Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2007, 87AMvB

Besluit van 17 februari 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616) en artikel I, onderdeel F, van het besluit van 20 november 2006, houdende wijziging van het Voertuigreglement ter implementatie van richtlijn nr. 2005/64/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PbEU L 310) (Stb. 617)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Verkeer en Waterstaat van 13 februari 2007, nr. HDJZ/AWW/2007-84, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII, eerste lid, van de wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616) en artikel II, tweede lid, van het besluit van 20 november 2006, houdende wijziging van het Voertuigreglement ter implementatie van richtlijn nr. 2005/64/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PbEU L 310) (Stb. 617);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De artikelen I, onderdelen A, B, C, D, onder 1, E, F, G, H, onder 2, I, K, L, N, P, Q, R, S, W, X, Z, Aa, Ab, Ac, Ad, Af, Ag, Ah, Ai, Aj, Aka, Al, Am, II en IV van de wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Stb. 616), treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

ARTIKEL II

Artikel I, onderdeel F, van het besluit van 20 november 2006, houdende wijziging van het Voertuigreglement ter implementatie van richtlijn nr. 2005/64/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PbEU L 310) (Stb. 617), treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 17 februari 2007

Beatrix

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de dertiende maart 2007

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin