Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2007, 532AMvB

Besluit van 10 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2007 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Stb. 445)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 4 december 2007, nr. WJZ/2007/46900(6234), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 27 september 2007 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Stb. 445);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen I, onderdelen A tot en met D, F, leden 4 tot en met 6, H tot en met N, Q, R, S, leden 1, 3, 4 en 5, en U, IV en V van de Wet van 27 september 2007 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Stb. 445) treden in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma

Uitgegeven de twintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Wetgeving op de terreinen van het primair en voortgezet onderwijs is betrokken bij de interdepartementale pilot van vaste verandermomenten en redelijke invoeringstermijnen (Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 181). De in dit besluit genoemde artikelen van de Wet van 27 september 2007 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Stb. 445) werken met ingang van 1 januari 2008, één van de vaste verandermomenten. De minimuminvoeringstermijn van drie maanden – dus publicatie van dit besluit voor 1 oktober 2007 – was voor de in dit besluit genoemde artikelen echter niet realiseerbaar. Een latere invoering is onwenselijk, want die zal leiden tot hoge publieke kosten als gevolg van de vertraging. Zowel de Inspectie van het onderwijs als de landelijke commissie toezicht indicatiestelling zijn al een geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor uitvoering van de wet en gaan uit van een inwerkingtreding op 1 januari 2008.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma