Besluit van 22 januari 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 maart 2006, houdende wijziging van de Wet luchtvaart en het Besluit van 29 november 2006, houdende wijziging van het Luchtverkeersreglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 januari 2007, nr. HDJZ/LUV/2007-34, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de Wet van 9 maart 2006, houdende wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de toekenning van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling en ontheffing aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, intrekking van de Wet procedures vijfde baan Schiphol en herstel van enkele bepalingen (Stb. 246), en artikel III van het Besluit van 29 november 2006 houdende wijziging van het Luchtverkeersreglement in verband met diverse technische aanpassingen (Stb. 654);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 9 maart 2006, houdende wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de toekenning van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling en ontheffing aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, intrekking van de Wet procedures vijfde baan Schiphol en herstel van enkele bepalingen (Stb. 246) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

Het Besluit van 29 november 2006 houdende wijziging van het Luchtverkeersreglement in verband met diverse technische aanpassingen (Stb. 654) treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 9 oktober 2003 houdende wijziging van de Wet luchtvaart betreffende het veroorzaken van hinder en de compensatie van tekorten voor de LVNL (Stb. 448) in werking treedt.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 januari 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eerste februari 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven