Wet van 20 maart 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is het procuraat in burgerlijke zaken af te schaffen alsmede elektronisch berichtenverkeer in te voeren en in verband hiermede wijzigingen aan te brengen in de Advocatenwet, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Advocatenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De advocaten worden ingeschreven op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten.

2. Het tweede lid en derde lid vervallen.

3. Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «voorzitter van de rechtbank» ingevoegd: van het arrondissement waarin de verzoeker kantoor wenst te houden.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Gelijktijdig met de indiening van het verzoek als bedoeld in het eerste lid legt de verzoeker over een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Indien de verzoeker eerder als advocaat ingeschreven is geweest, legt hij tevens over een document dat is afgegeven door de raad van toezicht van het arrondissement waarin hij het laatst kantoor heeft gehouden, waaruit blijkt of hij al dan niet tuchtrechtelijk is veroordeeld dan wel of hij in staat van faillissement heeft verkeerd of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is geweest. Het in de vorige zin bedoelde document wordt eveneens door de ingeschreven advocaat die in een ander arrondissement kantoor wenst te houden overgelegd aan de raad van toezicht aldaar.

3. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, een derde lid ingevoegd luidende:

 • 3. De advocaat geeft van iedere kantoorverplaatsing kennis aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau. Vanaf de verwerking van de kennisgeving van een kantoorverplaatsing naar een ander arrondissement wordt de advocaat geacht in dit andere arrondissement kantoor te houden.

4. In het vijfde lid wordt na «voorzitter van de rechtbank» ingevoegd: van het arrondissement waarin de verzoeker kantoor wenst te houden.

C

In artikel 2a, tweede lid, wordt «in het arrondissement van de rechtbank waarbij de advocaat kan worden ingeschreven» vervangen door: in het arrondissement waarin de advocaat kantoor kan houden.

D

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De advocaten worden door de rechtbank van het arrondissement waarin zij kantoor wensen te houden en aan wier voorzitter zij een verzoek tot inschrijving hebben gedaan op requisitoir van het openbaar ministerie beëdigd. Van de beëdiging wordt door de griffier van de rechtbank kennisgegeven aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking hiervan op het tableau.

E

In artikel 5, eerste lid, onderdeel b, wordt «bij welke inschrijving is verzocht» vervangen door: aan wier voorzitter inschrijving is verzocht.

F

In artikel 7, onderdeel c, wordt «bij welke de inschrijving werd verzocht» vervangen door: aan wier voorzitter inschrijving is verzocht.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid komen te luiden:

 • 1. De secretaris van de algemene raad verwerkt kennisgevingen over beëdigingen, schrappingen, schorsingen en kantoorverplaatsingen van advocaten op het tableau met het oog op het vaststellen van de hoedanigheid van advocaat en een goede rechtsbedeling.

  De op het tableau verwerkte gegevens met betrekking tot de persoon en het kantoor van de advocaat zijn toegankelijk voor de gerechten, de raden voor rechtsbijstand en de orden in de arrondissementen. De gegevens met betrekking tot de hoedanigheid van de advocaat zijn voor een ieder toegankelijk.

 • 2. Zij die verlangen niet langer op het tableau te staan of enige betrekking verkrijgen waarmede het beroep van advocaat onverenigbaar is, worden op hun aangifte door de secretaris van de algemene raad van het tableau geschrapt. In het laatstbedoelde geval kan eveneens de rechtbank in het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt tot schrapping beslissen op requisitoir van het openbaar ministerie, de raad van toezicht gehoord. Van de beslissing tot schrapping wordt door de griffier van de rechtbank kennisgegeven aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau.

2. In het vierde lid wordt «griffier» vervangen door: secretaris van de algemene raad.

3. Het vijfde lid vervalt.

4. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

H

Artikel 9, zesde lid, wordt «aan de rechtbank, bij welke de advocaat is ingeschreven» vervangen door: aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau.

I

Artikel 9aa wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «beslist de raad van toezicht in het arrondissement waar de betrokken advocaat is ingeschreven» vervangen door: beslist de raad van toezicht in het arrondissement waar de betrokken advocaat kantoor houdt.

2. In het tweede lid wordt «artikel 8, vierde tot en met zesde lid,» vervangen door: artikel 8, vierde en vijfde lid.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De secretaris van de algemene raad schrapt overeenkomstig de beschikking van de raad van toezicht de advocaat tijdelijk of blijvend van het tableau, nadat de beschikking onherroepelijk is geworden.

J

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Zowel in burgerlijke als in strafzaken hebben de advocaten de bevoegdheid om als zodanig voor alle rechterlijke colleges binnen het Rijk op te treden.

K

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Advocaten zijn verplicht kantoor te houden. Zij mogen slechts in één arrondissement op één locatie kantoor houden.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De advocaten die kantoor houden in het arrondissement ’s-Gravenhage, zijn tevens advocaat bij de Hoge Raad.

3. In het derde lid vervalt de tweede volzin.

4. In het vijfde lid wordt na «openbaar ministerie» ingevoegd: en nadat de rechtbank tot schrapping heeft beslist. Van de beslissing tot schrapping wordt door de griffier van de rechtbank kennisgegeven aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau.

L

In artikel 13 , eerste lid, vervalt «of procureur».

M

Artikel 15 vervalt.

N

Aan artikel 16 wordt een zin toegevoegd, luidende: De griffier van het gerecht dat een van de in de eerste zin vermelde beslissingen of een beslissing die de opheffing van de schorsing tot gevolg heeft, heeft uitgesproken, geeft van de schorsing , onderscheidenlijk de opheffing hiervan kennis aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau.

O

In artikel 16e, eerste lid, eerste zin, vervalt «of procureur».

P

In artikel 16h, eerste lid, wordt «waarin zijn kantoor is gevestigd» vervangen door: waarin hij kantoor houdt.

Q

In artikel 16j vervalt «of procureur».

R

Artikel 17, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De gezamenlijke advocaten die kantoor houden in een zelfde arrondissement, vormen de orde van advocaten in het arrondissement.

S

In artikel 20, derde lid, wordt de zinsnede «het aantal advocaten in een arrondissement ingeschreven» vervangen door: het aantal advocaten in een arrondissement kantoor houdende.

T

In artikel 46a, eerste lid, wordt de zinsnede «de advocaten, ingeschreven bij de arrondissementsrechtbanken in dat gebied» vervangen door: de advocaten, kantoorhoudende in dat gebied.

U

In artikel 46b, derde lid, wordt de zinsnede «advocaten, die zijn ingeschreven bij een rechtbank binnen het rechtsgebied van de betrokken raad» vervangen door: advocaten die kantoor houden binnen het rechtsgebied van de betrokken raad.

V

In artikel 49, derde lid, vervalt «of procureur».

W

In artikel 59, eerste lid, wordt de zinsnede «aan de rechtbank, bij welke de advocaat is ingeschreven» vervangen door: aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau.

X

Artikel 60b wordt als volgt gewijzigd

1. In het derde lid, wordt de zinsnede «aan de rechtbank bij welke de advocaat is ingeschreven» vervangen door: aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de verwerking op het tableau.

2. In het vierde lid wordt de zinsnede »De rechtbank bij welke de advocaat is ingeschreven» vervangen door: Met het oog op de verwerking op het tableau ontvangt de secretaris van de algemene raad.

IJ

In artikel 60c, tweede lid, wordt de zinsnede «binnen wiens ressort de betrokken advocaat is ingeschreven» vervangen door: binnen wiens ressort de betrokken advocaat kantoor houdt.

Z

In artikel 60d, vijfde en zesde lid, wordt de zinsnede « de orde in het arrondissement van de rechtbank waarbij de advocaat is ingeschreven» vervangen door: de orde in het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt.

AA

Paragraaf 5 vervalt.

BB

Paragraaf 6 wordt vernummerd tot paragraaf 5.

CC

In artikel 70 vervalt «en procureurs».

ARTIKEL II

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 33 komt te luiden:

Artikel 33

 • 1. Verzoeken en mededelingen kunnen ook elektronisch worden gedaan, indien van deze mogelijkheid voor het desbetreffende gerecht blijkt uit een voor dat gerecht vastgesteld procesreglement. Een gerecht kan een verzoek of mededeling dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden indien de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij daarvoor langs deze weg bereikbaar is. De bereikbaarheid langs deze weg geldt voor de duur van een procedure, tenzij de geadresseerde meedeelt dat hij haar wijzigt of intrekt. De voorgaande zinnen gelden mede voor de indiening van processtukken ter griffie en de verzending van processtukken door de griffier.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en de verzending van processtukken als bedoeld in het eerste lid en kunnen in verband met deze wijze van verzending nadere regels worden gesteld. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in welke gevallen het doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken uitsluitend elektronisch kunnen plaatsvinden.

 • 3. Als tijdstip waarop een verzoek, mededeling of processtuk door een gerecht elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het verzoek, mededeling en processtuk een systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt waarvoor het gerecht verantwoordelijkheid draagt. Verzendingen die voor 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend.

 • 4. Als tijdstip waarop een verzoek, mededeling of processtuk door een gerecht elektronisch is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt waarvoor het gerecht geen verantwoordelijkheid draagt.

 • 5. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

B

Artikel 43, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

2. In de tweede volzin wordt «advocaat» vervangen door: advocaat bij de Hoge Raad.

C

In artikel 53, onderdeel b, vervalt », procureur».

D

In artikel 56, derde lid, tweede volzin, vervalt «, procureur».

E

In artikel 63, eerste lid, vervalt telkens «, procureur».

F

In artikel 74, eerste lid, derde en vierde volzin, vervalt «, procureur».

G

In artikel 79, tweede lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

H

In artikel 80, derde lid, vervalt «, procureurs».

I

In artikel 81, eerste lid, eerste volzin, vervalt «, procureur».

J

In artikel 83, tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

K

In artikel 84, vierde lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

L

In artikel 85, tweede lid, tweede volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

M

Artikel 87, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

2. In de vijfde volzin vervalt «of procureur».

N

In artikel 111, tweede lid, onderdelen c en h, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

O

In artikel 121, eerste lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

P

In artikel 123, eerste, derde en vierde lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

Q

In artikel 124 wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

R

In artikel 126, eerste lid, tweede volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

S

In artikel 127, tweede lid, tweede volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

T

In artikel 128, eerste lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

U

In artikel 139 wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

V

In artikel 219, eerste lid, onderdeel c, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

W

In artikel 226, eerste lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

X

In artikel 227, derde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

IJ

In artikel 228, eerste en tweede lid, tweede volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

Z

In artikel 230, eerste lid, onderdeel a, wordt «procureurs» vervangen door: advocaten.

AA

In artikel 239 wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

BB

Artikel 243 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «, procureurs».

2. In het tweede lid vervalt telkens «, procureur».

CC

In artikel 245, eerste lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

DD

In artikel 250, tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

EE

Artikel 255 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

2. In het derde lid wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

FF

In artikel 278, derde lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

GG

Artikel 279, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

2. In de vijfde volzin wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

3. In de vijfde volzin vervalt «of procureur».

HH

In artikel 280 wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

II

In artikel 281, eerste lid, eerste volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

JJ

In artikel 353, eerste lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

KK

In artikel 438, derde lid, derde volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

LL

In artikel 486, tweede lid, wordt «procureurs» vervangen door: advocaten.

MM

In artikel 549, eerste lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

NN

In artikel 624, derde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

OO

In artikel 801, tweede lid, wordt «»procureur» vervangen door: advocaat.

PP

In artikel 816, eerste lid, derde volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

QQ

In artikel 986, eerste lid, tweede volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

RR

In artikel 987, vijfde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

SS

In artikel 1071 wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL III

De Algemene Wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2:2, derde lid, vervalt «en procureurs».

B

In artikel 8:24, derde lid, vervalt «en procureurs».

C

In artikel 8:25, derde lid, vervalt «en procureurs».

ARTIKEL IV

In artikel 16, vierde lid, onder b, van de Algemene wet gelijke behandeling vervalt «, procureurs».

ARTIKEL V

In artikel 53a, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervalt «procureurs,».

ARTIKEL VI

In artikel 9, derde lid, eerste en vierde volzin en vierde lid, van de Belemmeringenwet Landsverdediging wordt «procureur» vervangen door advocaat.

ARTIKEL VII

In artikel 4, tweede lid, eerste en derde volzin, van de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

ARTIKEL VIII

Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Boek 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 16b vervalt «of procureur».

2. In artikel 119, eerste lid, derde volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

3. In artikel 243, derde lid, tweede volzin, wordt «procureurs» vervangen door: advocaten.

4. In artikel 265, eerste lid, tweede volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

Boek 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 349a, eerste lid, tweede volzin, wordt «hetzij bij procureur, hetzij bijgestaan door hun procureurs» vervangen door: hetzij bij advocaat, hetzij bijgestaan door hun advocaten.

2. In artikel 353, tweede lid, eerste volzin, wordt «procureurs» vervangen door: advocaten.

C

Boek 3 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 43, eerste lid, onder a, vervalt «procureurs,».

D

Boek 4 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 102 vervalt «een procureur,».

ARTIKEL IX

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, eerste en derde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

In artikel 8, vierde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

C

In artikel 10, derde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

D

In artikel 83, eerste lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

E

In artikel 122, tweede lid, wordt «procureurs» vervangen door: advocaten.

F

In artikel 122a, derde lid, derde volzin, wordt »procureur» vervangen door: advocaat.

G

In artikel 152, eerste lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

H

In artikel 185, tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

I

In artikel 212i wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

J

In artikel 213b wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

K

In artikel 214, tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

L

In artikel 218, eerste lid, eerste volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

M

In artikel 219, derde lid, eerste volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

N

In artikel 220, eerste lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

O

In artikel 283, eerste en tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat

P

In artikel 284, tweede lid, tweede volzin, vervalt «of procureur».

Q

In artikel 337, tweede lid, aanhef, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

R

In artikel 353, tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

S

In artikel 361, eerste en tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL X

In artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet vervalt «, procureur».

ARTIKEL XI

In artikel 41, vijfde lid, eerste volzin, van de Gerechtsdeurwaarderswet vervalt «of procureur».

ARTIKEL XII

In artikel 45, eerste lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XIII

De Herverkavelingswet Walcheren 1947 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 34, eerste lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat

B

In artikel 60, eerste lid, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XIV

In artikel 41 van de Infectieziektenwet wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XV

In artikel 63 van de Invorderingswet 1990 vervalt «procureurs,».

ARTIKEL XVI

In artikel 56c, tweede lid, eerste volzin, van de Kadasterwet wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XVII

In artikel 180, eerste lid, van de Landinrichtingswet wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XVIII

De Noodwet rechtspleging wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, derde lid, vervalt.

B

Artikel 8, eerste lid, vervalt.

ARTIKEL XIX

Artikel 152, eerste lid, eerste volzin, van de Pachtwet wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XX

In artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Provinciewet vervalt «, procureur».

ARTIKEL XXI

In artikel 60, eerste lid, van de Reconstructiewet Midden-Delfland wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXII

De wet van 8 januari 1975 tot uitvoering van het op 15 november 1965 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken (Stb. 5) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, derde lid, eerste volzin, wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

B

In artikel 9 wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXIII

De wet van 4 mei 1972, houdende uitvoering van het op 27 september 1968 te Brussel tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol (Stb. 240) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede en vierde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

In artikel 6, zevende lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXIV

In artikel 2, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, eerste volzin van de Uitvoeringswet EG-executieverordening wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXV

In artikel 2, eerste lid, van de wet van 3 maart 1965, houdende uitvoering van het op 30 augustus 1962 te ’s-Gravenhage gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken (Stb. 92) wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXVI

In artikel 31 van de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te ’s-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) vervalt «procureur of».

ARTIKEL XXVII

In artikel 26 van de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te ’s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) vervalt «procureur of».

ARTIKEL XXVIII

In artikel 3, tweede lid, van de wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten (Stb. 302) vervalt «of procureur».

ARTIKEL XXIX

In artikel 16, eerste lid, tweede volzin, van de wet van 28 oktober 1991 tot uitvoering van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en de op 27 januari 1977 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand (Stb. 679) vervalt: procureur of.

ARTIKEL XXX

In artikel 8, eerste lid, van de wet van 27 september 1961, houdende uitvoering van het op 20 juni 1956 te New York gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud (Stb. 303) vervalt «procureur of».

ARTIKEL XXXI

De wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan (Stb. 202) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, tweede lid, vervalt «procureur of».

B

In artikel 6, tweede lid, eerste volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXXIa

In artikel 2, derde lid, van de Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel wordt «procureur» telkens vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXXII

In artikel 33, eerste lid, onder a, van de Waterschapswet vervalt «, procureur».

ARTIKEL XXXIII

In artikel 75 van de Wet algemene regels herindeling vervalt «van procureurs».

ARTIKEL XXXIV

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 46, vierde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

In artikel 54, tweede lid, onder b, vervalt », procureurs».

ARTIKEL XXXV

In artikel 1, onder e, van de Wet van 16 augustus 1951 tot openstelling van rechterlijke betrekkingen advocatuur en notariaat voor bepaalde groepen van Indische juristen, notarissen en candidaat-notarissen (Stb. 386) wordt de zinsnede «inschrijving als advocaat en beëdiging als procureur» vervangen door: inschrijving en beëdiging als advocaat.

ARTIKEL XXXVI

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 40, tweede lid en vierde lid, aanhef, vervalt «of procureur».

B

In artikel 72a wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XXXVII

In artikel 25b, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 vervalt «of procureur».

ARTIKEL XXXVIII

In artikel 22b, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers vervalt «of procureur».

ARTIKEL XXXIX

In artikel 20, eerste lid, onderdeel a, van de Wet gemeenschappelijke regelingen vervalt «procureur,».

ARTIKEL XL

In het enig artikel, eerste lid, van de Wet van 1 november 1980, houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten (Trb. 1966, 152) (Stb. 595) wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XLI

In artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Nationale ombudsman vervalt: «, procureur».

ARTIKEL XLII

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 65, negende lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de derde volzin vervalt «en procureurs»

2. In de vierde volzin vervalt «of procureur».

B

In artikel 67, derde lid, wordt «arts, advocaat of procureur» vervangen door: arts of advocaat.

C

Artikel 83, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de derde volzin vervalt «en procureurs»

2. In de vierde volzin vervalt »of procureur».

ARTIKEL XLIII

In artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de Raad van State vervalt «procureur,».

ARTIKEL XLIV

De Wet op de rechterlijke organisatie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12 vervalt «, procureurs».

B

In artikel 15, achtste lid, onderdeel g, vervalt «, procureur».

ARTIKEL XLV

De Wet op de rechtsbijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, tweede lid, vervalt.

B

In artikel 39 wordt «procureurs,» geschrapt.

ARTIKEL XLVI

In artikel 48, eerste lid, onder c , van de Wet op het consumentenkrediet vervalt «procureurs,».

ARTIKEL XLVIa

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3:154, tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

In artikel 3:189, tweede lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XLVII

De Wet op het notarisambt wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, eerste volzin, vervalt », procureur».

B

In artikel 101, derde lid, vervalt «of procureur».

ARTIKEL XLVIII

In artikel 8, eerste lid, eerste volzin, van de Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL XLIX

In artikel 23, zesde lid, van de Wet politieregisters wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL L

De Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 44, eerste lid, vervalt «, procureur».

B

In artikel 46c, eerste lid, onder b, vervalt «, procureurs».

ARTIKEL LI

De Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

In artikel 13, eerste lid, wordt «procureurs» vervangen door: advocaten.

C

In artikel 16, tweede lid, vervalt «of procureurs».

D

In artikel 17, vierde lid, vervalt «, procureur».

E

In artikel 21 vervalt «, procureurs».

G

In artikel 24, eerste lid, vervalt «procureurs,».

F

De vierde titel vervalt.

ARTIKEL LII

De Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 66, twaalfde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

In artikel 67, vierde lid, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

C

In artikel 78, derde lid, eerste volzin, wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL LIII

De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 147f wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

B

In artikel 157, derde lid, wordt »procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL LIV

In artikel 435, onderdeel 3, van het Wetboek van Strafrecht vervalt «of procureur».

ARTIKEL LV

In artikel 509l, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt «arts, advocaat of procureur» vervangen door: arts of advocaat.

ARTIKEL LVI

In artikel 82 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 wordt «procureur» vervangen door: advocaat.

ARTIKEL LVII

Van ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet bestaande inschrijvingen van advocaten op het tableau van een rechtbank wordt door de griffier aan de secretaris van de algemene raad kennisgegeven met het oog op de verwerking op het in artikel I, onderdeel A, bedoelde tableau van de Nederlandse orde van advocaten.

ARTIKEL LVIII

 • 1. De ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet in een zaak voor een partij gestelde procureur wordt beschouwd als de in deze zaak voor die partij gestelde advocaat.

 • 2. Artikel 63, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op uitspraken voor de inwerkingtreding van deze wet gedaan.

ARTIKEL LIX

Ten aanzien van de vergoedingen voor handelingen verricht door procureurs voor inwerkingtreding van deze wet blijft het recht zoals het gold voor inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

ARTIKEL LX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL LXI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

's-Gravenhage, 20 maart 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtste april 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 815

Naar boven