Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 499AMvB

Besluit van 5 december 2007 tot vaststelling van de tijdstippen van inwerkingtreding van de Wet basisregistraties kadaster en topografie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 december 2007, nr. DJZ2007119546, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel XXII van de Wet basisregistraties kadaster en topografie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet basisregistraties kadaster en topografie treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, tweede lid, onderdeel b, welk onderdeel in werking treedt met ingang van 1 januari 2010.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achttiende december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin