Besluit van 10 december 2007, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996, het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, het Rijksreglement ontgrondingen en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wijziging in verband met de Wet basisregistraties kadaster en topografie en enige andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juni 2007, nr. DJZ2007059603, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 10, 56, 59, tweede lid, 74, 87, derde lid, 94, derde lid, 100, tweede lid, en 105 van de Kadasterwet, artikel 2, tweede lid, van de Natuurschoonwet 1928, artikel 5, eerste lid, van de Ontgrondingenwet en artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 2007, no. W08.07.0180/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 december 2007, nr. DJZ2007119544, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Kadasterbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «besluit» ingevoegd: en de daarop berustende bepalingen.

2. De onderdelen b, c, d, f en g vervallen.

3. De onderdelen e en h worden geletterd b en c.

B

Artikel 2a komt te luiden:

Artikel 2a

Stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken of op rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, worden, voor zover in papieren vorm, aangeboden op een plaats als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de wet en, voor zover in elektronische vorm, aan een elektronisch postadres als bedoeld in artikel 10 van de wet.

C

In het opschrift van hoofdstuk 3 wordt «kadastrale registratie en de kadastrale kaarten» vervangen door: basisregistratie kadaster.

D

In de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, eerste lid, 6, tweede lid, 7, 8, 9, 10, eerste en derde lid, 11, tweede lid, 13, eerste lid, 15, derde lid, 16, derde lid, 21, eerste lid, 22, eerste lid, 23, eerste lid, onderdelen a en c, 36, eerste lid, aanhef en onderdelen a, c, e en f, en 37, eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en c, wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

E

In artikel 8 wordt «artikel 48, tweede lid, onder a en b» vervangen door: artikel 48, tweede lid, onderdelen a, g en k.

F

In artikel 9 wordt «artikel 48, tweede lid, onder e» vervangen door: artikel 48, tweede lid, onderdeel h.

G

In de artikelen 16, vierde lid, 23, eerste lid, onderdelen a en c, en 35, eerste lid, wordt «kadastrale kaarten» vervangen door: kadastrale kaart.

H

Artikel 17 vervalt.

I

Artikel 18 vervalt.

J

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. De onderdelen c tot en met f worden geletterd b tot en met e.

K

In artikel 22, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 20, onder c of f» vervangen door: artikel 20, onderdeel b of e.

L

In artikel 23, eerste lid, onderdeel a, wordt «Rijksdienst» vervangen door: Dienst.

M

In artikel 26 wordt «artikel 85, tweede lid, onder a en b» vervangen door: artikel 85, tweede lid, onderdelen a, b en l.

N

Artikel 29 vervalt.

O

In artikel 31 wordt «artikel 92, tweede lid, onder a en b» vervangen door: artikel 92, tweede lid, onderdelen a, b en l.

P

Artikel 34 vervalt.

Q

In de artikelen 38 en 38a wordt «kadastrale registratie en de kadastrale kaarten» vervangen door: basisregistratie kadaster.

R

In artikel 39 vervalt: 17, 18,.

ARTIKEL II

De Maatregel teboekgestelde schepen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b tot en met f vervallen.

2. De onderdelen g tot en met j worden geletterd b tot en met e.

B

Artikel 5 vervalt.

C

In artikel 6, eerste lid, eerste zin, vervalt: aan zijn kantoor.

D

Artikel 8a komt te luiden:

Artikel 8a

Stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op schepen of op rechten waaraan die schepen zijn onderworpen, worden, voor zover in papieren vorm, aangeboden op een plaats als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de wet en, voor zover in elektronische vorm, aan een elektronisch postadres als bedoeld in artikel 10 van de wet.

E

Artikel 9, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a alsmede de dubbele punt aan het slot van de aanhef en de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen.

2. In de tekst wordt «en onder j» vervangen door: en onder i en l.

F

In de artikelen 12, eerste lid, en 14, eerste lid, wordt «op het kantoor» vervangen door: de Dienst.

G

In de artikelen 18, tweede lid, en 28, eerste lid, tweede zin, wordt «artikel 85, tweede lid, onder a, c, d, e, f, g en j» vervangen door: artikel 85, tweede lid, onderdelen a, c tot en met g, i en l.

H

In artikel 22, vijfde lid, wordt «tussen de in die merken voorkomende aanduiding van het kantoor en het jaartal van teboekstelling» vervangen door: voor het jaartal van teboekstelling of, ingeval bij de bestaande merken het kantoor van teboekstelling en het jaartal van teboekstelling zijn vermeld, tussen de aanduiding van dat kantoor en dat jaartal.

ARTIKEL III

De Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b tot en met e vervallen.

2. De onderdelen f en g worden geletterd b en c.

B

Artikel 2a vervalt.

C

In artikel 5, eerste lid, wordt na «biedt» ingevoegd «de Dienst» en vervalt: op het kantoor.

D

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op luchtvaartuigen of op rechten waaraan die luchtvaartuigen zijn onderworpen, worden, voor zover in papieren vorm, aangeboden op een plaats als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de wet en, voor zover in elektronische vorm, aan een elektronisch postadres als bedoeld in artikel 10 van de wet.

E

In de artikelen 9, derde lid, onderdeel a, en 10, derde lid, onderdeel a, wordt «artikel 92, tweede lid, onder a, c, d, e, f en g» vervangen door: artikel 92, tweede lid, onderdelen a, c tot en met g, en l.

ARTIKEL IV

In artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 wordt «de kadastrale registratie en uit de kadastrale kaarten» vervangen door: de basisregistratie kadaster.

ARTIKEL V

In artikel 3, vierde lid, van het Rijksreglement ontgrondingen wordt «de kadastrale legger» vervangen door: de basisregistratie kadaster.

ARTIKEL VI

In artikel 6A.1:3 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt «het register, bedoeld in artikel 193 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van artikel VI, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 24 november 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 10 december 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achtentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996, het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 en het Rijksreglement ontgrondingen in verband met de wijzigingen van de Kadasterwet in de Wet basisregistraties kadaster en topografie. De Wet basisregistraties kadaster en topografie zal met ingang van 1 januari 2008 in werking treden. Voorts strekt het onderhavige besluit tot herstel van een fout in het Kadasterbesluit en van een fout in artikel 6A.1:3 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

De wijzigingen hebben een technisch karakter en worden daarom artikelsgewijs toegelicht.

Artikelsgewijs

Artikelen I, onderdeel A, II, onderdeel A, en III, onderdeel A

In artikel 1 van de Kadasterwet worden enkele veel voorkomende begrippen in die wet omschreven. Anders dan algemeen gebruikelijk beperkt de aanhef van artikel 1 van de Kadasterwet de toepasselijkheid van de aldaar omschreven begrippen tot de formele wet. In de Wet basisregistraties kadaster en topografie wordt artikel 1 van de Kadasterwet zo gewijzigd dat de aldaar gegeven begripsomschrijvingen ook gaan gelden voor de op de Kadasterwet berustende bepalingen. Om die reden is het niet langer noodzakelijk de begrippen die in de Kadasterwet worden omschreven opnieuw te omschrijven in de artikelen 1 van het Kadasterbesluit, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en van de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996.

Artikelen I, onderdeel B, II, onderdeel D, en III, onderdeel D

Technische en organisatorische ontwikkelingen binnen de Dienst voor het kadaster en de openbare registers hebben ertoe geleid dat inschrijving van feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn in de openbare registers niet langer dient plaats te vinden bij specifiek daartoe aangewezen kantoren. Daargelaten de kantoren van de concernstaf van de Dienst te Apeldoorn en van de Topografische Dienst Kadaster te Emmen kan inschrijving plaatsvinden bij elk kantoor van het Kadaster. De regionale indeling van de openbare registers is komen te vervallen en heeft plaatsgemaakt voor een landelijk bestand. Door de Wet basisregistraties kadaster en topografie wordt de Kadasterwet aan die ontwikkelingen aangepast. Die aanpassing heeft tot gevolg dat de artikelen 2a van het Kadasterbesluit, 8a van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en 7 van de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 vergaand konden worden vereenvoudigd.

Artikel I, onderdelen C, D, G en Q

In de Kadasterwet wordt het begrip «kadastrale registratie» door de Wet basisregistraties kadaster en topografie vervangen door het begrip «basisregistratie kadaster» en wordt de kadastrale kaart een onderdeel van de basisregistratie kadaster. Het Kadasterbesluit is aan die wettelijke terminologie aangepast.

Artikelen I, onderdelen E, F, M en O, II, onderdeel G, en III, onderdeel E

De in het tweede lid van de artikelen 48, 85 en 92 van de Kadasterwet genoemde onderdelen worden met ingang van de inwerkingtreding van de Wet basisregistraties kadaster en topografie anders gerangschikt. In de artikelen 8, 9, 26 en 31 van het Kadasterbesluit is de verwijzing naar onderdelen in het tweede lid van de artikelen 48, 85 en 92 van de Kadasterwet in overeenstemming gebracht met de door de Wet basisregistraties kadaster en topografie gewijzigde rangschikking van die onderdelen.

Artikel I, onderdelen H, I, N, P en R

De aanwijzing van de gemeentelijke basisadministratie als basisregistratie, het aanmerken van bepaalde gegevens als authentieke gegevens in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de in het wetsvoorstel Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Kamerstukken II 2006/07, 30 968, nrs. 1 tot en met 4) opgenomen basisregistratie adressen en het verplicht gebruik door bestuursorganen van in die basisadministratie en basisregistraties opgenomen authentieke gegevens hebben tot gevolg dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer niet langer publiekrechtelijke rechtspersonen behoeft aan te wijzen om het Kadaster op de hoogte te houden van het overlijden van personen en van adreswijzigingen van personen die als eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende zaak, een geregistreerd schip of een geregistreerd luchtvaartuig in de kadastrale registratie, de registratie voor schepen of de registratie voor luchtvaartuigen staan vermeld. De artikelen 54, eerste lid, onderdelen b en c, 87, eerste lid, en 94, eerste lid, van de Kadasterwet komen na de inwerkingtreding van de Wet basisregistraties kadaster en topografie om die reden anders te luiden. Het doen vervallen van de artikelen 17, 18, 29 en 34 van het Kadasterbesluit en het doen vervallen van de verwijzing naar de artikelen 17 en 18 van het Kadasterbesluit in artikel 39 van dat besluit sluiten aan bij die gewijzigde artikelen van de Kadasterwet. Zolang het verplicht gebruik van de gemeentelijke basisadministratie of de basisregistratie adressen nog geen feit is houdt de Dienst dat soort gegevens bij door om de 24 uur de basisregistratie kadaster en de registraties voor schepen en voor luchtvaartuigen te actualiseren aan de hand van de landelijke voorziening van gemeentelijke basisadministraties.

Artikel I, onderdelen J en K

Er zal zich geen verandering meer voordoen in de grenzen van kadastrale gemeenten. De kadastrale kaart is thans digitaal. Een verandering in bladindeling doet zich thans niet meer voor. Om die reden is onderdeel b van artikel 20 van het Kadasterbesluit vervallen en zijn de onderdelen c tot en met f van dat artikel geletterd b tot en met e. In artikel I, onderdeel K, is de verwijzing in artikel 22 van het Kadasterbesluit naar bepaalde onderdelen van artikel 20 aan die andere lettering aangepast.

Artikel I, onderdeel L

In artikel 23 van het Kadasterbesluit werd per abuis nog gesproken over «Rijksdienst». Artikel I, onderdeel L, strekt er toe om die fout alsnog te herstellen.

Artikel II, onderdeel B, en III, onderdeel B

Zoals reeds is opgemerkt bij de toelichting op onderdeel A van de artikelen I, II en III heeft de regionale indeling van de openbare registers plaatsgemaakt voor een landelijk bestand. Om die reden zijn de artikelen 5 van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en 2a van de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 vervallen.

Artikel II, onderdelen C, E en F, en III, onderdeel C

Stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op schepen of luchtvaartuigen of op rechten waaraan die schepen of luchtvaartuigen zijn onderworpen kunnen op de kantoren van de concernstaf van de Dienst in Apeldoorn en de directie Topografische Dienst Kadaster in Emmen na op elk ander kantoor van de Dienst worden ingeschreven. Om die reden is in de artikelen 6, eerste lid, 9, eerste lid, 12, eerste lid, en 14, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en 5, eerste lid, van de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 «kantoor» vervallen of is «kantoor» vervangen door: de Dienst.

Artikel IV

Artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 is aangepast aan de terminologie en systematiek van de Wet basisregistraties kadaster en topografie. In die systematiek maakt de landelijke kadastrale kaart deel uit van de basisregistratie kadaster. Om die reden is het niet langer noodzakelijk om in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 de «kadastrale kaart» te noemen naast het begrip «basisregistratie kadaster».

Artikel V

Het begrip «kadastrale legger»is in de Kadasterwet en de daarop gebaseerde regelgeving vervangen door het begrip «kadastrale registratie». Dat begrip wordt op zijn beurt door de Wet basisregistraties kadaster en topografie weer vervangen door het begrip «basisregistratie kadaster». Om die reden is het begrip «kadastrale legger» in artikel 3, vierde lid, van het Rijksreglement ontgrondingen vervangen door het begrip «basisregistratie kadaster».

Artikel VI

In artikel IV van het besluit van 25 januari 2006, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wijziging in verband met de inwerkingtreding van de Herzieningswet Kadasterwet I en enige andere wetten, alsmede in verband met de kadastrale aanduiding van kabelnetten) is per abuis artikel 6A.3:1 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer genoemd als een te wijzigen artikel. Dat had artikel 6A.1:3 moeten zijn. Artikel VI herstelt alsnog deze misslag.

Artikel VII

Onder «Algemeen» is opgemerkt dat de Wet basisregistraties kadaster en topografie met ingang van 1 januari 2008 in werking treedt. Die datum wordt daarom ook genoemd in artikel VII. Een uitzondering wordt gemaakt voor artikel VI, waarin de wetstechnische onvolkomenheid in artikel 6A.1:3 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt hersteld. Dat artikel treedt onmiddellijk in werking en werkt terug tot en met het tijdstip waarop het besluit van 25 januari 2006, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 en het Arbeidstijdenbesluit vervoer in werking is getreden.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven