Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2007, 567Wet

Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen te wijzigen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in situaties waarin heropening of verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voortvloeit uit de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 115, eerste lid, onderdeel o, wordt na «wordt verhaald» ingevoegd: of hetgeen op grond van artikel 91e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het UWV wordt vergoed.

B

Aan artikel 117, zesde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. het een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft voorzover deze uitkering verhoogd is als gevolg van de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel A, van de Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten.

C

Indien artikel I, onderdeel N, onder 4, van het bij koninklijke boodschap van 21 mei 2007 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen (Kamerstukken 31 050) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt artikel 117, zesde lid, onderdeel f, vernummerd tot onderdeel e.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, eerste lid, wordt «70% van de grondslag» vervangen door: 75% van de grondslag.

B

In artikel 15 wordt onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een herbeoordeling als bedoeld in artikel 35, zesde lid, plaats met ingang van 22 februari 2007.

C

In artikel 16, derde lid, wordt «artikel 14 of 15, eerste lid, onderdelen a tot en met c» vervangen door: artikel 14 of 15, eerste lid, onderdelen a tot en met c, of derde lid.

D

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Ten aanzien van degene wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken in verband met artikel 19, eerste lid, onderdeel b, en die weer arbeidsongeschikt is geworden op grond van een herbeoordeling als bedoeld in artikel 35, zesde lid, vindt heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats met ingang van 22 februari 2007.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt «eerste tot en met vijfde lid» vervangen door: eerste tot en met zesde lid.

E

In artikel 35 worden onder vernummering van het zesde en zevende lid tot achtste en negende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

 • 6. Ten aanzien van personen die na 1 juli 1954 maar voor 2 juli 1959 zijn geboren en die voor 22 februari 2007 op grond van het vijfde lid zijn herbeoordeeld, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er per 22 februari 2007 in verband met een wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening, heropening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De eerste zin is niet van toepassing op personen die op 22 februari 2007 reeds in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse zijn ingedeeld.

 • 7. Op grond van de beoordeling, bedoeld in het zesde lid, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid van de persoon, bedoeld in het zesde lid, die niet heeft verzocht om een nieuwe medische beoordeling, niet lager vastgesteld dan de mate van arbeidsongeschiktheid die voor die persoon gold op 21 februari 2007.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, eerste lid, wordt «70% van de grondslag» vervangen door: 75% van de grondslag.

B

In artikel 14 wordt onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een herbeoordeling als bedoeld in artikel 28, zesde lid, plaats met ingang van 22 februari 2007.

C

In artikel 15, derde lid, wordt «artikel 13 of 14, eerste lid, onderdelen a tot en met c» vervangen door: artikel 13 of 14, eerste lid, onderdelen a tot en met c, of derde lid.

D

In artikel 20 wordt, onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Ten aanzien van de jonggehandicapte, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met artikel 17, eerste lid, onderdeel b, is ingetrokken, en die weer arbeidsongeschikt is geworden op grond van een herbeoordeling als bedoeld in artikel 28, zesde lid, vindt heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats met ingang van 22 februari 2007.

E

In artikel 28 worden onder vernummering van het zesde en zevende lid tot achtste en negende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

 • 6. Ten aanzien van personen die na 1 juli 1954 maar voor 2 juli 1959 zijn geboren en die voor 22 februari 2007 op grond van het vijfde lid zijn herbeoordeeld, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er per 22 februari 2007 in verband met een wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening, heropening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De eerste zin is niet van toepassing op personen die op 22 februari 2007 reeds in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse zijn ingedeeld.

 • 7. Op grond van de beoordeling, bedoeld in het zesde lid, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid van de persoon, bedoeld in het zesde lid, die niet heeft verzocht om een nieuwe medische beoordeling, niet lager vastgesteld dan de mate van arbeidsongeschiktheid die voor die persoon gold op 21 februari 2007.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 21, tweede lid, wordt «70% van 100/108 maal het dagloon of het vervolgdagloon» vervangen door: 75% van 100/108 maal het dagloon of het vervolgdagloon.

B

In artikel 34 worden onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zevende tot en met negende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

 • 5. Ten aanzien van personen die na 1 juli 1954 maar voor 2 juli 1959 zijn geboren en die voor 22 februari 2007 op grond van het vierde lid zijn herbeoordeeld, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er per 22 februari 2007 in verband met een wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening, heropening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De eerste zin is niet van toepassing op personen die op 22 februari 2007 reeds in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse zijn ingedeeld.

 • 6. Op grond van de beoordeling, bedoeld in het vijfde lid, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid van de persoon, bedoeld in het vijfde lid, die niet heeft verzocht om een nieuwe medische beoordeling, niet lager vastgesteld dan de mate van arbeidsongeschiktheid die voor die persoon gold op 21 februari 2007.

C

In artikel 39 wordt onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een herbeoordeling als bedoeld in artikel 34, vijfde lid, plaats met ingang van 22 februari 2007.

D

In artikel 39a, derde lid, wordt «artikel 38 of 39, eerste lid, onderdelen a tot en met c» vervangen door: artikel 38 of 39, eerste lid, onderdelen a tot en met c, of derde lid.

E

In artikel 47 wordt onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Ten aanzien van degene wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken in verband met artikel 43, eerste lid, en die weer arbeidsongeschikt is geworden op grond van een herbeoordeling als bedoeld in artikel 34, vijfde lid, vindt heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats met ingang van 22 februari 2007.

F

In de artikelen 47a, derde lid, en 47b, derde lid, wordt «47, zevende lid,» vervangen door: 47, achtste lid,.

G

In hoofdstuk VIIIA wordt na artikel 91d een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 91e

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vergoedt per jaar achteraf aan de eigenrisicodrager de door hem aan de werknemer die op 1 juli 2007 recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering, voorzover deze uitkering verhoogd is als gevolg van de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel A, van de Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten, alsmede de op grond van enige wet hierover verschuldigde premies of vergoedingen op grond van artikel 46 van de Zorgverzekeringswet die daarop niet in mindering kunnen worden gebracht. Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uitvoering geeft aan artikel 75a, vierde lid, tweede zin, verhaalt het niet op de eigenrisicodrager hetgeen hij de eigenrisicodrager, als deze de arbeidsongeschiktheidsuitkering wel had betaald, op grond van de eerste zin zou vergoeden.

ARTIKEL IVA. WIJZIGING VAN DE INVOERINGSWET NIEUWE EN GEWIJZIGDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN

Artikel VI van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Indien de persoon, bedoeld in het eerste lid, recht zou hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 70% van de grondslag, bedoeld in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, wanneer deze wet nog van kracht zou zijn geweest, wordt bij de berekening van de verhoging, bedoeld in het eerste lid, uitgegaan van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van 75% van die grondslag.

ARTIKEL V. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat:

a. de artikelen I, onderdelen A en B, II, onderdeel A, III, onderdeel A, IV, onderdelen A en G, en IVa, terugwerken tot en met 1 juli 2007; en

b. de artikelen II, onderdelen B tot en met E, III, onderdelen B tot en met E, en IV, onderdelen B tot en met F, terugwerken tot en met 22 februari 2007.

ARTIKEL VI. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

's-Gravenhage, 20 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 31 106