Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2007, 531AMvB

Besluit van 30 november 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 oktober 2007, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2007, 441)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van 27 november 2007, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. WJZ/2007/25002 (6230), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II, van de Wet van 18 oktober 2007, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2007, 441);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 18 oktober 2007, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met betrekking tot het voorbereidend middelbaar onderwijs, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 november 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de twintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Bij reguliere toepassing van een vaste inwerkingtredingsdatum en invoeringstermijn van ten minste drie maanden – volgens het uitgangspunt van kabinetsbeleid Vaste Verander Momenten (Kamerstukken II, 2006/07, 29 515, nr. 181) – zou de Wet van 18 oktober 2007, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2007, 441), per 1 augustus 2008 in werking moeten treden.

Echter, het is in dit geval politiek en maatschappelijk zeer wenselijk om van de vaste inwerkingtredingsdatum van 1 augustus af te wijken. Scholen en leerlingen hebben reeds rekening gehouden met het volgen en afleggen van examenvakken op hoger niveau voor het schooljaar 2007–2008. In verband daarmee treedt genoemde wet de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit is geplaatst in werking.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart