Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 90Wet

Wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) enige wijzigingen van de Wet milieubeheer nodig zijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, worden het begrip «de EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» en de daarbij behorende begripsomschrijving vervangen door het volgende begrip en de daarbij behorende begripsomschrijving:

EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten: verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386);.

B

In de artikelen 16.1, tweede lid, 16.40, eerste en derde lid, 16.41, eerste lid, onder a, 16.43 en 16.45 wordt «EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» telkens vervangen door: EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

C

In artikel 16.17 wordt «kan het bestuur van de emissieautoriteit de betrokken gegevens op basis van een redelijke schatting ambtshalve vaststellen» vervangen door: kan het bestuur van de emissieautoriteit de betrokken gegevens op basis van bedoelde eisen ambtshalve vaststellen.

D

In artikel 16.25, eerste lid, onder d, wordt «op grond van artikel 16.35, eerste lid,» vervangen door: overeenkomstig de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

E

In artikel 16.29, eerste lid, onder c, wordt «artikel 16.35, eerste lid,» vervangen door: de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

F

Artikel 16.35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid vervallen.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid.

3. In het eerste lid (nieuw) wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, luidende: De verlening vindt plaats overeenkomstig artikel 42 van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten voorzover het betreft de planperiode die loopt van 2005 tot en met 2007, dan wel artikel 48 van die verordening voorzover het betreft latere planperiodes.

G

In het opschrift van afdeling 16.2.4 wordt «intrekken» vervangen door: annuleren.

H

Artikel 16.36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «krachtens artikel 16.35 en overeenkomstig de EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» vervangen door: overeenkomstig de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

2. In het tweede lid wordt «krachtens artikel 16.35» vervangen door: overeenkomstig de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

I

Artikel 16.37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Degene die een inrichting drijft, levert met betrekking tot ieder kalenderjaar» vervangen door: Onverminderd artikel 67, tweede lid, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten, levert degene die een inrichting drijft, met betrekking tot ieder kalenderjaar.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Ter bepaling van de hoeveelheid van de emissie, bedoeld in het eerste lid, worden de gegevens in acht genomen, die overeenkomstig de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten in het register voor handel in broeikasgasemissierechten zijn opgenomen.

J

Artikel 16.38 komt te luiden:

Artikel 16.38

Degene op wiens naam een rekening in het register voor handel in broeikasgasemissierechten staat, kan het bestuur van de emissieautoriteit verzoeken een broeikasgasemissierecht dat, of een emissiereductie-eenheid of een gecertificeerde emissiereductie die op zijn rekening staat bijgeschreven, te annuleren.

K

Artikel 16.40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «krachtens artikel 16.35 en overeenkomstig de EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» vervangen door: overeenkomstig de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

4. De tweede volzin van het derde lid (nieuw) komt te luiden: Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.

L

Artikel 16.43 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het bestuur van de emissieautoriteit wordt aangewezen als bevoegde autoriteit als bedoeld in de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

2. In het derde lid wordt «De emissieautoriteit voert de taken die zij heeft als bevoegd gezag voor het register voor handel in broeikasgas-emissierechten, onderscheidenlijk beheerder van het register voor handel in broeikasgasemissierechten, uit» vervangen door: Het bestuur van de emissieautoriteit voert de taken die het heeft als bevoegde autoriteit voor het register voor handel in broeikasgasemissierechten uit.

3. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

  • 4. Als registeradministrateur als bedoeld in artikel 2, onder q, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten wordt aangewezen een bij besluit van het bestuur van de emissieautoriteit aangewezen medewerker van de emissieautoriteit. Van een besluit als bedoeld in de eerste volzin wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

  • 5. Onze Minister wordt aangewezen als betrokken instantie en desbetreffende instantie als bedoeld in de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

  • 6. In het register voor handel in broeikasgasemissierechten kunnen naast broeikasgasemissierechten tevens emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties worden geregistreerd.

M

Artikel 16.46 vervalt.

N

Aan artikel 16.49, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. voor de toepassing van artikel 16.17 in plaats van «op basis van bedoelde eisen» wordt gelezen: op basis van een redelijke schatting.

O

Artikel 16.61 komt te luiden:

Artikel 16.61

  • l. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat betrokkenen wegens het openen van een rekening in het register voor handel in NOx-emissierechten of voor het onderhoud van een dergelijke rekening vergoedingen verschuldigd zijn overeenkomstig de bij die regeling te stellen regels.

  • 2. Bij een regeling als bedoeld in het eerste lid wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld, welke niet hoger is dan noodzakelijk is ter dekking van de ten laste van de emissieautoriteit komende kosten van het verrichten van de werkzaamheden waarvoor de vergoeding is verschuldigd.

  • 3. Bij een regeling als bedoeld in het eerste lid worden regels gesteld omtrent de wijze waarop de vergoeding wordt betaald.

P

In de artikelen 18.1 en 18.6a, eerste lid, wordt «artikel 22, eerste lid, van de EG-verordening registratie handel in broeikasgasemissierechten» vervangen door: artikel 52, eerste lid, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

ARTIKEL II

In artikel I, onderdeel C, van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten wordt in artikel 2.15, eerste lid, «EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» vervangen door: EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

ARTIKEL III

Na de inwerkingtreding van deze wet berust de Regeling vergoedingen register handel in emissierechten op artikel 16.45 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 september 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijkingen en herstel van gebreken in de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in emissierechten) (30 694) na tot wet te zijn verheven eerder in werking treedt dan het onderhavige wetsvoorstel, nadat dat tot wet is verheven, wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel F komt te luiden:

F

Aan artikel 16.35, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: De verlening vindt plaats overeenkomstig artikel 42 van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten voorzover het betreft de planperiode die loopt van 2005 tot en met 2007, dan wel artikel 48 van die verordening voorzover het betreft latere planperiodes.

2. Onderdeel N komt te luiden:

N

In artikel 16.49, tweede lid, wordt onder lettering van onderdeel c als onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:

c. voor de toepassing van artikel 16.17 in plaats van «op basis van bedoelde eisen» wordt gelezen: op basis van een redelijke schatting;.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

Lech, 17 februari 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de vijftiende maart 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 639