Besluit van 10 oktober 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 oktober 2007, TRCJZ/2007/3155, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 140 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 oktober 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de zestiende oktober 2007

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven