Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen te worden, en de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas af te schaffen en voorts enige andere wijzigingen aan te brengen in de Wet financiering sociale verzekeringen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 33, tweede lid, wordt «in artikel 37 bedoelde gedifferentieerde premie» vervangen door: in artikel 37 bedoelde uniforme premie.

B

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Basispremie, uniforme premie en gedifferentieerde premie.

2. In het eerste lid, wordt «een basispremie en twee gedifferentieerde premies» vervangen door: een basispremie, een uniforme premie en een gedifferentieerde premie.

C

Artikel 37 komt te luiden:

Artikel 37. Uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas

  • 1. Het UWV stelt, onder goedkeuring van Onze Minister, voor de berekening van de uniforme premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas een percentage vast.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop het percentage, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld.

  • 3. Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan een door het UWV vastgesteld percentage, stelt hij het percentage vast.

D

Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «de artikelen 37 en 38» vervangen door «artikel 38», wordt «gedifferentieerde premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas respectievelijk ten behoeve van de Werkhervattingskas» vervangen door «gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas» en wordt «artikel 37, eerste lid, onderdeel a, respectievelijk het percentage, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 38, eerste lid, onderdeel a».

2. In het tweede lid wordt «bedoeld in artikel 8, 9 of 11 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: bedoeld in artikel 11 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

E

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt aan onderdeel a, na de puntkomma toegevoegd «of» en vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

2. Het achtste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. ziekengeld onderscheidenlijk arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel WGA-uitkering ter zake van ongeschiktheid tot werken die is ontstaan door een omstandigheid als bedoeld in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht, door een omstandigheid die het gevolg is van een of meer terroristische handelingen voor zover de totale schade die in een kalenderjaar ten gevolge van dergelijke handelingen bij schade- of levensverzekeraars waarop de Wet op het financieel toezicht van toepassing is, zal worden gedeclareerd, naar verwachting van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. hoger zal zijn dan het door die maatschappij herverzekerde maximumbedrag per kalenderjaar, of door een kernongeval als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen;.

3. In het tiende lid, aanhef, wordt «bedoeld in het eerste lid» vervangen door: bedoeld in het eerste lid, en het risico van de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering overeenkomstig hoofdstuk IIIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

F

In artikel 41, eerste lid, wordt «artikel 40, eerste lid, onderdeel c» telkens vervangen door: artikel 40, eerste lid, onderdeel b.

G

Artikel 45 komt te luiden:

Artikel 45. Aanvullende bepaling eigenrisicodragen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Aan een gemeente wordt geen toestemming verleend als bedoeld in artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b, ten aanzien van werknemers die werkzaam zijn in een dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

H

Artikel 46 komt te luiden:

Artikel 46. Vrijstelling premie eigenrisicodrager arbeidsongeschiktheidsuitkering

De werkgever die zelf het risico draagt van de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering overeenkomstig hoofdstuk IIIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is over het loon van de tot hem in dienstbetrekking staande werknemers en over de door hem te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de uniforme premie, bedoeld in artikel 37, niet verschuldigd.

I

In artikel 46a, eerste en tweede lid, wordt «artikel 40, eerste lid, onderdeel c» vervangen door: artikel 40, eerste lid, onderdeel b.

J

In artikel 75, tweede lid, wordt «een premieopslag die wordt berekend op grond van het in artikel 37, eerste lid, onderdeel a, bedoelde percentage» vervangen door: het in artikel 37 bedoelde percentage voor de uniforme premie.

K

Artikel 76a, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De premie bedraagt een door het UWV te bepalen percentage van het in het eerste lid bedoelde dagloon, met dien verstande dat de premie niet meer bedraagt dan de in artikel 36 bedoelde basispremie, vermeerderd met het in artikel 37 bedoelde percentage voor de uniforme premie en een premieopslag die wordt berekend op grond van het in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, bedoelde percentage.

Ka

In artikel 104, eerste lid, onderdeel i, wordt «wachtgeldpremie» vervangen door: sectorpremie.

L

Artikel 114, onderdeel f, komt te luiden:

f. een rijksbijdrage ter hoogte van het door Onze Minister geraamde bedrag aan lasten als bedoeld in artikel 115, eerste lid, onderdeel c en onderdeel e voor zover de uitvoeringskosten, bedoeld in dat laatste onderdeel betrekking hebben op de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, en de op grond van artikel 3:30 van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen;.

M

Artikel 116, onderdeel a, komt te luiden:

a. de uniforme premie op grond van artikel 37, eerste lid en de premie op grond van artikel 75 voor zover deze de uniforme premie op grond van artikel 37, eerste lid, niet overschrijdt;.

N

Artikel 117 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

  • 1. Ten laste van de Arbeidsongeschiktheidskas komen gedurende de periode van vijf jaar met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, te rekenen vanaf de dag waarop een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van die wet is ingegaan:.

2. In het tweede tot en met vijfde lid wordt «periode van vier jaar» vervangen door: periode van vijf jaar.

3. De onderdelen a en b van het zesde lid komen te luiden:

a. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft die op grond van artikel 71, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het UWV wordt betaald en op grond van artikel 71, derde lid, van die wet niet op de eigenrisicodrager wordt verhaald;

b. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft die op grond van artikel 75a, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het UWV wordt betaald en niet kan worden verhaald op een kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 40;.

4. Het zesde lid, onderdeel e, vervalt.

5. In het achtste lid wordt «gedifferentieerde premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas, bedoeld in artikel 38a, eerste lid» vervangen door: uniforme premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas, bedoeld in artikel 37.

6. Het negende lid, onderdeel c, vervalt.

O

In artikel 117b, vijfde lid, wordt «bedoeld in artikel 38a, eerste lid» vervangen door: bedoeld in artikel 38.

P

De artikelen 122b tot en met 122e vervallen.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. eigenrisicodrager: de werkgever die zelf het risico draagt van de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering overeenkomstig hoofdstuk IIIA;.

B

Artikel 75a, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

  • 1. De eigenrisicodrager draagt gedurende de periode van vier jaar nadat de arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingegaan het risico van de betaling van die uitkering die is toegekend:.

C

In artikel 75h, eerste lid, vervalt «, bedoeld in artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet financiering sociale verzekeringen voorzover het het eigenrisicodragerschap met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft,».

D

Artikel 87e komt te luiden:

Artikel 87e

Het bezwaar of beroep van een werkgever tegen de in artikel 75a, vierde lid, bedoelde betaling dan wel tegen de in artikel 38, tweede of derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde opslag of korting kan niet zijn gegrond op de grief, dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt de definitie van «eigenrisicodrager» te luiden: de werkgever aan wie op grond van artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b, van de Wet financiering sociale verzekeringen toestemming is verleend om zelf het risico te dragen van betaling van het daarvoor in aanmerking komende deel van de WGA-uitkering.

Aa

Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De eigenrisicodrager draagt gedurende een bij ministeriële regeling te bepalen periode nadat het recht op een WGA-uitkering is ontstaan, het risico van de betaling van die uitkering aan de verzekerde die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot de eigenrisicodrager in dienstbetrekking stond.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Indien een WGA-uitkering wordt toegekend direct aansluitend op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in mindering gebracht op de periode, bedoeld in het eerste lid.

Ab

In de artikelen 83, eerste lid, en 84, eerste tot en met derde lid, wordt «de arbeidsongeschiktheidsuitkering of de WGA-uitkering» vervangen door: de WGA-uitkering.

Ac

Artikel 84, zesde lid, komt te luiden:

  • 6. Voor de toepassing van het eerste lid en het tweede lid, eerste zin, draagt de eigenrisicodrager het risico gedurende de periode die op grond van artikel 82, eerste lid, geldt op de dag waarop het recht op uitkering is ontstaan.

B

In artikel 115 wordt «artikel 37, tweede of derde lid» vervangen door: artikel 38, tweede of derde lid.

ARTIKEL IV. INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot en met een in het desbetreffende besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

's-Gravenhage, 12 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de eenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 31 050

Naar boven