS» vervangen door: 9, vierde lid, REACH.

8. In de nummers M 414 en M 420 wordt «34, eerste lid, WMS» vervangen door: 9.2.3.1 Wm.

9. In het opschrift van nummer M 430 komt te luiden:

Nummer M 430: Cadmiumbesluit milieubeheer (CBM).

10. In nummer M 430 wordt «2, eerste lid, CBWMS jo 24 WMS» vervangen door: 2, eerste lid, CBM jo 9.2.2.1.

11. In het opschrift van de nummers M 440-M 448 wordt «Wms 2003» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XLV

Het Ugilec 121-, Ugilec 141- en DBBT-besluit Wet milieugevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Dit besluit berust op artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 3 wordt «Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: milieubeheer.

ARTIKEL XLVI

Het Vuurwerkbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.2.2 wordt «artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» telkens vervangen door: artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

B

In artikel 1.2.6 wordt «artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

C

In artikel 1.4.2 wordt «Registratiebesluit Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door:

Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

D

In artikel 2.1.4 wordt «artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

E

In artikel 3.1.4 wordt «artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

F

Na artikel 5.3.4 wordt in hoofdstuk V, paragraaf 4, een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.4.0

Dit besluit berust mede op de artikelen 9.2.1.4, 9.2.2.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer.

G

In bijlage 1, onderdeel A, onder 1, onderdeel h, wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

H

In bijlage 2, onderdeel A, onder 1, onderdeel g, wordt «artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XLVII

Het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:

A

De onderdelen C-5.14, C-14 en C-16 vervallen.

B

Onderdeel C-13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel C-13.1.1 wordt vernummerd tot C-13.1.

2. In onderdeel C-13.1 (nieuw) wordt «art. 2 j° art. 3 lid 1» vervangen door: art. 2.

3. Onderdeel C-13.1.2 vervalt.

ARTIKEL XLVIII

In artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van het Warenwetbesluit drukapparatuur wordt «de Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 9.2.3.1 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL XLIX

Artikel 9 van het Warenwetbesluit drukverpakkingen komt te luiden:

Artikel 9

Dit besluit berust mede op de artikelen 9.2.3.1, derde en vierde lid, 9.2.3.2, 9.2.3.3 en 9.2.3.5 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL L

Bijlage 2, onderdeel B, van het Warenwetbesluit speelgoed wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 5 vervallen de vijfde tot en met achtste, de tiende en de elfde gedachtenstreep.

2. De onderdelen 7 en 8 vervallen.

ARTIKEL LI

De volgende algemene maatregelen van bestuur worden ingetrokken:

a. het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn milieubeheer,

b. het besluit van 20 november 2006 tot wijziging van het Besluit PAK-houdende coatings en producten Wms 2003 (PAK in procesoliën en banden)(Stb. 2006, 602),

c. het Cadmiumbesluit milieubeheer,

d. het DBB-besluit milieubeheer,

e. het P.C.B.-, P.C.T.- en chlooretheen-besluit Wet milieugevaarlijke stoffen,

f. het Ugilec 121-, Ugilec 141- en DBBT-besluit Wet milieubeheer,

g. het Warenwetbesluit azo-kleurstoffen.

ARTIKEL LII

 • 1. Dit besluit treedt met uitzondering van de artikelen XLIII, XLVII, L en LI in werking met ingang van 1 juni 2008.

 • 2. De artikelen XLIII, XLVII, L en LI treden in werking met ingang van 1 juni 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 29 april 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vijftiende mei 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

1. Inleiding

De verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 136)(hierna: REACH) is op 1 juni 2007 in werking getreden.

Met ingang van die datum is ook de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) (hierna: Uitvoeringswet)1 gedeeltelijk in werking getreden. Met die uitvoeringswet wordt uitvoering gegeven aan de REACH-verordening.

Niet alle verplichtingen uit REACH zijn vanaf 1 juni 2007 van toepassing. De meeste verplichtingen uit REACH zullen pas per 1 juni 2008 gelden wanneer onder meer de titels inzake de registratie, de beoordeling en de autorisatie van stoffen van toepassing worden. In deze titels van REACH staan voorschriften inzake onderwerpen die in de Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: WMS) zijn geregeld. Om die reden wordt met ingang van 1 juni 2008 de WMS ingetrokken. Een aantal bepalingen uit de WMS, die onderwerpen betreffen die niet door REACH geregeld worden, zijn door de Uitvoeringswet opgenomen in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (hierna: WM) en treden met ingang van 1 juni 2008 in werking. Door artikel VII van de Uitvoeringswet berusten alle amvb’s, die gebaseerd waren op de artikelen 24, 26, eerste lid, 32, tweede tot en met vierde lid, 34, derde lid, 35, vierde lid, 36, tweede lid, 37 en 39, tweede tot en met vierde lid, van de WMS, met ingang van 1 juni 2008 op de artikelen 1.1, elfde lid, 9.2.2.1, 9.2.2.3, 9.2.3.1, derde en vierde lid, 9.2.3.2, 9.2.3.3, vierde lid, en 9.2.3.5 van de WM.

Vanwege de inwerkingtreding van REACH, de intrekking van de WMS en de gedeeltelijke overheveling van een aantal bepalingen uit de WMS naar de WM, zijn de algemene maatregelen van bestuur (hierna: amvb’s), die gebaseerd of mede gebaseerd zijn op de WMS, door onderhavig besluit gewijzigd of ingetrokken. In paragraaf 2 van deze nota van toelichting wordt ingegaan op de verschillende redenen voor wijziging van de op de WMS gebaseerde amvb’s.

Tevens is door onderhavig besluit een aantal op de Warenwet gebaseerde amvb’s gewijzigd of ingetrokken. Het betreft die amvb’s die mede dienen ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn2, zie paragraaf 2, onder g, van deze toelichting.

Voor een uitgebreide toelichting op REACH wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet3.

2. Inhoud van het besluit

Met het onderhavige besluit worden:

a. de bepalingen ingetrokken die overlappen met REACH of daarmee tegenstrijdig zijn;

b. de bepalingen die naar de bepalingen onder a verwijzen, geschrapt of aangepast;

c. de citeertitels van de WMS-amvb’s waar nodig aangepast;

d. de amvb’s die naar de WMS of daarop gebaseerde amvb’s verwijzen, aangepast;

e. de grondslagen van de naar de WM overgehevelde amvb’s aangepast.

f. enkele voorschriften uit de WMS overgeheveld naar een amvb;

g. amvb’s of bepalingen, die dienen ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn, ingetrokken of gewijzigd.

a. Intrekken van bepalingen die overlappen met REACH of daarmee tegenstrijdig zijn

Intrekking van een wettelijke regeling brengt mee dat op die regeling gebaseerde uitvoeringsregelingen van rechtswege vervallen, tenzij voor die regelingen een nieuwe wettelijke grondslag in het leven wordt geroepen4.

Het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen, het Besluit beoordeling en beperking risico’s bestaande stoffen en het Besluit melding nieuwe kennis milieugevaarlijke stoffen vervallen rechtstreeks door het vervallen en niet overhevelen van de betreffende bepalingen uit de WMS naar de WM, waarop deze besluiten waren gebaseerd.

In REACH betekent «registratie» iets anders dan het in artikel 32 van de WMS en het daarop gebaseerde Registratiebesluit Wet milieugevaarlijke stoffen betekende. De voorschriften over registratie uit de WMS en het daarop gebaseerde besluit worden echter inhoudelijk niet door REACH vervangen en moeten blijven voortbestaan. Om die reden is de terminologie aangepast. Thans wordt gesproken van administratie (en Administratiebesluit).

b. Schrappen of aanpassen van de bepalingen die naar de bepalingen onder a verwijzen

In een aantal amvb’s werd verwezen naar hoofdstuk 2 van de WMS dan wel naar het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen. Aangezien in REACH het onderscheid naar procedure ten aanzien van «nieuwe» en «bestaande» stoffen is vervallen, zijn deze verwijzingen geschrapt.

In het Transactiebesluit milieudelicten zijn door het onderhavige besluit de verwijzingen naar de WMS vervangen door verwijzingen naar de WM of door rechtstreekse verwijzingen naar REACH, voor zover de verwijzingen betrekking hadden op de verplichting tot kennisgeving op grond van de WMS. Door REACH wordt het kennisgevingsstelsel, geregeld in de artikelen 3 tot en met 19 van de WMS, vervangen door een registratiesysteem.

c. Aanpassen van citeertitels van amvb’s

In de citeertitel van verschillende op de WMS gebaseerde amvb’s kwam de toevoeging «Wet milieugevaarlijke stoffen», «WMS» of «Wms» voor. Deze aanduidingen zijn vervangen door de term «milieubeheer”, om aan te geven dat deze besluiten (voortaan) gebaseerd zijn op de WM. Waar een jaartal in de citeertitel stond is dat verwijderd.

d. Aanpassen van besluiten die naar de WMS of daarop gebaseerde amvb’s verwijzen

Verwijzingen naar artikelen in de WMS zijn vervangen door verwijzingen naar de daarmee corresponderende artikelen in de WM. De verwijzingen naar amvb’s die op de WMS waren gebaseerd en door artikel VII van de Uitvoeringswet op de WM zijn gebaseerd, zijn door onderhavig besluit aangepast aan de nieuwe citeertitels.

e. Aangeven van de grondslag van de overgehevelde bepalingen

Hoewel de grondslag van de overgehevelde amvb’s is gewijzigd door artikel VII van de Uitvoeringswet, is het met name bij de handhaving van belang dat duidelijk is, op welke artikelen van een wet de amvb’s gebaseerd zijn. De Wet op de economische delicten regelt immers de strafbaarstelling van de krachtens die artikelen tot stand gebrachte besluiten.

f. Overheveling van enkele voorschriften uit de WMS naar een amvb

De artikelen 32 en 36 van de WMS zijn niet volledig overgeheveld naar de WM. Slechts enkele onderdelen uit genoemde artikelen van de WMS zijn overgenomen in de artikelen 9.2.1.4 en 9.2.3.2 van de WM. Door onderhavig besluit is hetgeen in de genoemde artikelen van de WMS op wetsniveau was geregeld, op het niveau van een amvb geregeld. De reden daarvoor is dat met de komst van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006 ( COM(2007) 355 definitief) (hierna: GHS-Verordening) deze bepalingen moeten worden gewijzigd of zelfs worden ingetrokken. Door aldus de regelgeving vorm te geven, kan wijziging daarvan ten behoeve van de implementatie van de GHS-verordening op eenvoudiger wijze plaatsvinden.

In het Administratiebesluit zijn enkele voorschriften uit artikel 32 van de WMS in aangepaste vorm overgenomen, zie onder a van deze paragraaf.

Door de wijziging in het onderhavige besluit van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten zijn enkele voorschriften uit artikel 36 van de WMS overgenomen. Ten aanzien van artikel 9.2.3.2 is er bij de Uitvoeringswet voor gekozen om bij amvb regels te stellen ten aanzien van de aanduiding van stoffen en preparaten waarin bepaalde stoffen voorkomen. De reden hiervoor is dat er een Europese verordening in voorbereiding is inzake de indeling en etikettering van stoffen. Die verordening zal in de plaats treden van de betreffende voorschriften die thans in de Stoffenrichtlijn5 en de Preparatenrichtlijn6 zijn gesteld. Om te voorkomen dat ter implementatie van die verordening in de nabije toekomst weer een wetswijziging nodig zal zijn, als de regels omtrent de aanduiding van een stof of preparaat als gevolg van de invoering van nieuwe Europese regelgeving wijzigen, is ervoor gekozen de regels terzake op lager niveau te regelen.

g. Intrekken besluiten of bepalingen, die dienen ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn

Hetgeen hiervoor onder a tot en met f is beschreven voor amvb’s die op de WMS zijn gebaseerd, geldt niet voor amvb’s die dienen ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn. Met ingang van 1 juni 2009 wordt door artikel 139 van REACH de Stoffenverbodsrichtlijn ingetrokken. Titel VIII en bijlage XVII van REACH inzake beperkingen, vervangen de Stoffenverbodsrichtlijn en treden op 1 juni 2009 in werking. Alle nationale regelgeving ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn moet ingevolge REACH per 1 juni 2009 zijn ingetrokken. Dit geldt overigens niet voor voorschriften die strenger zijn en waarvoor de lidstaat formeel instemming van de Europese Commissie heeft gekregen ingevolge artikel 95 van het EG-verdrag (voorheen art. 100a). Voor een periode van ten hoogste 6 jaar na inwerkingtreding van REACH (dus tot 1 juni 2013) mogen die strengere regels op grond van REACH blijven bestaan. De stoffen waarvoor Nederland ingevolge artikel 95 van het EG-Verdrag goedkeuring heeft verkregen van de Europese Commissie voor strengere nationale voorschriften zijn:

– Benzo(a)pyreen gehalte in creosoot (beschikking 2002/884/EG),

– Pentachloorphenol (beschikking 1999/831/EG),

– Kortketenige chloorparaffines.

De betreffende voorschriften zijn opgenomen in:

– het Besluit PAK-houdende coatings en producten WMS 2003,

– het Warenwetbesluit pentachloorfenol,

– het Besluit gechloreerde paraffines WMS.

Door artikel LI worden per 1 juni 2009 die amvb’s ingetrokken die dienen ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn.

Er is een aantal amvb’s dat naast implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn ook voorschriften bevat die op nationaal beleid geïnspireerd zijn. Deze amvb’s worden door onderhavig besluit dus in ieder geval niet volledig ingetrokken.

Het betreft de volgende amvb’s:

– Besluit met arseenverbindingen behandeld hout WMS;

– Besluit kwikhoudende producten WMS 1998;

– Besluit PAK-houdende coatings en producten WMS 2003;

– Besluit gechloreerde paraffines WMS;

– Productenbesluit asbest.

Door het onderhavige besluit is het Besluit gechloreerde paraffines WMS zodanig aangepast dat die onderdelen die dienen ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn, uit het Besluit gechloreerde paraffines WMS zijn geschrapt.

Wijziging van het Besluit kwikhoudende producten WMS 1998, het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout WMS en het Besluit PAK-houdende coatings en producten WMS 2003, die nodig zijn om uit die amvb’s voorschriften te schrappen die dienen ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn, vindt plaats via aparte wijzigingsbesluiten. Ten aanzien van het Besluit PAK-houdende coatings en producten WMS 2003 dient nog opgemerkt te worden dat door het onderhavige besluit een besluit tot wijziging van het Besluit PAK-houdende coatings en producten WMS 20037 is ingetrokken. Dat wijzigingsbesluit zou met ingang van 1 januari 2010 voorschriften ten aanzien van banden uit de Stoffenverbodsrichtlijn implementeren. Zoals reeds is aangegeven is de Stoffenverbodsrichtlijn opgenomen in bijlage XVII van REACH en is implementatie van de voorschriften inzake banden uit de Stoffenverbodsrichtlijn niet meer nodig.

Het Productenbesluit asbest dient weliswaar voor een beperkt gedeelte ook ter implementatie van de Stoffenverbodsrichtlijn. Er bestaat echter geen noodzaak dit besluit aan te passen vanwege de intrekking van de Stoffenverbodsrichtlijn. Dit besluit dient namelijk ook ter implementatie van diverse andere Europese richtlijnen (o.a. op het gebied van arbeidsomstandigheden) en voor zover het nationaal geïnspireerde voorschriften bevat, betreffen deze de veiligheid van werknemers. De grondslag van de richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 137 van het EG verdrag) staat lidstaten toe om ten aanzien van de arbeidsplaats verdergaande nationale maatregelen te treffen dan de communautaire wetgeving. Het besluit blijft derhalve onverkort in stand, onverminderd de wijzigingen uit artikel XLI.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH. Dit besluit regelt ook de bovengenoemde wijzigingen ten gevolge van REACH voor besluiten, die (mede) onder verantwoordelijkheid van of in samenspraak met andere bewindspersonen tot stand zijn gebracht. In samenvattende zin wordt in de aanhef gesproken van «in overeenstemming met Onze Ministers en de staatssecretarissen wie het mede aangaat». Dit betreft de volgende ministers en staatssecretarissen:

Bij de met een asterisk gemarkeerde regelgeving is de Minister van VROM helemaal niet betrokken.

Arbeidsomstandigheden-besluit *

de Ministers van Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en de Staatssecretaris van Defensie

Asbestverwijderings-besluit 2005

de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Verkeer en Waterstaat

Besluit bescherming Antarctica

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen *

de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie

Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen

de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit glastuinbouw

de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998

de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit in-vitro diagnostica *

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer

de Minister van Verkeer en Waterstaat

Besluit organische oplosmiddelen in verven Wms

de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen

de Minister van Economische Zaken

Besluit van 14 december 2005 *

de Minister van Algemene Zaken

Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten

de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

DBB-besluit Wet milieugevaarlijke stoffen

de Ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Productenbesluit asbest

de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken

Transactiebesluit milieudelicten

de Ministers van Justitie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en Financiën

Vuurwerkbesluit

de Ministers van Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Warenwetbesluit drukapparatuur

de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Warenwetbesluit drukverpakkingen *

de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken

3. Handhaving

In de handhaving komt door het onderhavige besluit geen wijziging. Voor de handhaving van de door de Uitvoeringswet overgehevelde amvb’s geldt de regeling in het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving, die inhoudelijk geen wijziging ondergaat.

Voor de amvb’s waar het om gaat blijft in eerste instantie de VROM-inspectie bevoegd. Daarnaast wordt toezicht op de naleving van die amvb’s gehouden door instanties als de Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Inspectie Verkeer en Waterstaat en, indien zij overtredingen constateren bij de uitvoering van hun eigen controletaken. De ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, zijn, voor zover het toezicht kan worden uitgeoefend in samenhang met de werkzaamheden waartoe zij krachtens wettelijke bepalingen inzake de douane bevoegd zijn, eveneens mede belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel 9.2 van de WM. Op overtreding van de bepalingen van dit besluit en dus van de verordening is de Wet op de economische delicten van toepassing.

4. Lasten voor het bedrijfsleven

In het onderhavige besluit gaat het nagenoeg geheel om redactionele aanpassingen die het gevolg zijn van de overheveling van de – na REACH resterende – bepalingen van de WMS naar de WM. Het besluit leidt derhalve niet tot een toename in de (administratieve) lasten voor bedrijfsleven, burger of overheid.

Voor een inzicht in de gevolgen van REACH voor de (administratieve) lasten voor het bedrijfsleven wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de memorie van toelichting bij de uitvoeringswet.

Het ontwerpbesluit is derhalve in onderlinge afstemming niet voorgelegd ter toetsing aan het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

XNoot
1

Stb. 2007, 181.

XNoot
2

Richtlijn nr. 76/769/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PbEU L 262).

XNoot
3

Kamerstukken II 2005/06, 30 600, nr. 3.

XNoot
4

Aanwijzingen voor de regelgeving, nr. 227.

XNoot
5

Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen) (PbEG L 196).

XNoot
6

Richtlijn nr. 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstateninzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PbEG L 196).

XNoot
7

Stb. 2006, 602.

Naar boven