Besluit van 13 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen C en I, en artikel III, onderdeel A, punt 2, van de wet van 13 december 2007 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2007, kenmerk Z/VV-2818392;

Gelet op de tekst van Gelet op artikel X van de wet van 13 december 2007 tot Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De onderdelen C en I van artikel I en onderdeel A, punt 2, van artikel III van de wet van 13 december 2007 tot Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) treden in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de twintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Krachtens artikel X, eerste lid, van de wet van 13 december 2007 tot Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering; verder aldus te noemen) treedt die wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst. Dat geldt echter niet voor de onderdelen C en I van artikel I van die wet (academische component) en voor artikel III (wijziging van de Wet op de zorgtoeslag). Deze onderdelen treden op een bij koninklijk besluit te bepalen datum in werking.

In voorliggend inwerkingtredingsbesluit wordt de inwerkingtredingsdatum van artikel I, onderdelen C en I, op 1 januari 2008 gesteld. Aldus wordt bewerkstelligd dat de topreferente zorg en innovatie en ontwikkeling van zorg in academische ziekenhuizen of in een daarmee gelijk te stellen ziekenhuis met ingang van 2008 ten laste van het Zorgverzekeringsfonds gesubsidieerd kunnen worden.

Artikel III, onderdeel B zal nooit in werking treden, aangezien dat artikel, zoals ook bij brief van 17 juli 2007 aan de Tweede Kamer is gemeld, een onjuiste wijziging van de Wet op de zorgtoeslag bevat (Kamerstukken II 2007/07, 30 918, nr. 23). De juiste wijziging is opgenomen in de Wet van 15 november 2007 tot Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (Stb. 2007, 490). Deze wijziging, die voorziet in een nieuw artikel 3 van de Wet op de zorgtoeslag, zal op afzienbare termijn in werking treden. In artikel III, onderdeel A, punt 2, van de Wet verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering is erin voorzien dat de inhoud van het huidige artikel 3 van de Wet op de zorgtoeslag, die behouden dient te blijven, wordt opgenomen in een nieuw achtste lid van artikel 2 van die wet. Daarom treedt deze wijziging wel in werking (op 1 januari 2008).

Artikel III, onderdeel A, punt 1, ten slotte, zal op een later tijdstip in werking treden, aangezien de Belastingdienst Toeslagen op dit moment nog niet in staat is de daar geregelde wijziging van de Wet op de zorgtoeslag uit te voeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven