Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2007, 519AMvB

Besluit van 11 december 2007, houdende inwerkingtreding van artikel XB van de wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) en inwerkingtreding van het besluit van 4 juli 2007, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, het Besluit gebruik meststoffen en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (overheveling Meststoffenwet 1947 en Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen) en intrekking van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2007, nr. TRCJZ/2007/3735 , Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel XII van de wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) en gelet op de artikelen IV en V van het Besluit van 4 juli 2007, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, het Besluit gebruik meststoffen en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (overheveling Meststoffenwet 1947 en Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Artikel XB van de wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen), (Stb. 481) treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

  • 2. De artikelen I, onderdelen A tot en met H, K, L en N tot en met Q, II en III van het besluit van 4 juli 2007, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, het Besluit gebruik meststoffen en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (overheveling Meststoffenwet 1947 en Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen), (Stb. 251) treden in werking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, voor zover dat betrekking heeft op artikel 17, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

  • 3. Artikel I, onderdeel, onderdeel B, van het besluit van 4 juli 2007, bedoeld in het tweede lid, treedt voor zover dat betrekking heeft op artikel 17, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, in werking met ingang van 1 juli 2008.

  • 4. Het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de negentiende december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin