Besluit van 31 maart 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 3 september 2007, houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (Stb. 328)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2008, DB2008/122M;

Gelet op artikel II van het Besluit van 3 september 2007, houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (Stb. 328);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit van 3 september 2007, houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (Stb. 328) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 maart 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de vijftiende april 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit van 3 september 2007, houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001(Stb. 328) wijst een aantal provinciale regelingen met betrekking tot verplaatsing van intensieve veehouderijen (VIV-regelingen) aan als vorm van overheidsingrijpen in de zin van artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001. In dat besluit is voorzien in inwerkingtreding bij koninklijk besluit en in de mogelijkheid van terugwerkende kracht .

Zoals in de toelichting op het genoemde besluit is aangegeven, werd uitgegaan van terugwerkende kracht tot en met 1 september 2005. Dat is het moment waarop de genoemde VIV-regelingen van kracht zijn geworden. Het is echter gebleken dat, gelet op het staatssteunkader in Verordening (EG) nr. 1857/2006, verlening van terugwerkende kracht niet mogelijk is. Om die reden treedt de AMVB in werking zonder terugwerkende kracht. Voor de gevallen waar verplaatsing reeds aan de orde geweest is, zal een afzonderlijke goedkeuring van de Europese Commissie verkregen moeten worden. Aanmelding van deze steun zal door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de Europese Commissie moeten plaatsvinden op basis van artikel 88, lid 3, EG.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven