Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2007, 486AMvB

Besluit van 23 november 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de wet van 18 oktober 2007 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren (Stb. 442)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 november 2007, HDJZ/AWW/2007-1494, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de wet van 18 oktober 2007 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren (Stb. 442);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Artikel I van de wet van 18 oktober 2007 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren (Stb. 442) treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 november 2007

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de elfde december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin