Besluit van 14 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2007, nr. SV/WV/2007/40517;

Gelet op artikel IV van de wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen van wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat artikel I, onderdeel L, terugwerkt tot en met 1 januari 2006 en artikel I, onderdeel N, onder 6, terugwerkt tot en met 1 januari 2007.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Door middel van dit inwerkingtredingsbesluit treedt de wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen met ingang van 1 januari 2008 in werking. In twee gevallen is aan die inwerkingtreding terugwerkende kracht verleend. Artikel I, onderdeel L, werkt terug tot en met 1 januari 2006. Het betreft hier de wijziging van artikel 114, onderdeel f, van de Wfsv. Door de verlening van terugwerkende kracht aan deze wijziging tot en met 1 januari 2006 kunnen de uitvoeringskosten in verband met uitkeringen in het kader van zwangerschap en bevalling voor personen die vallen onder de regeling dienstverlening aan huis over de jaren 2005 en 2006 worden meegenomen met de rijksbijdrage Arbeidsongeschiktheidsfonds 2007. Daarnaast werkt de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel N, onder 6, terug tot en met 1 januari 2007. Aangezien de verplichting om uitvoeringskosten toe te rekenen aan de Arbeidsongeschiktheidskas met ingang van die datum bestaat, werkt de in artikel I onderdeel N, onder 6, opgenomen wijziging van artikel 117, negende lid, van de Wfsv terug tot en met 1 januari 2007.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven