Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2007, 560AMvB

Besluit van 20 december 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet markttoezicht registerloodsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 december 2007, nr. HDJZ/SCH/2007-1655, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel XIV van de Wet markttoezicht registerloodsen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet markttoezicht registerloodsen treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2007

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De datum van inwerkingtreding van de Wet markttoezicht registerloodsen is in het onderhavige besluit gesteld op 1 januari 2008. Er zijn geen redenen voor de verschillende artikelen verschillende inwerkingtredingsmomenten vast te stellen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings