Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2007, 72AMvB

Besluit van 1 februari 2007, houdende inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2006, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Stb. 2007, 23)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 januari 2007, nr. TRCJZ/2006/3934, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel VI van de Wet van 6 december 2006, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Stb. 2007, 23);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 6 december 2006, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Stb. 2007, 23) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2007.

Onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 februari 2007

Beatrix

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2007

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 6 december 2006, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Stb. 2007, 23; hierna: de wet) introduceert volledige vraagsturing bij het praktijkleren binnen het groene onderwijsdomein. Met het oog op een goede aansluiting tussen deze introductie van volledige vraagsturing en het nieuwe studiejaar van de groene onderwijsinstellingen, is er voor gekozen de wet op 1 augustus 2007 in werking te laten treden.

Daarnaast is de Groene Kenniscoöperatie gevraagd advies uit te brengen over de inzet van de middelen voor praktijkleren in de land- en tuinbouw bij volledige vraagsturing. Door de wet op 1 augustus 2007 in werking te laten treden wordt de Groene Kenniscoöperatie voldoende tijd geboden om te komen tot een gedegen analyse en een goed advies over de inzet van genoemde middelen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman