Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2007, 506AMvB

Besluit van 26 november 2007, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 oktober 2007 tot wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 2007, 459), van een onderdeel van de Handelsregisterwet 2007 (Stb. 153) en van het Besluit van 5 november 2007, houdende wijziging van het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken in verband met wijziging van de gebiedsindeling (Stb. 2007, 453)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 november 2007, nr. WJZ 7137634;

Gelet op artikel X van de Wet van 18 oktober 2007 tot wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 2007, 459), artikel 64 van de Handelsregisterwet 2007 (Stb. 153) en artikel II van het Besluit van 5 november 2007, houdende wijziging van het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken in verband met wijziging van de gebiedsindeling (Stb. 2007, 453);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. De Wet van 18 oktober 2007 tot wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van artikel I, onderdeel L, tweede tot en met vierde lid, en onderdeel Ai, tweede en derde lid.

  • 2. Artikel I, onderdeel L, tweede tot en met vierde lid, treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 3. Indien het bij Koninklijke boodschap van 22 juli 2004 ingediende voorstel van wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (Kamerstukken II, 2003/04, 29 702, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt artikel I, onderdeel Ai, tweede en derde lid, op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 2

Artikel 53, onderdeel F, van de Handelsregisterwet 2007 treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3

Het Besluit van 5 november 2007, houdende wijziging van het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken in verband met wijziging van de gebiedsindeling (Stb. 2007, 453) treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 november 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Uitgegeven de achttiende december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin