Wet van 27 september 2007 tot wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te wijzigen in verband met de uitvoering van verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PbEU L 96), verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96), verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96) en verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (PbEU L 96);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet luchtvaart wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel «klaring» wordt «een luchtverkeersleidingsdienst» vervangen door: een verlener van luchtverkeersleiding.

2. Het onderdeel «luchtverkeersbeveiliging» komt te luiden:

luchtverkeersbeveiliging: de verzameling van functies in de lucht en functies op de grond, te weten luchtverkeersdiensten, luchtruimbeheer en regeling van luchtverkeersstromen, die nodig zijn om de veiligheid en de doeltreffendheid van de vliegtuigbewegingen in alle fasen te waarborgen;.

3. De onderdelen «luchtverkeersdienstverlening» en «luchtverkeersleiding» vervallen.

4. In het onderdeel «LVNL» wordt «luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: het verlenen van luchtverkeersdiensten.

5. In de alfabetische rangschikking worden de volgende onderdelen ingevoegd:

algemene luchtverkeersleiding: luchtverkeersleiding voor gecontroleerde vluchten;

communicatiediensten: vaste en mobiele diensten ten behoeve van de luchtvaart voor grond-tot-grond, lucht-tot-grond en lucht-tot-lucht-communicatie voor luchtverkeersleidingsdoeleinden;

interoperabiliteitsverordening: verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (PbEU L 96);

kaderverordening: verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PbEU L 96);

luchtruimbeheer: een planningsfunctie met als belangrijkste doel een maximale benutting van beschikbaar luchtruim door dynamische timesharing en, bij gelegenheid, scheiding van luchtruim tussen verschillende categorieën luchtruimgebruikers op basis van kortetermijnbehoeften;

luchtruimblok: luchtruim van vastgestelde afmetingen, in ruimte en tijd, waarbinnen luchtvaartnavigatiediensten worden verleend;

luchtruimgebruikers: alle luchtvaartuigen die als luchtverkeer opereren;

luchtruimverordening: verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96);

luchtvaartinlichtingendienst: een binnen het vastgestelde gebied opgerichte dienst die verantwoordelijk is voor het verstrekken van luchtvaartinformatie en gegevens die nodig zijn voor de veiligheid, regelmaat en efficiency van luchtvaartnavigatie;

luchtvaartnavigatiediensten: luchtverkeersdiensten, communicatie-, navigatie- en plaatsbepalingsdiensten, meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie, en luchtvaartinlichtingendiensten;

luchtvaartnavigatiedienstenverordening: verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96);

luchtverkeersdiensten: vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten, adviesdiensten voor het luchtverkeer en luchtverkeersleiding, zijnde algemene luchtverkeersleiding, naderingsluchtverkeersleiding en plaatselijke luchtverkeersleiding;

luchtverkeersleidingsdienst: dienst die wordt verricht teneinde:

1.° botsingen te voorkomen:

– tussen luchtvaartuigen en

– tussen luchtvaartuigen en hindernissen op dat deel van de luchthaven dat is bedoeld voor het opstijgen, landen en taxiën met luchtvaartuigen, en

2.° een geordende luchtverkeersstroom tot stand te brengen en te handhaven;

meteorologische diensten: de faciliteiten en diensten die luchtvaartuigen voorzien van weersverwachtingen, instructies en waarnemingen, alsmede andere meteorologische informatie en gegevens voor gebruik in de luchtvaart;

naderingsluchtverkeersleiding: luchtverkeersleiding voor aankomende of vertrekkende gecontroleerde vluchten;

navigatiediensten: de faciliteiten en diensten die luchtvaartuigen voorzien van informatie op het gebied van positionering en timing;

plaatsbepalingsdiensten: de faciliteiten en diensten voor het bepalen van de respectieve posities van luchtvaartuigen waarmee voor een veilige separatie wordt gezorgd;

plaatselijke verkeersleiding: luchtverkeersleidingsdienst voor luchtvaartterreinverkeer;

regeling van luchtverkeersstromen: functie die tot doel heeft bij te dragen aan een veilige, ordelijke en vlotte doorstroming van het luchtverkeer door ervoor te zorgen dat de luchtverkeersleidingscapaciteit optimaal wordt benut en dat het verkeersvolume verenigbaar is met de door de betrokken luchtverkeersdienstverleners afgegeven capaciteit;

timesharing: de verdeling in de tijd gezien van het beschikbaar luchtruim of een gedeelte daarvan over luchtruimgebruikers of verschillende categorieën luchtruimgebruikers;

verleners van luchtvaartnavigatiediensten: de openbare of particuliere lichamen die luchtvaartnavigatiediensten voor het luchtverkeer verlenen;

B

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «de luchtverkeersbeveiliging,» ingevoegd: luchtvaartnavigatiediensten,.

2. In het tweede lid wordt na «titel 5.1» ingevoegd: , met uitzondering van de artikelen 5.14b tot en met 5.14d,.

C

In artikel 5.1, onderdeel b, en in artikel 5.2 wordt «de luchtverkeersdienstverlening» telkens vervangen door: het verlenen van luchtverkeersdiensten.

D

In artikel 5.3 wordt «luchtverkeersleiding te geven» vervangen door: luchtverkeersleidingsdiensten te verlenen.

E

In artikel 5.5, tweede lid, onderdeel c, wordt «luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: het verlenen van luchtverkeersdiensten.

F

Artikel 5.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «luchtverkeersleiding wordt gegeven» telkens vervangen door: luchtverkeersleidingsdiensten worden verleend.

2. In het derde lid wordt «luchtverkeersleidingsdienst» telkens vervangen door: verlener van luchtverkeersleidingsdiensten.

G

In artikel 5.10, vierde lid, wordt «de luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: de verlener van luchtverkeersdiensten.

H

In artikel 5.11, eerste lid, onderdeel a, wordt «luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven» vervangen door: luchtverkeersdiensten worden verleend.

I

In het opschrift van Titel 5.2 wordt «de luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: het verlenen van luchtverkeersdiensten.

J

In het opschrift van § 5.2.1. wordt «Luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: Het verlenen van luchtverkeersdiensten.

K

Artikel 5.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven» vervangen door: Luchtverkeersdiensten worden verleend.

2. In het tweede lid wordt «luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven» vervangen door: luchtverkeersdiensten worden verleend.

L

Artikel 5.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «kan luchtverkeersdienstverlening worden verleend» vervangen door: kunnen luchtverkeersdiensten worden verleend.

2. In het tweede lid wordt «luchtverkeersdienstverlening geven» vervangen door: luchtverkeersdiensten verlenen.

M

Artikel 5.14 komt te luiden:

Artikel 5.14

In afwijking van artikel 5.13, kunnen Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Defensie:

a. delen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam aanwijzen waarbinnen door de Eurocontrol-organisatie luchtverkeersdiensten worden verleend;

b. in bijzondere situaties delen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam aanwijzen waarbinnen luchtverkeersdiensten worden verleend door een andere verlener van luchtverkeersdiensten dan de in artikel 5.13 genoemde verleners van luchtverkeersdiensten.

N

Na artikel 5.14 worden vijf artikelen ingevoegd:

Artikel 5.14a

Indien op basis van artikel 5 van de luchtruimverordening een luchtruimblok is ingesteld, waarvan een gedeelte van of het gehele vluchtinformatiegebied Amsterdam deel uitmaakt, wijzen, in afwijking van de artikelen 5.13 en 5.14, Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Defensie in overeenstemming met het bevoegde gezag van de overige betrokken staat of staten voor dat bepaalde gebied een of meer verleners van luchtverkeersdiensten aan, alsmede het luchtverkeer waaraan de bedoelde instanties luchtverkeersdiensten verlenen.

Artikel 5.14b

 • 1. Een bij of krachtens artikel 5.13, 5.14 of 5.14a aangewezen instantie kan, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor het verlenen van de diensten waartoe deze instantie is aangewezen, na schriftelijke instemming door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat luchtverkeersdiensten laten verrichten door een andere verlener van luchtverkeersdiensten.

 • 2. Ter verkrijging van de in het eerste lid bedoelde instemming dient de bij of krachtens artikel 5.13, 5.14 of 5.14a aangewezen instantie hiertoe een verzoek in bij Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 3. De bij of krachtens artikel 5.13, 5.14 of 5.14a aangewezen instantie verstrekt alle informatie die benodigd is voor de beoordeling van een verzoek als bedoeld in het tweede lid.

 • 4. Gronden waarop instemming als bedoeld in het eerste lid kan worden onthouden zijn:

  a. het niet voldoen of niet kunnen voldoen door de verlener van wiens diensten gebruik zal worden gemaakt aan de op grond van artikel 5.14d, derde lid, aan het certificaat van de aangewezen instantie gestelde beperkingen en voorschriften;

  b. strijd met het belang van een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer; of

  c. strijd met het recht.

Artikel 5.14c

 • 1. Het is verboden luchtverkeersdiensten te verlenen zonder hiertoe te zijn aangewezen bij of krachtens deze wet, dan wel zonder de hiertoe vereiste instemming, bedoeld in artikel 5.14b.

 • 2. Het is verboden luchtverkeersdiensten te doen verlenen zonder de hiertoe vereiste instemming, bedoeld in artikel 5.14b.

Artikel 5.14d

 • 1. Het is verboden luchtvaartnavigatiediensten te verlenen zonder te beschikken over een daartoe bestemd certificaat als bedoeld in artikel 7 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening.

 • 2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat verstrekt een certificaat als bedoeld in het eerste lid, indien de aanvrager voldoet aan de in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen.

 • 3. Aan een certificaat kunnen de voorschriften en beperkingen, zoals bedoeld in Bijlage II van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening, worden verbonden.

 • 4. De in het derde lid bedoelde voorschriften en beperkingen kunnen tijdens de geldigheidsduur van het certificaat ambtshalve worden gewijzigd of aangevuld wegens:

  a. wijziging van de krachtens deze wet gestelde regels;

  b. wijziging van de kaderverordening, luchtvaartnavigatiedienstenverordening, luchtruimverordening of interoperabiliteitsverordening; of

  c. wijziging van bepalingen die op grond van de in onderdeel b genoemde verordeningen zijn gesteld.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de geldigheidsduur, aanvraag, verlening en verlenging van een certificaat.

 • 6. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat neemt binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag voor het verlenen van een certificaat een besluit omtrent de afgifte daarvan.

 • 7. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan een certificaat geheel of gedeeltelijk schorsen, indien een ernstig vermoeden rijst dat de houder van het certificaat:

  a. niet voldoet aan de eisen, bedoeld in het tweede lid;

  b. niet voldoet aan de voorschriften of beperkingen, bedoeld in het derde lid; of

  c. ter verkrijging van het certificaat onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

 • 8. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan een certificaat intrekken, indien:

  a. de houder van het certificaat niet voldoet aan de eisen, bedoeld in het tweede lid;

  b. de houder van het certificaat niet voldoet aan de voorschriften of beperkingen, bedoeld in het derde lid; of

  c. het certificaat gedurende ten minste drie maanden is geschorst.

 • 9. Dit artikel is niet van toepassing op verleners van luchtvaartnavigatiediensten die deze diensten hoofdzakelijk aanbieden aan andere bewegingen van luchtvaartuigen dan aan het algemeen luchtverkeer.

 • 10. Onder algemeen luchtverkeer als bedoeld in het negende lid wordt verstaan: alle bewegingen van burgerluchtvaartuigen, alsmede alle bewegingen van staatsluchtvaartuigen, met inbegrip van militaire, douane- en politieluchtvaartuigen, voorzover deze bewegingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedures van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109).

Artikel 5.14e

Ten aanzien van de luchtverkeers-, communicatie-, navigatie- of plaatsbepalingsdiensten worden bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat veiligheidsvoorschriften vastgesteld voor technisch en ontwikkelingspersoneel dat operationele aan de veiligheid gerelateerde taken verricht.

O

In artikel 5.15 wordt «luchtverkeersdienstverlening» en «de luchtverkeersdienstverlening» telkens vervangen door: het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten.

P

Artikel 5.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «luchtverkeersdienstverlening te geven» vervangen door: luchtverkeersdiensten te verlenen.

2. In het eerste lid wordt «een in artikel 5.13 of 5.14 aangewezen instantie» vervangen door: een bij of krachtens artikel 5.13, 5.14, 5.14a aangewezen instantie of van een andere verlener van luchtverkeersdiensten als bedoeld in artikel 5.14b, eerste lid.

3. In het tweede lid wordt «die luchtverkeersdienstverlening geeft» vervangen door: die luchtverkeersdiensten verleent.

4. In het derde lid wordt «luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: het verlenen van luchtverkeersdiensten.

Q

Artikel 5.17a, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het is verboden luchtverkeersdiensten te verlenen dan wel een grondstation of een mobiel station als bedoeld in artikel 5.17 te bedienen, terwijl degene, die luchtverkeersdiensten verleent dan wel een grondstation of een mobiel station bedient, verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de vaardigheid voor het verlenen van luchtverkeersdiensten of het bedienen van een grondstation kan verminderen, dat hij niet in staat moet worden geacht zulks naar behoren te verrichten.

R

In artikel 5.18 wordt «de luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: het verlenen van luchtverkeersdiensten.

S

In artikel 5.19 wordt «luchtverkeersleidingsinstanties» vervangen door: verlener van luchtverkeersleidingsdiensten.

T

In artikel 5.20, eerste lid, wordt na «luchtverkeersbeveiliging» ingevoegd: en het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten.

U

Artikel 5.21, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De natuurlijke of rechtspersoon die een luchtvaartuig te zijner beschikking heeft en dit onder zijn verantwoordelijkheid laat deelnemen aan het luchtverkeer, en daarbij gebruik maakt van een luchtvaartnavigatiedienst verleend door een bij of krachtens artikel 5.13, 5.14 of 5.14a aangewezen instantie, is aan deze instantie een vergoeding verschuldigd ter dekking van de kosten van de luchtverkeersbeveiliging en het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten, anders dan bedoeld in artikel 5.20.

V

In artikel 5.22 wordt «luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: het verlenen van luchtverkeersdiensten.

W

Artikel 5.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

 • a. De onderdelen a en b komen te luiden:

  a. het verlenen van luchtverkeersdiensten;

  b. het verlenen van communicatie-, navigatie- en plaatsbepalingsdiensten;.

 • b. In onderdeel c wordt «het verstrekken van luchtvaartinlichtingen» vervangen door: het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten.

 • c. In de onderdelen d en f wordt na «luchtverkeersbeveiliging» telkens ingevoegd: en het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten.

 • d. Onderdeel h wordt geletterd g.

2. Het tweede tot en met het vierde lid worden vervangen door:

 • 2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan de LVNL belasten met het verlenen van luchtverkeersdiensten buiten het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 3. De LVNL kan, in ieder geval tegen vergoeding van kosten, diensten aan anderen dan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Defensie verlenen op het gebied van en verband houdende met taken bedoeld in het eerste lid. De in de eerste volzin bedoelde diensten kunnen buiten het vluchtinformatiegebied Amsterdam worden verleend.

 • 4. De LVNL kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken, luchtverkeersdiensten laten verrichten door een andere verlener van luchtverkeersdiensten, indien hiervoor instemming is verleend op grond van artikel 5.14b, eerste lid.

 • 5. De LVNL kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken, luchtvaartnavigatiediensten anders dan de in het vierde lid bedoelde diensten laten verrichten door een andere verlener van luchtvaartnavigatiediensten.

 • 6. De LVNL kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken, andere werkzaamheden dan die zijn bedoeld in het vierde en vijfde lid laten verrichten door derden, voor zover deze werkzaamheden een ondersteunend karakter hebben.

 • 7. De LVNL is verplicht zijn taken te verrichten overeenkomstig het bepaalde in Nederland bindende verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

X

Artikel 5.34a vervalt.

Y

In de artikelen 8.18, 8.21, tweede lid, en 8.28, tweede en derde lid, wordt «luchtverkeersdienstverlening» vervangen door: luchtverkeersdiensten.

Z

Artikel 8.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «Luchtverkeersdienstverlening wordt verleend» vervangen door: Luchtverkeersdiensten worden verleend.

2. In de tweede volzin wordt «De verlener van de dienstverlening» vervangen door: De verlener van de luchtverkeersdiensten.

AA

Na artikel 9.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.8

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan in omstandigheden waarin maatregelen worden genomen als bedoeld in artikel 13 van de kaderverordening een of meer luchtverkeerdienstverleners ontheffing verlenen van het in artikel 5.14d bedoelde verbod, indien deze omstandigheden hiertoe noodzaken.

AB

In artikel 11.1 wordt onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Met het toezicht op de naleving van hetgeen bepaald is bij of krachtens de kaderverordening, de luchtvaartnavigatiedienstenverordening, de luchtruimverordening en interoperabiliteitsverordening, zijn belast de hiertoe door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren. De aanwijzing kan inhouden, dat de betrokken ambtenaar slechts belast is met het toezicht op de naleving van een of enkele in die aanwijzing genoemde hoofdstukken of artikelen gesteld bij of krachtens een van de genoemde verordeningen.

AC

Na artikel 11.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11.1a

 • 1. Indien een natuurlijke of rechtspersoon voldoet aan de in Bijlage I van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening genoemde eisen, verleent Onze Minister van Verkeer en Waterstaat op aanvraag een erkenning om de in artikel 2, tweede lid, van die verordening bedoelde inspecties en onderzoeken uit te voeren.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent:

  a. de in Bijlage I van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening genoemde eisen;

  b. de aanvraag, verlening en verlenging van een erkenning;

  c. de vergoeding die de aanvrager is verschuldigd ter zake van de kosten van de handelingen met betrekking tot de aanvraag en verlening van de erkenning;

  d. het tarief, dat een houder van een erkenning is verschuldigd ter zake van de kosten van toezicht. Onder het toezicht op de naleving van de in het eerste lid bedoelde eisen behoort in ieder geval het periodiek en in voorkomend geval steekproefsgewijs onderzoeken van een houder.

 • 3. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan een erkenning geheel of gedeeltelijk schorsen, indien een ernstig vermoeden rijst dat de houder van de erkenning:

  a. niet voldoet aan de in het eerste lid bedoelde eisen, of

  b. ter verkrijging van de erkenning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

 • 4. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan een erkenning intrekken wegens de in het derde lid genoemde redenen of indien de erkenning gedurende tenminste drie maanden is geschorst.

AD

Aan artikel 11.15 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens de kaderverordening, de luchtvaartnavigatiedienstenverordening, de luchtruimverordening en de interoperabiliteitsverordening gestelde verplichtingen.

AE

Artikel 11.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen a en b van het eerste lid tot de onderdelen b en c, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

a. artikel 5.14c of 5.14d, eerste lid;

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De boete bedraagt ten hoogste:

  a. 500 000 euro bij een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;

  b. 100 000 euro bij een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;

  c. 1 000 000 euro bij een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

ARTIKEL II

De Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel e, wordt «artikel 1.1, eerste lid, onder l, van de Wet luchtvaart» vervangen door: artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart.

B

Artikel 8 wordt vernummerd tot artikel 8b.

C

Na het opschrift van Hoofdstuk 5 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 8

Het KNMI wordt aangewezen als verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96).

Artikel 8a

 • 1. Het KNMI kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor het verlenen van de diensten waartoe hij is aangewezen, na schriftelijke instemming van Onze Minister gebruikmaken van de diensten van een andere verlener van meteorologische diensten voor luchtvaartnavigatie voor het uitvoeren van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, bedoelde taak.

 • 2. Gronden waarop instemming als bedoeld in het eerste lid kan worden onthouden zijn:

  a. het niet voldoen of niet kunnen voldoen door de verlener van wiens diensten gebruik zal worden gemaakt aan de op grond van artikel 5.14d, derde lid, van de Wet luchtvaart aan het certificaat van het KNMI gestelde beperkingen en voorschriften;

  b. strijd met het belang van een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer; of

  c. strijd met het recht.

ARTIKEL III

Na inwerkingtreding van deze wet berust de Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen 2006 op artikel 8b van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en op artikel 61 van het Luchtverkeersreglement.

ARTIKEL IV

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 10 februari 2006 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Kamerstukken II 2005/06, 30 452, nr. 2) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel K, van die wet later in werking treedt dan artikel I van deze wet, wordt dit artikel I, onderdeel K, van die wet als volgt gewijzigd:

In onderdeel A vervalt het eerste onderdeel onder vernummering van het tweede tot en met het zesde onderdeel tot het eerste tot en met het vijfde onderdeel.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 10 februari 2006 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Kamerstukken II 2005/06, 30 452, nr. 2) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan artikel I van deze wet, vervalt in artikel I, onderdeel A, van die wet het eerste onderdeel onder vernummering van het tweede tot en met het vierde onderdeel tot het eerste tot en met derde onderdeel.

ARTIKEL V

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 10 februari 2006 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Kamerstukken II 2005/06, 30 452, nr. 2) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel A, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I van deze wet, wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van de onderdelen AA tot en met AE tot AC tot en met AG worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

AA

Artikel 8.52, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Indien op de luchthaven luchtverkeersdiensten worden verleend vindt afstemming plaats met de verlening van luchtverkeersdiensten.

AB

In artikel 8.58, tweede lid, onderdeel c, en artikel 8.75, tweede lid, onderdeel d, wordt «luchtverkeersdienstverlening» telkens vervangen door: luchtverkeersdiensten.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 10 februari 2006 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Kamerstukken II 2005/06, 30 452, nr. 2) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel K, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I van deze wet, wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel 8.58, tweede lid, onderdeel c, en artikel 8.75, tweede lid, onderdeel d, wordt «luchtverkeersdienstverlening» telkens vervangen door: luchtverkeersdiensten.

2. Artikel 8.52, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Indien op de luchthaven luchtverkeersdiensten worden verleend vindt afstemming plaats met de verlening van luchtverkeersdiensten.

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 februari 2006 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Kamerstukken II 2005/06, 30 452, nr. 2) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel Q, van die wet later in werking treedt dan artikel I van deze wet, wordt artikel I, onderdeel Q, van die wet als volgt gewijzigd:

1. In het eerste onderdeel wordt «onderdeel a» vervangen door: onderdeel b.

2. In het tweede onderdeel wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdeel c.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

's-Gravenhage, 27 september 2007

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de dertigste oktober 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 834

Naar boven