Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2007, 554AMvB

Besluit van 14 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007, 553)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2007, nr. SV/WV/2007/40520;

Gelet op artikel III van de Wet van 12 december 2007 houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007, 553);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

1. De artikelen van de Wet van 12 december 2007 houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007, 553) treden in werking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van artikel IIA.

2. Artikel IIA van de Wet van 12 december 2007 houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007, 553) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel III van de Wet van 12 december 2007 houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 2007, 553) voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt van de mogelijkheid om de datum van inwerkingtreding voor verschillende artikelen verschillend vast te stellen gebruik gemaakt.

Het wetsvoorstel treedt, met uitzondering van artikel IIA, op 1 januari 2008 in werking. Artikel IIA treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Het is gewenst artikel IIA, dat wijzigingen betreft die verband houden met zieke werklozen, zo spoedig mogelijk in werking te laten treden. Dit is eerder aangegeven in de toelichting op de nota van wijziging op het wetsvoorstel (Kamerstukken 2006/07 30 909, nr. 8, p. 5).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner