Besluit van 30 oktober 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten en houdende het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit gereglementeerde markten Wft

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 18 oktober 2007, nr. FM 2007-2606 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op artikel V van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten en artikel 12 van het Besluit gereglementeerde markten Wft;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten en het Besluit gereglementeerde markten Wft treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 2007

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven